in2013050396112815   
  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กัลยมน  อินทุสุต  
  ตำแหน่ง อาจารย์ประจำภาควิชาบริหารการศึกษาและอุดมศึกษา  
     
การศึกษา :
  - ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (การบริหารการศึกษา) มหาวิทยาลัยศิลปากร
- ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต (การบริหารการศึกษา) มหาวิทยาลัยศิลปากร
- ครุศาสตรบัณฑิต (การศึกษาปฐมวัย) สถาบันราชภัฏสวนดุสิต
- บริหารธุรกิจบัณฑิต (การบริหารธุรกิจระหว่างประเทศ) มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
 
     
ประสบการณ์ :
  - อาจารย์ประจำภาควิชาบริหารการศึกษาและอุดมศึกษา (สาขาวิชาการบริหารการศึกษา) คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง
- กรรมการคณะกรรมการบริการวิชาการ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง
- กรรมการคณะกรรมการฝ่ายบัณฑิตศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง
- กรรมการคณะกรรมการฝ่ายบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง
- กรรมการคณะกรรมการฝ่ายสวัสดิการ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง
- กรรมการสอบวิทยานิพนธ์นักศึกษา สาขาวิชาบริหารการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร
- ผู้ทรงคุณวุฒิตรวจสอบเครื่องมือวิจัยนักศึกษาสาขาวิชาบริหารการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร
- อาจารย์ประจำคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
- คณะทำงานการจัดทำแนวทางส่งเสริมการดำเนินงานวิจัย สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
- คณะทำงานการจัดทำแนวทางการพัฒนานวัตกรรมการจัดการเรียนการสอน Arts Education สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
- คณะทำงานการวิเคระห์ข้อมูลและการเขียนรายงานวิจัยและบรรณาธิการกิจสรุปผลโครงการวิจัยและพัฒนา “ปัจจัยและแนวทางการพัฒนาโรงเรียนในฝันสู่มาตรฐานสากลอย่างยั่งยืน” สำนักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษา สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
- คณะทำงานโครงการการพัฒนามาตรฐานและแนวทางการขับเคลื่อนโครงการโรงเรียนประชารัฐ สำนักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษา สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
- คณะวิจัยโครงการโรงเรียนประชารัฐ สำนักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษา สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
 
     
ผลงานทางวิชาการ :
  บทความวิจัย :  
  - กัลยมน อินทุสุต. (2560). บทบาทการมีส่วนร่วมในการบริหารสถานศึกษาของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดกรุงเทพมหานคร. ในการประชุมวิชาการและนําเสนอผลงานวิจัยระดับชาติทางจิตวิทยา “ชีวิตดี เปลี่ยนได้ ด้วยศาสตร์แห่งใจ” ประจำปี 2560. หน้า 857-870.
- ศิริพงษ์ เศาภายน, กัลยมน อินทุสุต และคณะ. (2560). การประเมินหลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา (ฉบับปรับปรุง 2556). ใน การประชุมวิชาการและนําเสนอผลงานวิจัยระดับชาติทางจิตวิทยา “ชีวิตดี เปลี่ยนได้ ด้วยศาสตร์แห่งใจ” ประจำปี 2560. หน้า 77-81.
- จันทิมา อุปละ, กัลยมน อินทุสุต, ภาวิดา ธาราศรีสุทธิ และเพ็ญศรี เศรษฐวงศ์. (2559). ปัญหาการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการบริหารของผู้บริหารสถานศึกษาตามความคิดเห็นของครู สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสาคร. วารสารบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยรามคำแหง, ปีที่ 6 ฉบับพิเศษ ข, 294-307.
- มนต์สันต์ จังหวัดสุข, กัลยมน อินทุสุต, ภาวิดา ธาราศรีสุทธิ และเพ็ญศรี เศรษฐวงศ์. (2560). สภาพการบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศในสถานศึกษาตามการรับรู้ของครูกลุ่มกรุงเทพตะวันออก สังกัดกรุงเทพมหานคร. วารสารบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยรามคำแหง, ปีที่ 7 ฉบับพิเศษ ข, 52-62.
- ธงชาติ ภู่สุวรรณ, กัลยมน อินทุสุต, ภาวิดา ธาราศรีสุทธิ และเพ็ญศรี เศรษฐวงศ์. (2560). ภาวะผู้นำเชิงสร้างสรรค์ของผู้บริหารสถานศึกษาตามความคิดเห็นของครู สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 1. วารสารบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยรามคำแหง, ปีที่ 7 ฉบับพิเศษ ง, 31-42.
- พยอม ชาติสมบูรณ์, ภาวิดา ธาราศรีสุทธิ, กัลยมน อินทุสุต และเพ็ญศรี เศรษฐวงศ์. (2560). ทักษะการบริหารงานของผู้บริหารสถานศึกษาตามความคิดเห็นของครู สังกัดสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยกรุงเทพมหานคร. วารสารบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยรามคำแหง, ปีที่ 7 ฉบับพิเศษ ง, 56-70.
- กาญจะนี เนียมจันทร์, ศิริพงษ์ เศาภายน และกัลยมน อินทุสุต. (2561). การมีส่วนร่วมของผู้บริหารและครูในการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาโรงเรียนมัธยมศึกษา จังหวัดประจวบคีรีขันธ์. ใน “การประชุมวิชาการและนําเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ ครั้งที่ 13” จัดโดย มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร สถาบันเทคโนโลยีแห่งสุวรรณภูมิ วิทยาลัยนอร์ทเทิร์น และมหาวิทยาลัยเนชั่น วันที่ 1-2 ธันวาคม 2561.
 
