ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปทุมพร  เปียถนอม  
  ตำแหน่ง อาจารย์ประจำภาควิชาบริหารการศึกษาและอุดมศึกษา  
  e-Mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.   
     
การศึกษา :
  - ครุศาสตรดุษฎีบัณฑิต (Doctor of Philosophy in Educational Administration: Ph.D.) (บริหารการศึกษา) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- ครุศาสตรมหาบัณฑิต (จิตวิทยาการศึกษา) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- ครุศาสตรบัณฑิต (เกียรตินิยมอันดับสอง) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 
     
ประสบการณ์ :
  พ.ศ. 2556 - ปัจจุบัน :  
  - อาจารย์ประจำภาควิชาบริหารการศึกษาและอุดมศึกษา (สาขาวิชาการบริหารการศึกษา) คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง
- ผู้ทรงคุณวุฒิประเมินบทความวิชาการ วารสารเกื้อการุณย์ (Kuakarun Journal of Nursing) มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช
- ผู้ทรงคุณวุฒิอ่านบทความวารสารมหาวิทยาลัยศิลปากร ฉบับภาษาอังกฤษ สาขาสังคมศาสตร์ มนุษยศาสตร์ และศิลปะ
- ผู้ทรงคุณวุฒิอ่านบทความวารสารมหาวิทยาลัยศิลปากร ฉบับภาษาไทย สาขาสังคมศาสตร์ มนุษยศาสตร์ และศิลปะ
 
     
  พ.ศ. 2544 – 2556  
  - อาจารย์ประจำหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาจิตวิทยา มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต
- ประธานคณะกรรมการประเมินการเรียนการสอน มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต
- ประธานคณะกรรมการพัฒนาแบบประเมินการเรียนการสอนตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (TQF: HEd) มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต
- วิทยากรพิเศษ “การพัฒนาบุคลิกภาพทางสังคม” นิสิตโครงการเพชรในตม มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
- วิทยากรพิเศษ “การสร้างเสริมบุคลิกภาพเพื่อความเป็นเลิศในการบริการ” สถาบันภาษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ รังสิต
- วิทยากรพิเศษ “ภาวะผู้นำกับการพัฒนาตนเอง” มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต
 
     
ผลงานทางวิชาการ :
  บทความวิชาการ :  
  - Piatanom, P. (2018). Civil State Schools: Innovative Practices of Educational Administration in Thailand. In L. G. Chova, A. L. Martínez, & I. C. Torres (Eds.), EDULEARN18 Proceedings 10th International Conference on Education and New Learning Technologies (pp. 11189-11193). Mallorca, Spain: IATED Academy.
- ปทุมพร เปียถนอม. (2561). ภาวะผู้นำเต็มรูปแบบ: ปัจจัยสำคัญในการบริหารโรงเรียนประชารัฐ. วารสารครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 46(2), 300-313.
- ปทุมพร เปียถนอม. (2556). การพัฒนาภาวะผู้นำเชิงบูรณาการสำหรับผู้บริหารสถานศึกษา. วารสารวิชาการ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ, 14(2), 14-23.
 
     
  บทความวิจัย :  
  - ปทุมพร เปียถนอม. (2561). การศึกษาประสิทธิผลการจัดการเรียนการสอนรายวิชาการบริหารและการจัดการการศึกษาปฐมวัยตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ. ในการประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน ครั้งที่ 15, 6-7 ธันวาคม 2561.
- ปทุมพร เปียถนอม และปองสิน วิเศษศิริ. (2555). รูปแบบการพัฒนาภาวะผู้นำเชิงบูรณาการสำหรับผู้บริหารสถาบันอุดมศึกษาเอกชน. วารสารครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 40(2), 156-166.
- ณตะนาว เนียมอ่อน และปทุมพร เปียถนอม. (2562). การส่งเสริมชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพของผู้บริหารสถานศึกษาตามความคิดเห็นของข้าราชการครู สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ประจวบคีรีขันธ์ เขต 2. ในการประชุมวิชาการระดับชาติมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 57, 29 มกราคม - 1 กุมภาพันธ์ 2562.
- ขวัญทอง โกฏิรักษ์ และปทุมพร เปียถนอม. (2562). การบริหารงานวิชาการในโรงเรียนมาตรฐานสากล สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 1. ในการประชุมวิชาการระดับชาติมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 57, 29 มกราคม - 1 กุมภาพันธ์ 2562.
- นฤมล พรหมลัทธิ์ และปทุมพร เปียถนอม. (2561). บทบาทของผู้บริหารในการบริหารสถานศึกษาตามความคิดเห็นของครูสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 40. ในการประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน ครั้งที่ 15, 6-7 ธันวาคม 2561.
- พัทธนันท์ หลีประเสริฐ และปทุมพร เปียถนอม. (2558). การศึกษาความต้องการจำเป็นของภาวะผู้นำการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารสถานศึกษาตามความคิดเห็นของข้าราชการครู กลุ่มกรุงเทพตะวันออก สังกัดกรุงเทพมหานคร. วารสารบัณฑิตศึกษาปริทรรศน์, 11(3), 124-137.
- ปทุมพร เปียถนอม. (2554). รูปแบบการพัฒนาภาวะผู้นำเชิงบูรณาการสำหรับผู้บริหารสถาบันอุดมศึกษาเอกชน. วิทยานิพนธ์ปริญญาครุศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาบริหารการศึกษา คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. (วิทยานิพนธ์ผ่านอย่างยอดเยี่ยม)
- ปทุมพร เปียถนอม. (2543). การศึกษารายกรณีในด้านคุณลักษณะ สภาพแวดล้อม และปัญหาของเด็กปัญญาเลิศระดับประถมศึกษา. วิทยานิพนธ์ปริญญาครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาจิตวิทยาการศึกษา คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
 
     
  ตำรา/เอกสารประกอบการสอน :  
  - ปทุมพร เปียถนอม. (2561). เอกสารประกอบการสอน EDA 4155 การบริหารจัดการการประกันคุณภาพการศึกษา. (เอกสารอัดสำเนา)
- รัตนา กาญจนพันธุ์ และปทุมพร เปียถนอม. (2560). จริยธรรมสำหรับนักบริหารการศึกษา. กรุงเทพฯ: สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยรามคำแหง. ISBN 978-616-414-542-9
 
     
วิชาที่รับผิดชอบ :
  ปริญญาโท :  
  EDA 6123 Leadership and Educational Innovation
EDA 6137 Educational System Analyzing
EDA 6173 Seminar in Educational Administration
EDA 6126 Quality Assurance of Education
EDA 6127 Academic Leadership
EDA 6183 Problem-Oriented Approach to Educational Administration Research
 
     
  ปริญญาตรี :  
  EDA 3124 Leadership for New Generation Teachers
EDA 3137 Administration and Management of Childhood Education
EDA 4113 Thai Educational Administration System
EDA 4153 New Paradigm of Educational Management
EDA 4155 Educational Management in Quality Assurance
EDA 4159 Quality Assurance in Education
 
     

  CITE LOGO

DESIGN BY
ออกแบบพัฒนาเว็บไซต์ โดย

ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา
คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง
Center for Information Technology in Education (CITE)
Ramkhamhaeng University.
e-Mail : iteduram@gmail.com

CONTACT US
คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง
เลขที่ 2086 ถนนรามคำแหง แขวงหัวหมาก
เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร 10240
โทร. 02-310-8315 (งานบริการการศึกษา)
โทร. 02-310-8335 (สำนักงานบัณฑิตศึกษา)