หัวหน้าภาควิชาการศึกษาต่อเนื่องและอาชีวศึกษา
 
รองศาสตราจารย์ ดร.ปิยะ ศักดิ์เจริญ 
ตำแหน่ง  หัวหน้าภาควิชา
รายละเอียดเพิ่มเติม

 

อาจารย์ภาควิชาการศึกษาต่อเนื่องและอาชีวศึกษา

ลำดับ
รายนาม
1.
รองศาสตราจารย์อุไร สุทธิแย้ม
2.
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สืบพงษ์ ปราบใหญ่
3.
อาจารย์โชติมา เวสารัชชานนท์
4.
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.คึกฤทธิ์ ศิลาลาย
5.
ผู้ช่วยศาสตราจารย์เอกสิทธิ์ ชาตินทุ

  CITE LOGO

DESIGN BY
ออกแบบพัฒนาเว็บไซต์ โดย

ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา
คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง
Center for Information Technology in Education (CITE)
Ramkhamhaeng University.
e-Mail : iteduram@gmail.com

CONTACT US
คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง
เลขที่ 2086 ถนนรามคำแหง แขวงหัวหมาก
เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร 10240
โทร. 02-310-8315 (งานบริการการศึกษา)
โทร. 02-310-8335 (สำนักงานบัณฑิตศึกษา)