อาจารย์ ดร.จุฑาภรณ์  มาสันเทียะ  
  ตำแหน่ง อาจารย์ประจำภาควิชาการประเมินและการวิจัย  
     
การศึกษา :
  -ครุศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการวัดและประเมินผลการศึกษา คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (ได้รับทุนอุดหนุนการวิจัย “ทุน 90 ปี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย กองทุนรัชดาภิเษกสมโภช” และทุนอุดหนุนการศึกษาเฉพาะค่าเล่าเรียนประเภท 60/40) พ.ศ. 2561
- ครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการวัดและประเมินผลการศึกษา คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย พ.ศ. 2557
- ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชามัธยมศึกษา-วิทยาศาสตร์ วิชาเอก ชีววิทยา คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย พ.ศ. 2555 (ได้รับรางวัลนิสิตปฏิบัติการสอนดีเด่น วิชาเอกชีววิทยา ภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา 2555)
 
     
ประสบการณ์ :
     
     
ผลงานทางวิชาการ :
  บทความ :  
  - สมพงษ์ จิตระดับ, สุรศักดิ์ เก้าเอี้ยน, นวพร สุนันท์ลิกานนท์ และ จุฑาภรณ์ มาสันเทียะ. (2561). การศึกษารูปแบบการบริหารโครง 1 อำเภอ 1 ทุน. วารสารครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 46(2), 197-217.   
     
  งานวิจัย :  
  - สมพงษ์ จิตระดับ, สุรศักดิ์ เก้าเอี้ยน, นวพร สุนันท์ลิกานนท์ และ จุฑาภรณ์ มาสันเทียะ. (2558). โครงการศึกษาวิจัยเพื่อติดตามและประเมินผลสำเร็จโครงการ 1 อำเภอ 1 ทุน (รายงานผลการวิจัย). ปทุมธานี: นัชชาวัฒน์.
- โชติกา ภาษีผล และคณะ. (2560). โครงการประเมินผลการจัดดำเนินงานตามที่กำหนดไว้ในพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งสถาบันระหว่างประเทศเพื่อการค้าและการพัฒนา (องค์การมหาชน) ปี พ.ศ.2557-2559 (รายงานการวิจัย). กรุงเทพฯ: จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. (ผู้ร่วมวิจัย)
 
     
วิชาที่รับผิดชอบ :
  ปริญญาตรี :   
  MER 3701 วิธีการวิเคราะห์ข้อมูล 1
MER 3003 การประเมินผลการศึกษา (สอนร่วม)
 
     

 

  CITE LOGO

DESIGN BY
ออกแบบพัฒนาเว็บไซต์ โดย

ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา
คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง
Center for Information Technology in Education (CITE)
Ramkhamhaeng University.
e-Mail : iteduram@gmail.com

CONTACT US
คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง
เลขที่ 2086 ถนนรามคำแหง แขวงหัวหมาก
เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร 10240
โทร. 02-310-8315 (งานบริการการศึกษา)
โทร. 02-310-8335 (สำนักงานบัณฑิตศึกษา)