หัวหน้าภาควิชาการประเมินและการวิจัย  
     
     
  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุวิมล  กฤชคฤหาสน์  
  ตำแหน่ง หัวหน้าภาควิชาการประเมินและการวิจัย  
  รายละเอียดเพิ่มเติม  
     


อาจารย์ภาควิชาการประเมินและการวิจัย

ลำดับ รายนาม
1. รองศาสตราจารย์ ดร.สุวิมล ติรกานันท์
2. อาจารย์ ดร.กมลทิพย์ ศรีหาเศษ
3. อาจารย์ ดร.จุฑาภรณ์ มาสันเทียะ
4. อาจารย์ สิริรัตน์ หิตะโกวิท
5. อาจารย์ ดร.พนิดา พานิชวัฒนะ
6. อาจารย์ รุ่งภรณ์ กล้ายประยงค์

  CITE LOGO

DESIGN BY
ออกแบบพัฒนาเว็บไซต์ โดย

ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา
คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง
Center for Information Technology in Education (CITE)
Ramkhamhaeng University.
e-Mail : iteduram@gmail.com

CONTACT US
คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง
เลขที่ 2086 ถนนรามคำแหง แขวงหัวหมาก
เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร 10240
โทร. 02-310-8315 (งานบริการการศึกษา)
โทร. 02-310-8335 (สำนักงานบัณฑิตศึกษา)