ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุวิมล  กฤชคฤหาสน์  
  ตำแหน่ง อาจารย์ประจำภาควิชาการประเมินและการวิจัย   
     
การศึกษา :
  - ค.ด. (การวัดและประเมินผลการศึกษา) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  
  - ศษ.ม. (การวัดและประเมินผลการศึกษา) มหาวิทยาลัยรามคำแหง  
  - พย.บ. วิทยาลัยพยาบาลเกื้อการุณย์  
  - Certificate of Practice in Teacher Education สถาบัน Auckland University of Technology ประเทศ นิวซีแลนด์ ค.ศ. 2010  
  - Certificate of Psychological Measurement: Basic and Applications สถาบัน Illinois State University ประเทศสหรัฐอเมริกา ค.ศ. 2012  
     
ประสบการณ์ :
  - อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ในภาควิชาการประเมินและการวิจัย  
  - คณะกรรมการวิชาการ คณะศึกษาศาสตร์  
  - คณะกรรมการพัฒนาหลักสูตร คณะศึกษาศาสตร์  
     
ผลงานทางวิชาการ :
  ตำรา หนังสือ เอกสารประกอบการสอน :  
  - สุวิมล กฤชคฤหาสน์. (2556). การวัดประเมินทางการศึกษา. เอกสารอัดสำเนา   
     
  งานวิจัย :  
  - พ.ศ. 2548 การประเมินผลสัมฤทธิ์การดำเนินงานของส่วนราชการของกระทรวงศึกษาธิการ ได้รับทุนสนับสนุนการวิจัยจากคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (นักวิจัยผู้ช่วย)
 
  - พ.ศ. 2549 การพัฒนาระบบการติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาของประเทศ ได้รับทุนสนับสนุนการวิจัยจากสำนักงานเลขาธิการ สภาการศึกษา (นักวิจัยผู้ช่วย)
 
  - พ.ศ. 2550 การประเมินแผนยุทธศาสตร์คุรุสภา พ.ศ. 2548-2551(ครึ่งแผน) ได้รับทุนสนับสนุนการวิจัยจากสำนักงานเลขาธิการ สภาการศึกษา (นักวิจัยผู้ช่วย)
 
  - พ.ศ. 2551 โครงการวิจัยปรับเทียบผลการเรียนเฉลี่ยสะสม ได้รับทุนสนับสนุนการวิจัยจากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (นักวิจัยผู้ช่วย)
 
  - พ.ศ. 2552 รายงานผลการสังเคราะห์การใช้นวัตกรรมการเรียนการสอนที่ส่งผลต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์ของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ได้รับทุนสนับสนุนการวิจัยจากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (คณะผู้วิจัย)
 
  - พ.ศ. 2553 โครงการการประเมินการพัฒนาบำบัดฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติดในระบบบังคับบำบัดใต้การดำเนินงานโครงการค่าทำความดีเพื่อแผ่นดินและโครงการค่ายปรับเปลี่ยนพฤติกรรม (คณะผู้วิจัย)
 
  - พ.ศ. 2553 การพัฒนาแบบวัดความพร้อมในการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของผู้ถูกคุมประพฤติในข้อหาเสพยา (คณะผู้วิจัย)
 
  - พ.ศ. 2553 การศึกษาแนวทางการพัฒนาสมรรถนะทางการเรียนการสอนของครูในโรงเรียนเอกชนประเภทสามัญศึกษาและอาชีวศึกษา ได้รับทุนสนับสนุนการวิจัยจากสำนักงานคณะกรรมการการส่งเสริมการศึกษาเอกชน (คณะผู้วิจัย)
 
  - พ.ศ. 2553 การสำรวจสมรรถนะครูตามการรับรู้ของนิสิต รหัส 57 หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต (กศ.บ.) 5 ปี มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (คณะผู้วิจัย)
 
  - พ.ศ. 2553 การพัฒนารูปแบบการจัดการศึกษาสาธิต มศว: การเรียนการสอนในโลกยุคแห่งสมอง คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ และโรงเรียนสาธิต (ฝ่ายประถม มัธยม และปทุมวัน) (คณะผู้วิจัย)  
  - พ.ศ. 2556 ความเที่ยงของคะแนนจากมาตรประเมินค่าในประชากรและกลุ่มตัวอย่าง (หัวหน้าโครงการวิจัย)  
  - พ.ศ. 2558 การพัฒนาคลังข้อสอบกลุ่มสาระการเรียนรู้ คณิตศาสตร์สำหรับระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 (หัวหน้าโครงการวิจัย)  
     
  บทความ :  
  - ชูศรี วงศ์รัตนะ และคณะ. (2556). การศึกษาแนวทางการพัฒนาสมรรถนะทางการเรียนการสอนของครูในโรงเรียนเอกชนประเภทสามัญศึกษาและอาชีวศึกษา. วารสารการวิจัยสังคมศาสตร์: 135-150.  
  - Suwimon Tirakanant, Suwimon Kritkharuehart and Duangjai  Chuaytrakul. Evaluation on the Development of Department of Probation’s Drug Addicts Rehabilitation Program in Compulsory Treatment and Rehabilitation System under the Benefaction for Homeland Camp and the Behavioral Change Camp Projects. The 2nd Kasetsart University International Conference on Education and The 19th Thailand Research, Measurement and Evaluation Conference: Research and Evaluation to Develop the Educational Quality January 26-27, 2011 Maruay Garden Hotel: 110-115.  
  - Suwimon Tirakanant and Suwimon Kritkharuehart. The Development of the Readiness for Behavioral Change Inventory Using for the Offenders in Drugs Case. The 2nd Kasetsart University International Conference on Education and The 19th Thailand Research, Measurement and Evaluation Conference: Research and Evaluation to Develop the Educational Quality January 26-27, 2011 Maruay Garden Hotel: 116-120.  
     
วิชาที่รับผิดชอบ :
  ปริญญาตรี :  
  MER 2003 สถิติและการวิจัยเบื้องต้นทางการศึกษา  
  MER 3006 การวัดและประเมินผลการเรียนในระดับประถมศึกษา  
  MER 3101 การสร้างแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  
  ปริญญาโท :   
  MER 6903 ระเบียบวิธีวิจัยทางการศึกษา  
  MER 7105 การวัดบุคลิกภาพ  
  MER 7704 การวิเคราะห์ตัวประกอบ  
  ปริญญาเอก :  
  HRD 8104 สถิติเพื่อการวิจัยสาขาวิชาการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์   
     

  CITE LOGO

DESIGN BY
ออกแบบพัฒนาเว็บไซต์ โดย

ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา
คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง
Center for Information Technology in Education (CITE)
Ramkhamhaeng University.
e-Mail : iteduram@gmail.com

CONTACT US
คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง
เลขที่ 2086 ถนนรามคำแหง แขวงหัวหมาก
เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร 10240
โทร. 02-310-8315 (งานบริการการศึกษา)
โทร. 02-310-8335 (สำนักงานบัณฑิตศึกษา)