อาจารย์ สิริรัตน์  หิตะโกวิท  
  ตำแหน่ง อาจารย์ประจำภาควิชาการประเมินและการวิจัย  
     
การศึกษา :
  - ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาการวัดและประเมินผลการศึกษาคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง ปีการศึกษา 2551
- ศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวัดผลการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง ปีการศึกษา 2545
 
     
ประสบการณ์ :
  - 2561-ปัจจุบัน อาจารย์ประจำภาควิชาการประเมินและการวิจัยคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง
- 2551-ปัจจุบัน ผู้เชี่ยวชาญตรวจสอบเครื่องมืองานวิจัย และวิทยานิพนธ์ระดับบัณฑิตศึกษาภายในและภายนอกมหาวิทยาลัยรามคำแหง
- 2559-2561 คณะกรรมการบริหารโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยรามคำแหง (ฝ่ายประถม)
- 2553-2561 หัวหน้าหน่วยวัดและประเมินผลการศึกษา โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยรามคำแหง (ฝ่ายประถม)
- 2545-2561 อาจารย์ฝ่ายวัดและประเมินผลการศึกษาโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยรามคำแหง (ฝ่ายประถม)
 
     
ผลงานทางวิชาการ :
  วิจัย :  
  - ทวิกา ตั้งประภา, สมจิตรา เรืองศรี, สิริรัตน์ หิตะโกวิท และกิตติศักดิ์ เชื้ออาษา. (2559) การประเมินหลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวัดผลการศึกษา (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2555) มหาวิทยาลัยรามคำแหง. กรุงเทพมหานคร: มหาวิทยาลัยรามคำแหง.   
     
  บทความวิจัย :  
  - สิริรัตน์ หิตะโกวิท และหนึ่งฤทัย ศรีรัตนกูล. (2560). การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างผลการประเมินระดับสถานศึกษากับผลการประเมินระดับชาติ ของนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2559 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยรามคำแหง (ฝ่ายประถม). วารสารบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยรามคำแหง ปีที่ 7 ฉบับพิเศษ ง พ.ศ. 2560 หน้า 310-324. (ISSN: 2228-8511)
- กมลทิพย์ ศรีหาเศษ, สุวิมล ติรกานันท์, สิริรัตน์ หิตะโกวิท และกิตติศักดิ์ เชื้ออาษา. (2559). การเปรียบเทียบคุณภาพจำนวนรอบการทำซ้ำของวิธีจัดการข้อมูลสูญหายสำหรับประมาณค่าพารามิเตอร์ของข้อสอบ. การประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน ครั้งที่ 13 The 13th KU-KPS Conference กรุงเทพฯ (8-9 ธันวาคม 2559), หน้า 956-963. นครปฐม: มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน. (ISBN: 978-616-278-348-7)
- T. Tungprapa, S. Ruaengsri, K. Chue-Asa and S. Hitagowit. (2016). An Evaluation of the Bachelor of Education Program in Educational Measurement (Revised A.D. 2012) Ramkhamhaeng University, Thailand. International Journal at Humanities and Management Sciences (IJHMS) Vol. 4, Issue 5 (2016), pp. 478-481. (ISSN 2320-4036)
 
     
วิชาที่รับผิดชอบ :
  ปริญญาตรี :   
  MER 3003 การประเมินผลการศึกษา (สอนร่วม)
MER 3006 การวัดและประเมินผลในระดับประถมศึกษา
MER 4104 การใช้แบบทดสอบเพื่อการแนะแนวในโรงเรียน
MER 4403 ปัญหาการวัดและประเมินผลทางการศึกษา (สอนร่วม) 
 
     
  ปริญญาโท :   

 

  CITE LOGO

DESIGN BY
ออกแบบพัฒนาเว็บไซต์ โดย

ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา
คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง
Center for Information Technology in Education (CITE)
Ramkhamhaeng University.
e-Mail : iteduram@gmail.com

CONTACT US
คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง
เลขที่ 2086 ถนนรามคำแหง แขวงหัวหมาก
เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร 10240
โทร. 02-310-8315 (งานบริการการศึกษา)
โทร. 02-310-8335 (สำนักงานบัณฑิตศึกษา)