อาจารย์ ดร.กมลทิพย์  ศรีหาเศษ  
  ตำแหน่ง อาจารย์ประภาควิชาการประเมินและการวิจัย  
     
การศึกษา :
  - ปริญญาเอก ค.ด. (การวัดและประเมินผลการศึกษา) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย พ.ศ. 2556
- ปริญญาโท ค.ม. (วิจัยการศึกษา) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย พ.ศ. 2547
- ปริญญาตรี ค.บ. (มัธยม-วิทย์ เอกคณิตศาสตร์) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย พ.ศ. 2545
 
     
ประสบการณ์ : 
  - อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ในภาควิชาการประเมินและการวิจัย
- คณะกรรมการวิชาการและวิจัย คณะศึกษาศาสตร์
- คณะกรรมการกิจการนักศึกษา คณะศึกษาศาสตร์
- คณะกรรมการการจัดการความรู้ คณะศึกษาศาสตร์
 
     
ผลงานทางวิชาการ :
  งานวิจัย :  
  - การเปรียบเทียบคุณภาพของวิธีจัดการข้อมูลสูญหายสำหรับประมาณค่าพารามิเตอร์ของข้อสอบและความสามารถของผู้สอบ (2555)
- โครงการประเมินผลการใช้บทเรียน SAS Curriculum Pathways (2556)
- โครงการพัฒนาระบบประเมินมาตรฐานสมรรถนะของบุคลากรที่ประกอบวิชาชีพท่องเที่ยว ตามมาตรฐาน ข้อตกลงร่วมอาเซียน (ASEAN Mutual Recognition Arrangement on Tourism Professionals – MRA) (2556)
- โครงการทดสอบเพื่อประเมินสมรรถนะแรงงานใน 32 ตำแหน่งงาน ทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติทั่วประเทศ (2557)
- โครงการจัดทำระบบประเมินมาตรฐานสมรรถนะของบุคลากรที่ประกอบวิชาชีพท่องเที่ยว ตามมาตรฐานข้อตกลงร่วมอาเซียน (ASEAN Mutual Recognition Arrangement on Tourism Professionals – MRA) (2557)
 
     
  บทความวิชาการ :  
  - กมลทิพย์ ศรีหาเศษ, ศิริชัย กาญจนวาสี และ ดิเรก ศรีสุโข. 2556. การเปรียบเทียบคุณภาพของวิธีจัดการข้อมูลสูญหายสำหรับประมาณค่าพารามิเตอร์ความสามารถของผู้สอบ. วารสารวิธีวิทยาการวิจัย 26, 169-187.  
     
วิชาที่รับผิดชอบ :
  ปริญญาตรี :  
  MER 3005 การประเมินพัฒนาการเด็กปฐมวัย
MER 3101 การสร้างแบบทดสอบผลสัมฤทธิ์
MER 3701 วิธีการวิเคราะห์ข้อมูล 1
MER 4203 หลักการประเมินเบื้องต้น
MER 5303 แบบทดสอบมาตรฐาน
 
     
  ปริญญาโท :  
  MER 6903 ระเบียบวิธีวิจัยทางการศึกษา
MER 7105 การวัดบุคลิกภาพ
MER 7704 การวิเคราะห์ตัวประกอบ
 

  CITE LOGO

DESIGN BY
ออกแบบพัฒนาเว็บไซต์ โดย

ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา
คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง
Center for Information Technology in Education (CITE)
Ramkhamhaeng University.
e-Mail : iteduram@gmail.com

CONTACT US
คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง
เลขที่ 2086 ถนนรามคำแหง แขวงหัวหมาก
เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร 10240
โทร. 02-310-8315 (งานบริการการศึกษา)
โทร. 02-310-8335 (สำนักงานบัณฑิตศึกษา)