งานการเงิน คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง  
 ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
   ผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจัดซื้อครุภัณฑ์ จำนวน 3 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ รายละเอียด
   ผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์ จำนวน 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง รายละเอียด
   ขออนุมัติรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะและราคากลางจัดซื้อครุภัณฑ์ จำนวน 5 รายการ รายละเอียด
   ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ จำนวน 3 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) รายละเอียด
   ผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานปรับปรุงหลังคาและกันซึมผนัง ชั้น 6 อาคารนครชุม (NCB) คณะศึกษาศาสตร์ จำนวน 1 งาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) รายละเอียด
   ขออนุมัติกำหนดรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะและกำหนดราคากลางสำหรับจัดซื้อครุภัณฑ์ จำนวน 3 รายการ รายละเอียด
   ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานปรับปรุงหลังคาและกันซึมผนัง ชั้น 6 อาคารนครชุม (NCB) คณะศึกษาศาสตร์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) รายละเอียด
   ขออนุมัติกำหนดร่างขอบเขตของงาน (TOR) จัดจ้างงานปรับปรุงหลังคาและกันซึมผนัง ชั้น 6 อาคารนครชุม (NCB) คณะศึกษาศาสตร์ จำนวน 1 งาน รายละเอียด
   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานปรับปรุงห้อง 301 ชั้น 3 คณะศึกษาศาสตร์ (พร้อมครุภัณฑ์) จำนวน 1 งาน ด้วยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) รายละเอียด
   ประกาศคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างจ้างงานปรับปรุงห้อง 301 ชั้น 3 คณะศึกษาศาสตร์ (พร้อมครุภัณฑ์) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) รายละเอียด 
   ขออนุมัติกำหนดร่างขอบเขตของงาน (TOR) จัดจ้างงานปรับปรุงห้อง 301 ชั้น 3 คณะศึกษาศาสตร์ (พร้อมครุภัณฑ์) จำนวน 1 งาน รายละเอียด
   ขออนุมัติรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะและราคากลางจัดซื้อครุภัณฑ์ จำนวน 11 รายการ ภายในวงเงิน 435,900.- บาท รายละเอียด
   ขออนุมัติรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะและราคากลางจัดซื้อครุภํณฑ์ จำนวน 1 รายการ ภายในวงเงิน 249,800.- บาท รายละเอียด
   ขออนุมัติกำหนดรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะและกำหนดราคากลางสำหรับจัดซื้อครุภัณฑ์ จำนวน 2 รายการ : 1) โทรทัศน์ LED TV แบบ Smart TV ขนาด 55 นิ้ว จำนวน 36 เครื่อง และ 2) ขาแขวนโทรทัศน์ ขนาดไม่ต่ำกว่า 55 นิ้ว จำนวน 36 ชุด รายละเอียด
   ขออนุมัติรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะและราคากลางจัดซื้อครุภัณฑ์ จำนวน 1 รายการ เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานประมวลผลแบบที่ 1 (จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว) จำนวน 10 เครื่อง ในวงเงินไม่เกิน 220,000.- บาท รายละเอียด
   ขออนุมัติกำหนดรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะและกำหนดราคากลางสำหรับจัดซื้อรถโดยสารขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล) ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 90 กิโลวัตต์ จำนวน 1 คัน รายละเอียด
