akekasit   
  ผู้ช่วยศาสตราจารย์เอกสิทธิ์ ชาตินทุ   
  ตำแหน่ง  อาจารย์ประจำภาควิชาการศึกษาต่อเนื่องและอาชีวศึกษา   
     
การศึกษา : 
  - ครุศาสตร์มหาบัณฑิต (ค.ม.) เทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฎพระนคร (2551)  
  - วิทยาศาสตร์บัณฑิต (วท.บ.) เทคโนโลยีเซรามิก มหาวิทยาลัยราชภัฎพระนคร (2546)  
     
ประสบการณ์ : 
  - 2547-2555 นักวิทยาศาสตร์  มหาวิทยาลัยรามคำแหง  
  - 2556-ปัจจุบัน อาจารย์ 4 มหาวิทยาลัยรามคำแหง  
     
ผลงานทางวิชาการ : 
  งานวิจัย :  
  - เรื่อง “การทำน้ำเคลือบเซรามิกจากเปลือกหอยแมลงภู่ Ceramic Glaze from Pernaviridis”  
     
วิชาที่รับผิดชอบ : 
  ปริญญาตรี :  
  VID1201 อุตสาหกรรมศึกษาเปรียบเทียบ (สอนร่วม)  
  VID3207 การวางผังและการจัดการโรงฝึกงาน (สอนร่วม)  
  VNC2204 การฝึกอบรมทางการศึกษานอกระบบโรงเรียน (สอนร่วม)  
  VNC3205 แหล่งเรียนรู้ทางการศึกษานอกระบบโรงเรียน (สอนร่วม)  
  VNC3206 การออกแบบโครงการการเรียนรู้และการจัดกิจกรรมทางการศึกษานอกระบบโรงเรียน (สอนร่วม)  
  VNC3207 ภูมิปัญญาและวัฒนธรรมท้องถิ่นในชุมชน  
  ปริญญาโท :  
  VEM6601 สัมมนาการจัดการอาชีวศึกษา (สอนร่วม)  
     

  CITE LOGO

DESIGN BY
ออกแบบพัฒนาเว็บไซต์ โดย

ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา
คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง
Center for Information Technology in Education (CITE)
Ramkhamhaeng University.
e-Mail : iteduram@gmail.com

CONTACT US
คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง
เลขที่ 2086 ถนนรามคำแหง แขวงหัวหมาก
เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร 10240
โทร. 02-310-8315 (งานบริการการศึกษา)
โทร. 02-310-8335 (สำนักงานบัณฑิตศึกษา)