ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.คึกฤทธิ์  ศิลาลาย   
  ตำแหน่ง  อาจารย์ประจำภาควิชาการศึกษาต่อเนื่องและอาชีวศึกษา  
     
การศึกษา : 
  - ครุศาสตร์อุตสาหกรรมดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง (2561)  
  - วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ คณะวิทยาศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง (2546)  
  - วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสัตวศาสตร์ คณะเทคโนโลยีการเกษตร สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง (2540)  
     
ประสบการณ์ : 
  - พ.ศ. 2547-2550 อาจารย์พิเศษวิชาสัตวศาสตร์ทั่วไป(ทฤษฎีและปฏิบัติ) วิชาหลักชีววิทยา วิชาจุลชีวิทยา วิชาพฤษศาสตร์ทั่วไป คณะวิทยาศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง   
  - พ.ศ. 2550-2554 อาจารย์ประจำกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยรามคำแหง  
  - พ.ศ. 2554-ปัจจุบัน อาจารย์ 4 ภาควิชาการศึกษาต่อเนื่องและอาชีวศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง  
     
ผลงานทางวิชาการ : 
  ตำรา/เอกสารประกอบการสอน :  
  - การสอนวิชาวิทยาศาสตร์ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4  
  - การสอนวิชาชีววิทยาระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4  
     
  วิจัย :  
  - คึกฤทธิ์ ศิลาลาย และ นวลพรรณ ณ ระนอง. (2547). การศึกษาคุณลักษณะบางประการของเชื้อราสกุล Aspergillus spp. จากลูกแป้ง. วารสารวิทยาศาสตร์ลาดกระบัง.  
  - คึกฤทธิ์ ศิลาลาย. (2554). ความพึงพอใจของนักเรียนต่อการจัดสิ่งแวดล้อมเพื่อการเรียนของโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยรามคำแหง. วารสารวิจัยรามคำแหง มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 14 ฉบับพิเศษ, หน้า 54-58.  
     
วิชาที่รับผิดชอบ : 
  ปริญญาตรี :  
  VAG1201 เทคโนโลยีชีวภาพสำหรับครู  
  VAG2202 เกษตรศึกษา (สอนร่วม)  
  VAG2203 การผลิตพืชและระบบการปลูกพืชสำหรับครู (สอนร่วม)  
  VAG2204 การผลิตสัตว์และฟาร์มปศุสัตว์สำหรับครู  
  VAG3101 การพัฒนาหลักสูตรเกษตรศึกษา  
  VAG3102 เทคนิคการสอนเกษตรศึกษา  
  VAG3206 เทคโนโลยีพื้นฐานเครื่องจักรกลการเกษตรสำหรับครู (สอนร่วม)  
  ปริญญาโท :   
  VEM6002 มโนมติทางการจัดการอาชีวศึกษา (สอนร่วม)  
  VEM6003 แนวคิด ทฤษฎีกระบวนการจัดการอาชีวศึกษา (สอนร่วม)  
  VEM6101 นโยบายและการวางแผนอาชีวศึกษา  
  VEM6103 ภาวะผู้นำทางการอาชีวศึกษา  
  VEM6601 สัมมนาการจัดการอาชีวศึกษา  
     

  CITE LOGO

DESIGN BY
ออกแบบพัฒนาเว็บไซต์ โดย

ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา
คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง
Center for Information Technology in Education (CITE)
Ramkhamhaeng University.
e-Mail : iteduram@gmail.com

CONTACT US
คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง
เลขที่ 2086 ถนนรามคำแหง แขวงหัวหมาก
เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร 10240
โทร. 02-310-8315 (งานบริการการศึกษา)
โทร. 02-310-8335 (สำนักงานบัณฑิตศึกษา)