   ประกาศ คณะศึกษาศาสตร์ เรื่อง ประกวดราคาซื้อจัดซื้อรถโดยสารขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล) ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 90 กิโลวัตต์ จำนวน 1 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) รายละเอียด
   เอกสาร ประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) การจัดซื้อรถโดยสารขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล) ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 90 กิโลวัตต์ จำนวน 1 คัน ตามประกาศคณะศึกษาศาสตร์ รายละเอียด
   ร่างขอบเขตของงาน (TOR) จัดจ้างปรับปรุงอาคารคณะศึกษาศาสตร์ (EOB) (ศษ.) มหาวิทยาลัยรามคำแหง แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร 1 งาน รายละเอียด
   ราคากลางปรับปรุงอาคารนครชุม (NCB) (ศษ.) มหาวิทยาลัยรามคำแหง แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร 1 งาน รายละเอียด
   ขออนุมัติกำหนดราคากลาง และขอบเขตของงาน (TOR) จัดจ้างค่าพิมพ์คู่มือข้อปฏิบัติการเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร มหาวิทยาลัยรามคำแหง ปีการศึกษา 2559-2560 (รุ่นที่ 43) รายละเอียด
   ขอบเขตของงาน (TOR) จ้างเหมาบริการโครงการศึกษาดูงาน ณ จังหวัดกรุงเทพมหานคร ของนักศึกษาโครงการศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา จังหวัดน่าน รุ่นที่ 12 ระหว่างวันที่ 28-30 มีนาคม 2561 รายละเอียด
   ประกาศราคากลางและขอบเขตของงาน (TOR) ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม, ค่าอาหารเย็น โครงการปัจฉิมนิเทศนักศึกษา สาขาวิชาการบริหารการศึกษา สาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ จำนวน 23 จังหวัด วันที่ 22-24 กรกฎาคม 2560 รายละเอียด
   ขอบเขตของงาน (Terms of Reference : TOR) จัดจ้างตัดชุดสูทสำหรับนักศึกษาชาย-หญิง โครงการพิเศษศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตรศึกษา หัวหมาก รุ่นที่ 6 รายละเอียด
   ประกาศราคากลาง และขอบเขตของงาน (TOR) สำหรับโครงการศึกษาดูงานต่างประเทศ ณ สาธารณรัฐเกาหลีใต้ ของนักศึกษาโครงการศึกษาศาตร-มหาบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตรศึกษา หัวหมาก รุ่นที่ 5 รายละเอียด
   ประกาศราคากลาง และขอบเขตของงาน (TOR) ในการจัดจ้างตัดเสื้อสูทสำหรับนักศึกษาชาย-หญิง โครงการพัฒนาครูสู่ปริญญาโทช่วงปิดเทอม สาขาวิชานวัตกรรมหลักสูตรและการจัดการเรียนรู้ รุ่นที่ 15 รายละเอียด 
   ขอบเขตของงาน (Terms of Reference : TOR) ในการจัดซื้อครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ รายละเอียด
   ขออนุมัติกำหนดราคากลาง และขอบเขตของงาน (TOR) จ้างทำอาหารว่างและเครื่องดื่ม และอาหารกลางวันสำหรับโครงการปัจฉิมนิเทศนักศึกษาชั้นปริญญาโท สาขาวิชาการบริหารการศึกษา กรุงเทพมหานคร รุ่นที่ 7 รายละเอียด
   ขออนุมัติโครงการปัจฉิมนิเทศ และขอบเขตของงาน (TOR) จ้างทำอาหารว่าง และอาหารเย็น สำหรับโครงการปัจฉิมนิเทศนักศึกษาปริญญาโท สาขาวิชาการบริหารการศึกษา รายละเอียด
   ประกาศราคากลาง และร่างขอบเขตของงาน (TOR) ในการจัดจ้างตัดชุดสูทสำหรับนักศึกษาชาย-หญิง โครงการพัฒนาครูสู่ปริญญาโทช่วงปิดเทอม สาขาวิชานวัตกรรมหลักสูตรและการจัดการเรียนรู้ รุ่นที่ 14 รายละเอียด 
   ประกาศราคากลาง และร่างขอบเขตของงาน (TOR) ในการจัดจ้างตัดชุดสูทสำหรับนักศึกษาชาย-หญิงโครงการพิเศษศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา จังหวัดร้อยเอ็ด รุ่นที่ 6 รายละเอียด
   ประกาศราคากลางและร่างขอบเขตของงานจ้างทำอาหารกลางวัน และอาหารว่าง โครงการประชุมวิชาการและการนำเสนอผลงานวิจัยทางจิตวิทยาระดับชาติ เรื่อง ชีวิตดีเปลี่ยนได้ด้วยศาสตร์แห่งใจ (TNCP 2017 : Enable Change and Quality of Life through Psychology) รายละเอียด
   วงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดจ้างค่าพิมพ์คู่มือข้อปฏิบัติงานการเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร มหาวิทยาลัยรามคำแหง ประจำปีการศึกษา 2558-2559 (รุ่นที่ 42) รายละเอียด
   ขออนุม้ติราคากลางจัดซื้อหนังสือ/เอกสารประกอบคำบรรยาย EDA 6173, EDA 6199 และ EDA 7096 สาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ เครื่องข่ายที่ 1,3,5 ชั้นปีที่ 2 วิชาที่ 3 ภาค 2/2559 รายละเอียด
   ขออนุมัติราคากลางจัดซื้อหนังสือประกอบคำบรรยาย EDA 7096 (การศึกษาอิสระ) รายละเอียด
   ขออนุมัติราคากลางจัดซื้อหนังสือ/เอกสารประกอบคำบรรยาย EDA 7096, EDA 6173 และ EDA 6199 สาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ เครื่องข่ายที่ 1,3,5 ชั้นปีที่ 2 วิชาที่ 2 ภาค 2/2559 รายละเอียด
   ขออนุมัติกำหนดราคากลางจ้างจัดโครงการพัฒนาบุคลิกภาพการเป็นผู้นำสำหรับนักศึกษาชั้นปริญญาโท โครงการศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา กรุงเทพมหานคร รุ่นที่ 7 รายละเอียด
   ขอบเขตของงาน (Terms of Reference : TOR) ในการจัดจ้างปรับปรุงห้องเรียน NCB 208 อาคารนครชุม คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง จำนวน 1 งาน รายละเอียด
   ขออนุมัติราคากลางจัดซื้อหนังสือประกอบคำบรรยาย วิชา EDA 6137 (การสัมมนาการบริหารการศึกษา) และวิชา EDA 6199 (การฝึกประสบการณ์วิชาชีพทางการบริหารการศึกษา) รายละเอียด
   ขอบเขตของงาน (Terms of Reference : TOR) ในการจัดซื้อครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ รายละเอียด
   ขออนุมัติราคากลางจัดซื้อหนังสือ/เอกสารประกอบคำบรรยาย EDA7096, EDA6173 และ EDA6199 สาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ เครื่องข่ายที่ 1, 3, 5 ชั้นปีที่ 2 วิชาที่ 1 ภาค 2/2559 รายละเอียด
   ขออนุมัติกำหนดราคากลางและร่างขอบเขตของงาน (TOR) โครงการศึกษาดูงานต่างประเทศ ณ ประเทศญี่ปุ่น ของนักศึกษาโครงการศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตรศึกษา หัวหมาก รุ่นที่ 4 รายละเอียด รายละเอียด
   ขออนุมัติราคากลางจัดซื้อหนังสือประกอบคำบรรยาย วิชา EDA 6173 (การสัมมนาการบริหารการศึกษา) และวิชา EDA 6199 (การฝึกประสบการณ์วิชาชีพทางการบริหารการศึกษา) รายละเอียด
   ขออนุมัติราคากลางจัดซื้อหนังสือประกอบคำบรรยาย EDA 6137 (การวิเคราะห์ระบบการศึกษาและแนวโน้มการพัฒนาทางการบริหารการศึกษา) รายละเอียด
   ขออนุมัติราคากลางจัดซื้อหนังสือประกอบคำบรรยาย EDA6134 (การบริหารสถานศึกษา) รายละเอียด
   ขออนุมัติราคากลางจัดซื้อหนังสือประกอบคำบรรยาย EDF6136 (การบริหารงบประมาณการเงินและการบริหารทรัพยากรทางการศึกษา) รายละเอียด
   ประกาศราคากลางและขอบเขตของงาน (TOR) โครงการศึกษาดูงาน ณ ประเทศญี่ปุ่น ของนักศึกษาโครงการศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการคณิตศาสตรศึกษา รุ่นที่ 4 คณะศึกษาศาสตร์ ระหว่างวันที่ 9–13 กุมภาพันธ์ 2560 รายละเอียด
   ขออนุมัติราคากลางจัดซื้อหนังสือประกอบคำบรรยาย EDA 6135 (การบริหารวิชาการและการประกันคุณภาพการศึกษา) รายละเอียด
   ขออนุมัติราคากลางจัดซื้อหนังสือ/เอกสารประกอบคำบรรยาย EDA6133, EDA6135 และ EDA6137 สาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ เครือข่ายที่ 1,2,3,4,5,ชั้นปีที่ 2 วิชาที่ 4 รายละเอียด
