หัวหน้าภาควิชาบริหารการศึกษาและอุดมศึกษา
 
รองศาสตราจารย์ พ.ต.ท. ดร.ศิริพงษ์ เศาภายน
ตำแหน่ง หัวหน้าภาควิชาบริหารการศึกษาและอุดมศึกษา
รายละเอียดเพิ่มเติม

 

อาจารย์ภาควิชาบริหารการศึกษาและอุดมศึกษา

ลำดับ รายนาม
1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กัลยมน อินทุสุต
2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปทุมพร เปียถนอม
3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุภาวดี ลาภเจริญ

 

 

  CITE LOGO

DESIGN BY
ออกแบบพัฒนาเว็บไซต์ โดย

ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา
คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง
Center for Information Technology in Education (CITE)
Ramkhamhaeng University.
e-Mail : iteduram@gmail.com

CONTACT US
คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง
เลขที่ 2086 ถนนรามคำแหง แขวงหัวหมาก
เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร 10240
โทร. 02-310-8315 (งานบริการการศึกษา)
โทร. 02-310-8335 (สำนักงานบัณฑิตศึกษา)