หมายเลข UPLOAD เพื่อใช้ในการขึ้นทะเบียนใบประกอบวิชาชีพครู
      ในระบบ KSP Self -service ของคุรุสภา
   ระดับปริญญาตรี สำเร็จการศึกษา 
    ภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2564
      - รอบที่ 1 รายละเอียด 
     
    ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564
      - รอบที่ 1 รายละเอียด          - รอบที่ 2 รายละเอียด          - รอบที่ 3 รายละเอียด       
      - รอบที่ 4 รายละเอียด   
     
   ขั้นตอนการเตรียมเอกสารขอขึ้นทะเบียนใบประกอบวิชาชีพครู online ผ่านระบบ KSP Self-service 
         1. การยื่นคำขอขึ้นทะเบียนรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (กรณีสำเร็จการศึกษาในหลักสูตรที่คุรุสภาให้การรับรอง) รายละเอียด
         2. การเตรียมเอกสารขอขึ้นทะเบียนใบประกอบวิชาชีพครู online ผ่านระบบ KSP Self-service (เอกสารหมายเลข 1) รายละเอียด
         3. การสมัครใช้งาน KSP Self Service (เอกสารหมายเลข 2) รายละเอียด
         4. การดำเนินการขึ้นทะเบียนและยื่นเอกสาร Online ผ่านระบบ KSP Self-service (เอกสารหมายเลข 3) รายละเอียด
         5. การติดตามสถานะใบประกอบวิชาชีพครูการพิมพ์ใบประกอบวิชาชีพอิเล็กทรอนิกส์ (เอกสารหมายเลข 4) รายละเอียด
         6. ข้อมูลการชำระเงินค่าธรรมเนียม (เอกสารหมายเลข 5) รายละเอียด
     
    - หลักฐานประกอบเพิ่มเติม การยื่นขึ้นทะเบียนใบประกอบวิชาชีพครูฯ สำหรับนักศึกษา รหัสประจำตัวขึ้นต้นด้วย 56-59 ภาควิชาหลักสูตรและการสอน (สำเนาหน้าปกเล่มหลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาศึกษาศาสตร์ (หลักสูตร 5 ปี) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2556) 14 วิชาเอก รายละเอียด

CONTACT US
คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง เลขที่ 2086 ถนนรามคำแหง แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร 10240
โทร. 02-310-8315 (งานบริการการศึกษา) โทร. 02-310-8335,8347 (สำนักงานบัณฑิตศึกษา)