     
  ตำรา/เอกสารประกอบการสอน :  
  - กัลยมน อินทุสุต. (2560). การบริหารบุคลากรในโรงเรียน. กรุงเทพฯ:สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยรามคำแหง. ISBN 978-616-414-567-2.
- ภาวิดา ธาราศรีสุทธิและกัลยมน อินทุสุต. (2558). การบริหารวิชาการและการประกันคุณภาพการศึกษา. กรุงเทพฯ: มิตรภาพการพิมพ์และสติวดิโอ. ISBN 978-616-7473-45-1.
- รุจิร์ ภู่สาระและกัลยมน อินทุสุต. (2558). การบริหารจัดการสถานศึกษา. กรุงเทพฯ:มิตรภาพการพิมพ์และสติวดิโอ. ISBN 978-616-7473-42-9.
 
     
วิชาที่รับผิดชอบ :
  ปริญญาตรี :  
  EDA 4115 กฎและระเบียบปฏิบัติในโรงเรียน
EDA 3138 การบริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
EDA 3153 กระบวนทัศน์ใหม่ทางการศึกษา
EDA 4123 การบริหารบุคคล
EDA 4137 ความสัมพันธ์โรงเรียนกับชุมชน
EDA 4154 การจัดการนวัตกรรมและสารสนเทศทางการศึกษา
EDU 4309 ความสัมพันธ์กับผู้ปกครองและชุมชน
 
  ปริญญาโท :  
  EDA 6116 การจัดและการพัฒนาองค์การทางการศึกษา
EDA 6133 การบริหารบุคคลและการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
EDA 6134 การบริหารจัดการสถานศึกษา
EDA 6135 การบริหารวิชาการและประกันคุณภาพการศึกษา
EDA 6140 การบริหารวิชาการและการพัฒนาหลักสูตร
EDA 6173 สัมมนาการบริหารการศึกษา
EDA 6183 วิจัยเพื่อพัฒนาวิชาชีพบริหารการศึกษา
EDA 6199 ฝึกประสบการณ์วิชาชีพทางบริหารการศึกษา
EDA 7096 การศึกษาอิสระ
EDA 7099 วิทยานิพนธ์
 
     

  CITE LOGO

DESIGN BY
ออกแบบพัฒนาเว็บไซต์ โดย

ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา
คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง
Center for Information Technology in Education (CITE)
Ramkhamhaeng University.
e-Mail : iteduram@gmail.com

CONTACT US
คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง
เลขที่ 2086 ถนนรามคำแหง แขวงหัวหมาก
เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร 10240
โทร. 02-310-8315 (งานบริการการศึกษา)
โทร. 02-310-8335 (สำนักงานบัณฑิตศึกษา)