รองศาสตราจารย์ พ.ต.ท. ดร.ศิริพงษ์ เศาภายน  
   ตำแหน่ง คณบดีคณะศึกษาศาสตร์
อาจารย์ประจำภาควิชาบริหารการศึกษาและอุดมศึกษา
 
     
การศึกษา :
  - การศึกษาดุษฎีบัณฑิต การบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร
- ศษ.ม. การวัดและประเมินผลทางการศึกษา มหาวิทยาลัยรามคำแหง
- รป.บ. ตำรวจ รัฐประศาสนศาสตร์บัณฑิต โรงเรียนนายร้อยตำรวจ
 
     
ประสบการณ์ :
  - พ.ศ. 2562 ถึง ปัจจุบัน คณบดีคณะศึกษาศาสตร์
- พ.ศ. 2553 หัวหน้าภาควิชาการบริหารการศึกษาและอุดมศึกษา
- พ.ศ. 2552 ประธานคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
- พ.ศ. 2546 อาจารย์ภาควิชาบริหารการศึกษาและอุดมศึกษา คณะศึกษาศาสตร์
- พ.ศ. 2541 อาจารย์ประจำสถาบันส่งเสริมงานสอบสวน กองบัญชาการศึกษา
- พ.ศ. 2540 นายตำรวจติดตามรัฐมนตรี ประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
- พ.ศ. 2537 อาจารย์ประจำสถาบันพัฒนาข้าราชการตำรวจ กองบัญชาการศึกษา
- พ.ศ. 2534 รองสารวัตรงานนโยบายและแผน สำนักงานทะเบียนพล กรมตำรวจ
- พ.ศ. 2531 พนักงานสอบสวน
 
     
ผลงานทางวิชาการ :
  วิจัย :  
  - ศิริพงษ์ เศาภายน. (2560). การประเมินหลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2556). Proceedings การประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติทางจิตวิทยา “ชีวิตดีเปลี่ยนได้ด้วยศาสตร์แห่งใจ” ประจำปี 2560. วันที่ 6-7 กรกฎาคม 2560. หน้า 77-81.
- กรศิลป์ เก่งเขตรกิจ และศิริพงษ์ เศาภายน. (2561). การตัดสินใจของผู้ปกครองในการส่งบุตรหลานเข้าเรียนโรงเรียนเอกชนในอำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์. โครงการประชุมวิชาการบัณฑิตศึกษาระดับชาติและนานาชาติ ครั้งที่ 8 “ประเทศไทย 4.0 นวัตกรรมสร้างสรรค์สู่การพัฒนาที่ยั่งยืน”. วันที่ 28-29 มิถุนายน 2561. หน้า 25-39.
 
     
  ตำรา :  
  - ศิริพงษ์ เศาภายน. (2558). หลักและกระบวนการบริหารการศึกษา ทฤษฎีและแนวปฏิบัติ.กรุงเทพฯ : บริษัท มิตรภาพการพิมพ์และสติวดิโอ จำกัด. ISBN 978-616-7473-33-8.
- ศิริพงษ์ เศาภายน. (2559). ทฤษฎีระบบและการจัดการ. กรุงเทพฯ : บริษัท มิตรภาพการพิมพ์และสติวดิโอ จำกัด. ISBN 978-616-7473-29-1.
 
     
  บทความวิชาการ :  
  - ศิริพงษ์ เศาภายน. (2560). การเปลี่ยนแปลงทางการศึกษา (Educational Change). วารสารรามคำแหง ฉบับศึกษาศาสตร์ ปีที่ 1 ฉบับที่ 1 (มกราคม-มิถุนายน 2560). หน้า 31-40.
- ชัยรัตน์ เงินเนื้อดี, ศิริพงษ์ เศาภายน, รุจิร์ ภู่สาระ และสมจิตรา เรืองศรี. (2560). สภาพและปัญหาการบริหารงบประมาณแบบมุ่งเน้นผลงานของโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร. วารสารบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยรามคำแหง ปีที่ 7 ฉบับพิเศษ ข เมษายน-มิถุนายน. หน้า 327-338.
 
     
วิชาที่รับผิดชอบ :
  ปริญญาตรี :  
  EDA 3113 หลักและกระบวนการบริหารการศึกษา
EDA 4144 การเงินโรงเรียน
 
     
  ปริญญาโท :  
  EDA 6113 ทฤษฎี หลักการทางการบริหารการศึกษา
EDA 6136 การบริหารงบประมาณการเงินและทรัพยากรทางการศึกษา
EDA 6137 การวิเคราะห์ระบบการศึกษาและแนวโน้มการพัฒนาการทางการบริหารการศึกษา
EDA 7096 การศึกษาอิสระ
EDA 7099 วิทยานิพนธ์
 
     

  CITE LOGO

DESIGN BY
ออกแบบพัฒนาเว็บไซต์ โดย

ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา
คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง
Center for Information Technology in Education (CITE)
Ramkhamhaeng University.
e-Mail : iteduram@gmail.com

CONTACT US
คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง
เลขที่ 2086 ถนนรามคำแหง แขวงหัวหมาก
เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร 10240
โทร. 02-310-8315 (งานบริการการศึกษา)
โทร. 02-310-8335 (สำนักงานบัณฑิตศึกษา)