ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุภาวดี  ลาภเจริญ  
  ตำแหน่ง อาจารย์ประจำภาควิชาบริหารการศึกษาและอุดมศึกษา  
     
การศึกษา :
  - ศึกษาศาสตรดุษฎีบัณฑิต มหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล (การบริหารการศึกษา)
- ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (การบริหารการศึกษา)
- บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยรามคำแหง (การตลาด)
- วิทยาศาสตรบัณฑิต สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหาร (เทคโนโลยีการจัดการ) 
 
     
ประสบการณ์ :
  พ.ศ. 2555 – ปัจจุบัน :   
  - อาจารย์ประจำภาควิชาบริหารการศึกษาและอุดมศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง
- อาจารย์ประจำกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยรามคำแหง
- อาจารย์นิเทศนักศึกษาฝึกสอนของโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยรามคำแหง
- หัวหน้าหน่วยประเมินคุณภาพการศึกษา โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยรามคำแหง (2560–2561) 
 
     
วิทยากร :   
  - การบริหารจัดการชั้นเรียนสู่ Thailand 4.0 รุ่นที่ 1,2 คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎธนบุรี   
     
ผลงานทางวิชาการ :
  บทความวิจัย :  
  - สุภาวดี ลาภเจริญ. (2560). ภาวะผู้นำแบบเปลี่ยนสภาพของนักศึกษามหาวิทยาลัยรามคำแหง. มหาวิทยาลัยรามคำแหง เผยแพร่บทความในวารสารสักทอง : วารสารมนุษยศาสตร์ และสังคมศาสตร์ ปีที่ 24 ฉบับที่ 2 เดือน พฤษภาคม-สิงหาคม 2561 ฐานข้อมูลระดับชาติ TCI ในกลุ่มที่ 1
- สุภาวดี ลาภเจริญ. (2561). ปัจจัยทางการบริหารที่ส่งผลต่อการเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ของโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยรามคำแหง. วารสารการบริหารและนวัตกรรมการศึกษา, 1(1), 81-98. 
 
     
วิชาที่รับผิดชอบ :
  ปริญญาโท :  
  EDA 6126 การประกันคุณภาพการศึกษา (ผู้ร่วมสอน)
EDA 6141 การบริหารงบประมาณการเงินและทรัพยากรทางการศึกษา (ผู้ร่วมสอน)
EDA 6133 การบริหารบุคคลและการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ (ผู้ร่วมสอน) 
 
     
  ปริญญาตรี :  
  EDA 4136 การบริหารกิจการนักเรียน
EDA 4139 การบริหารงานวิชาการในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
EDA 4157 การบริหารสภาพแวดล้อมและความปลอดภัยในสถานศึกษา
EDA 4158 จริยธรรมของผู้บริหารการศึกษา 
 
     

 

  CITE LOGO

DESIGN BY
ออกแบบพัฒนาเว็บไซต์ โดย

ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา
คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง
Center for Information Technology in Education (CITE)
Ramkhamhaeng University.
e-Mail : iteduram@gmail.com

CONTACT US
คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง
เลขที่ 2086 ถนนรามคำแหง แขวงหัวหมาก
เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร 10240
โทร. 02-310-8315 (งานบริการการศึกษา)
โทร. 02-310-8335 (สำนักงานบัณฑิตศึกษา)