อาจารย์ ณัฐกานต์ ภูมิโคกรักษ์  
  ตำแหน่ง อาจารย์ประจำภาควิชาภูมิศาสตร์  
     
การศึกษา :
 

- พ.ศ. 2559 วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิศวกรรมทรัพยากรธรณี ภาควิชาวิศวกรรมเหมืองแร่และปิโตรเลียม จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

- พ.ศ.2557 วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาภูมิศาสตร์ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง (เกียรตินิยมอันดับ 2)

 
     
ประสบการณ์ :
 

- พ.ศ. 2560 – ปัจจุบัน อาจารย์ประจำภาควิชาภูมิศาสตร์ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง

- พ.ศ. 2559 ผู้ช่วยนักวิจัย Carbon Capture, Storage and Utilization Research Laboratory, จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

- พ.ศ. 2558 Internship student at Division of Sustainable Resources Engineering, Graduate School of Engineering, Hokkaido University

 
     
ผลงานทางวิชาการ :
  งานวิจัย :   
 

- Phumkokrux, N. (2016) DENSITY AND VISCOSITY MEASUREMENT OF AQUEOUS AMINE SOLUTION OF AMINO ETHANOL FOR CARBON DIOXIDE ABSORPTION PROCESS. Unpublished Master's thesis, Chulalongkorn University, Bangkok.

- สมคิด ภูมิโคกรักษ์, นำพวัลย์ กิจรักษ์กุล, พิชญา ช่างจัตุรัส, อรสา รัตนสินชัยบุญ, สิริรัตน์ พงศ์พิพัฒนพันธุ์, คมสัน คีรีวงศ์วัฒนา, ศุภฤกษ์ โออินทร์ และณัฐกานต์ ภูมิโคกรักษ์. (2561) โครงการพัฒนาโปรแกรมระบบฐานข้อมูลโครงการบริหารจัดการทรัพยากรป่าไม้และลุ่มน้ำแบบบูรณาการบนฐานชุมชนโดยการประยุกต์ใช้กลไกชดเชยตอบแทนคุณค่าของระบบนิเวศ. (สัญญาสัญญา CBFCM เลขที่ 0207.6/3/2560). กรุงเทพฯ: กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

 
     
  บทความทางวิชาการ :  
 

- ณัฐกานต์ ภูมิโคกรักษ์ (2560). การศึกษาการเปลี่ยนแปลงของอุณหภูมิสูงสุดเฉลี่ยรายเดือนของประเทศไทย. ช่วงปี พ.ศ.2550-พ.ศ.2559. รวมบทความวิจัยการประชุมวิชาการระดับชาติ SMARTS ครั้งที่ 7, 7, 411-421.

- Maneeintr, K & Phumkokrux, N. (2017) Measurement of Solubility and Physical Properties of Aqueous Solution of 2-(Diethylamino)ethanol for CO2 Capture. Energy Procedia, 142, 3625-3630. Available from: https://doi.org/10.1016/j.egypro.2017.12.254

- Phumkokrux, N & Maneeintr, K. (2019) Density and Viscosity Measurement and Correlations of Aqueous Solution of 2 (Diethylamino) ethanol for CO2 Capture. Chemical Engineering Transactions, 72, 331-6. Available from: https://www.cetjournal.it/index.php/cet/article/view/CET1972056

- Phumkokrux, S., Phumkokrux, N., Kiriwongwattana, K., O-In, S., Abdulkade, A., & Muenratch, P. (2019) Development of Geographic Information System and Database Program for Supporting the Application of Payment for Ecosystem Services Mechanisms Occurs in the Local Area of Thailand. Journal of Advances in Information Technology, 10(3), 199-122 Available from: doi: 10.12720/jait.10.3.119-122 

 
     
วิชาที่รับผิดชอบ :
  ปริญญาตรี :   
  GEO 2101 ภูมิศาสตร์กายภาพ
GEO 2302 หลักการสำรวจรังวัด (สอนร่วม)
GEO 2501 ภูมิศาสตร์ประเทศไทย (สอนร่วม)
GEO 3103 ธรณีสัณฐานวิทยา
GEO 3105 ภูมิอากาศวิทยา
GEO 3107 ชีวภูมิศาสตร์
GEO 4103 ธรณีสัณฐานวิทยาชายฝั่งทะเล
GEO 4105 การเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศ
 
     

 

  CITE LOGO

DESIGN BY
ออกแบบพัฒนาเว็บไซต์ โดย

ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา
คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง
Center for Information Technology in Education (CITE)
Ramkhamhaeng University.
e-Mail : iteduram@gmail.com

CONTACT US
คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง
เลขที่ 2086 ถนนรามคำแหง แขวงหัวหมาก
เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร 10240
โทร. 02-310-8315 (งานบริการการศึกษา)
โทร. 02-310-8335 (สำนักงานบัณฑิตศึกษา)