   ขออนุมัติราคากลางจัดซื้อหนังสือ/เอกสารประกอบคำบรรยาย วิชา EDA6134, EDA6135, EDA6136 และ EDA6137 สาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ เครือข่ายที่ 1,2,3,4,6 ชั้นปีที่ 2 วิชาที่ 3 รายละเอียด
   ขออนุมัติราคากลางจัดซื้อหนังสือประกอบคำบรรยาย วิชา EDA6133 (การบริหารบุคคลและการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์) รายละเอียด
   ราคากลางและร่างขอบเขตของงาน (TOR) งานจ้างเหมาบริการโครงการศึกษาดูงาน ณ ประเทศญี่ปุ่น โครงการศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา กรุงเทพมหานคร รุ่นที่ 7 รายละเอียด
   ราคากลางและร่างขอบเขตของงาน (TOR) งานจ้างเหมาบริการโครงการศึกษาดูงาน ณ ประเทศมาเลเซีย และประเทศสิงคโปร์ โครงการศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา กรุงเทพมหานคร รุ่นที่ 7 รายละเอียด
   ราคากลางและร่างขอบเขตของงาน (TOR) งานจ้างเหมาบริการโครงการศึกษาดูงาน ณ จังหวัดเชียงใหม่-เชียงราย โครงการศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา กรุงเทพมหานคร รุ่นที่ 7 รายละเอียด
   ขอบเขตของงาน (TOR) งานจ้างเหมาบริการโครงการศึกษาดูงาน ณ จังหวัดเชียงใหม่ โครงการศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา จังหวัดภูเก็ต รุ่นที่ 7 รายละเอียด
   ขอบเขตของงาน (TOR) งานจ้างเหมาบริการโครงการศึกษาดูงาน ณ ประเทศมาเลเซีย นักศึกษาโครงการศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา จังหวัดพังงา รุ่นที่ 2 รายละเอียด
   ขออนุมัติกำหนดราคากลาง และขอบเขตของงาน (TOR) จ้างทำอาหารเย็น (โต๊ะจีน) สำหรับโครงการปัจฉิมนิเทศนักศึกษาปริญญาโท โครงการพิเศษ หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา กทม. รุ่นที่ 6 รายละเอียด
   ประกาศราคากลาง และคณะกรรมการกำหนดร่างขอบเขตของงาน (TOR) สำหรับโครงการศึกษาดูงาน ณ ประเทศเวียดนาม หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา บางนา รุ่นที่ 1 รายละเอียด
   ขออนุมัติราคากลางและกำหนดร่างขอบเขตของงาน (TOR) โครงการศึกษาดูงาน ณ จังหวัดกรุงเทพมหานคร นักศึกษาโครงการศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา จังหวัดร้อยเอ็ด รุ่นที่ 5 รายละเอียด
   ขออนุมัติราคากลางและกำหนดร่างขอบเขตของงาน (TOR) จัดจ้างตัดสูทสำหรับนักศึกษา โครงการศึกษาภาคพิเศษ หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาการบริหารการศึกษา กรุงเทพมหานคร รุ่นที่ 7 รายละเอียด
   ขออนุมัติกำหนดราคากลาง และขอบเขตของงาน (TOR) จ้างทำอาหารว่าง อาหารกลางวัน และอาหารเย็น สำหรับโครงการปัจฉิมนิเทศนักศึกษาปริญญาโท สาขาวิชาการบริหารการศึกษา รายละเอียด
  bulleticon ขออนุมัติราคากลาง และกำหนดร่างขอบเขตของงาน (TOR) ในการจัดซื้อครุภัณฑ์ (ต่ำกว่าเกณฑ์มาตรฐาน) รายละเอียด 
   ขออนุมัติราคากลาง และกำหนดร่างขอบเขตของงาน (TOR) ในการจัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (ตามเกณฑ์มาตรฐาน) รายละเอียด
   รายงานการประชุม ฝ่ายประเมินผลการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ ได้จัดทำขั้นตอนการขอรับ บริการประเมินผลโครงการ/กิจกรรมสามารถดาวน์โหลดฟอร์มและรายละเอียดได้ที่ ประกันคุณภาพการศึกษา
   
ระบบ 3 มิติ
  bulleticon ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการเงิน (ส่วนคณะ/3 มิติ) รายละเอียด 

CONTACT US
คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง เลขที่ 2086 ถนนรามคำแหง แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร 10240
โทร. 02-310-8315 (ปริญญาตรี) โทร. 02-310-8335,8347 (ปริญญาโท)