หมายเลข UPLOAD เพื่อใช้ในการขึ้นทะเบียนใบประกอบวิชาชีพครู
      ในระบบ KSP Self -service ของคุรุสภา
   
   ระดับปริญญาตรี สำเร็จการศึกษา 
    ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2566
      - รอบ 1 รหัส 56-58 รายละเอียด     - รอบ 1 รหัส 59 รายละเอียด     - รอบที่ 1 รหัส 61 รายละเอียด
      - รอบ 1 รหัส 62 รายละเอียด           - รอบ 1 รหัส 63 รายละเอียด 
      - รอบ 2 รหัส 56-58 รายละเอียด     - รอบ 2 รหัส 59 รายละเอียด 
     
    ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566
      - รอบที่ 1 รายละเอียด          - รอบที่ 2 รายละเอียด          - รอบที่ 3 รายละเอียด
      - รอบที่ 4 รายละเอียด          - รอบที่ 5 รายละเอียด          - รอบที่ 6 รายละเอียด
      - รอบที่ 7 รายละเอียด  
     
    ปีการศึกษา 2565
    ภาคฤดูร้อน
      - รอบที่ 1 รายละเอียด          - รอบที่ 2 รายละเอียด
    ภาคเรียนที่ 2
      - รอบที่ 1 รายละเอียด          - รอบที่ 2 รายละเอียด          - รอบที่ 3 รายละเอียด
      - รอบที่ 4 รายละเอียด          - รอบที่ 5 รายละเอียด          - รอบที่ 6 รายละเอียด
      - รอบที่ 7 รายละเอียด          - รอบที่ 8 รายละเอียด          - รอบที่ 9 รายละเอียด
      - รอบที่ 10 รายละเอียด        - รอบที่ 11 รายละเอียด        - รอบที่ 12 รายละเอียด
      - รอบที่ 13 รายละเอียด        - รอบที่ 14 รายละเอียด        - รอบที่ 15 รายละเอียด 
      - รอบที่ 16 รายละเอียด        - รอบที่ 17 รายละเอียด 
    ภาคเรียนที่ 1
      - รอบที่ 1 รายละเอียด          - รอบที่ 2 รายละเอียด          - รอบที่ 3 รายละเอียด
      - รอบที่ 4 รายละเอียด          - รอบที่ 5 รายละเอียด          - รอบที่ 6 รายละเอียด        
      - รอบที่ 7 รายละเอียด 
     
    ปีการศึกษา 2564
    ภาคฤดูร้อน
      - รอบที่ 1 รายละเอียด          - รอบที่ 2 รายละเอียด
    ภาคเรียนที่ 2
      - รอบที่ 1 รายละเอียด          - รอบที่ 2 รายละเอียด          - รอบที่ 3 รายละเอียด       
      - รอบที่ 4 รายละเอียด          - รอบที่ 5 รายละเอียด  
     

CONTACT US
คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง เลขที่ 2086 ถนนรามคำแหง แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร 10240
โทร. 02-310-8315 (ปริญญาตรี) โทร. 02-310-8335,8347 (ปริญญาโท)