b-003
   กระบวนวิชาจัดสอบเอง ภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2562 คณะศึกษาศาสตร์ (ตามประกาศเปลี่ยนแปลงปฏิทินการศึกษา ระดับปริญญาตรี ส่วนกลาง (ครั้งที่ 2) ระหว่างวันที่ 8-15 กรกฎาคม 2562) รายละเอียด
   การเลื่อนขึ้นทะเบียน และการเรียนการสอน โครงการพัฒนาครูสู่ปริญญาโทช่วงปิดเทอม รุ่นที่ 19 รายละเอียด
   รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา โครงการพัฒนาครูสู่ปริญญาโทช่วงปิดเทอม รุ่นที่ 19 รายละเอียด
   รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ โครงการพัฒนาครูสู่ปริญญาโทช่วงปิดเทอม รุ่นที่ 19 สอบสัมภาษณ์ วันเสาร์ที่ 14 มีนาคม 2563 อาคารศรีชุม ห้อง 303 เวลา 09.00-12.00 น. รายละเอียด
   กลุ่มวิชาเลือกด้านการศึกษาที่ส่งเสริมความเป็นครูมืออาชีพ ของภาควิชาหลักสูตรและการสอน รายละเอียด
 ประกาศภาควิชาจิตวิทยา ตั้งแต่ปีการศึกษา 2561 เป็นต้นไป ภาควิชาจิตวิทยา จะใช้หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (จิตวิทยา) ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2561 เปิดรับนักศึกษาใน 2 สาขาวิชาเอก ได้แก่ 1. จิตวิทยาการปรึกษา 2. จิตวิทยาอุตสาหกรรมและองค์การ สำหรับนักศึกษาหลักสูตรเก่าที่ใช้เวลาในการศึกษาครบ 8 ปี และนักศึกษาพรีดีกรี ที่มีความประสงค์จะโอนหน่วยกิตเข้าเป็นนักศึกษาของหลักสูตรฯ สามารถเลือกเข้าเป็นนักศึกษาของหลักสูตรได้โดยเลือกจากวิชาเอกทั้ง 2 สาขา ดังกล่าว
 แบบ มคอ.7 ปีการศึกษา 2558 (ปรับปรุงแก้ไข 30 ธันวาคม 2558) [File_1] [File_2]
 ประกาศคุรุสภา เรื่อง การรับรองปริญญาและประกาศนียบัตรทางการศึกษาเพื่อการประกอบวิชาชีพ รายละเอียด
   
b-004
   ขออนุมัติกำหนดราคากลาง และขอบเขตของงาน (TOR) จัดจ้างค่าพิมพ์คู่มือข้อปฏิบัติการเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร มหาวิทยาลัยรามคำแหง ปีการศึกษา 2559-2560 (รุ่นที่ 43) รายละเอียด
 ขอบเขตของงาน (TOR) จ้างเหมาบริการโครงการศึกษาดูงาน ณ จังหวัดกรุงเทพมหานคร ของนักศึกษาโครงการศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา จังหวัดน่าน รุ่นที่ 12 ระหว่างวันที่ 28-30 มีนาคม 2561 รายละเอียด
 ประกาศราคากลางและขอบเขตของงาน (TOR) ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม, ค่าอาหารเย็น โครงการปัจฉิมนิเทศนักศึกษา สาขาวิชาการบริหารการศึกษา สาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ จำนวน 23 จังหวัด วันที่ 22-24 กรกฎาคม 2560 รายละเอียด
 ขอบเขตของงาน (Terms of Reference : TOR) จัดจ้างตัดชุดสูทสำหรับนักศึกษาชาย-หญิง โครงการพิเศษศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตรศึกษา หัวหมาก รุ่นที่ 6  รายละเอียด
 ขอบเขตของงาน (Terms of Reference : TOR) ในการจัดซื้อครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ รายละเอียด
 ดูทั้งหมด...
   
b-002
   เอกสารประกอบการประชุมชี้แจงการปรับปรุงโครสร้างหลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุ พุทธศักราช 2562) วันที่ 6 พฤศจิกายน 2562 ณ ห้องประชุม 322 ชั้น 3 อาคารสุโขทัย รายละเอียด
 

 แบบประเมินความพึงพอใจการให้บริการงานบริการการศึกษาคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง ปีการศึกษา 2562

   สมุดบันทึกกิจกรรมเสริมคุณลักษณ์ความเป็นผู้บริหารสถานศึกษาและผู้บริหารการศึกษา หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560) [word] [PDF]
 สมุดบันทึกกิจกรรมนักศึกษาปริญญาตรี หลักสูตร 5 ปี Download
**หมายเหตุ นักศึกษาที่เรียนหลักสูตร 5 ปี ที่เป็นครูต้องดำเนินการ เก็บกิจกรรมอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง และต้องครบก่อนออกฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู
   
b-001

  CITE LOGO

DESIGN BY
ออกแบบพัฒนาเว็บไซต์ โดย

ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา
คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง
Center for Information Technology in Education (CITE)
Ramkhamhaeng University.
e-Mail : iteduram@gmail.com

CONTACT US
คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง
เลขที่ 2086 ถนนรามคำแหง แขวงหัวหมาก
เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร 10240
โทร. 02-310-8315 (งานบริการการศึกษา)
โทร. 02-310-8335 (สำนักงานบัณฑิตศึกษา)