รองศาสตราจารย์ ดร.ปิยะ ศักดิ์เจริญ   
  ตำแหน่ง  อาจารย์ประจำภาควิชาการศึกษาต่อเนื่องและอาชีวศึกษา  
     
การศึกษา :
  - ครุศาสตรดุษฏีบัณฑิต สาขาการศึกษานอกระบบโรงเรียน (Doctor of Philosophy program in Non-Formal Education) คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (2553)
- อักษรศาสตรมหาบัณฑิต สาขาบรรณารักษ์ศาสตร์และสารนิเทศศาสตร์ (Master of Arts program in Library and Information Science) คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (2546)
- อักษรศาสตรบัณฑิต สาขาภูมิศาสตร์ (Bachelor of Arts program in Geography) คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (2543) 
 
     
ประสบการณ์ :
  ปัจจุบัน : อาจารย์ประจำภาควิชาการศึกษาต่อเนื่องและอาชีวศึกษา  
  e-Mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  
  website : http://www.edu.ru.ac.th/piya  
  webmaster : http://www.edu.ru.ac.th/coved  
     
  อดีต :  
  - ผู้อำนวยการศูนย์บรรณสารสนเทศทางการศึกษา คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (ก.ค.-ธ.ค. 2554)
- รักษาการผู้อำนวยการศูนย์บรรณสารสนเทศทางการศึกษา คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (ต.ค. 2553-มิ.ย. 2554)
- ผู้ช่วยผู้อำนวยการศูนย์บรรณสารสนเทศทางการศึกษา คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (พ.ค. 2549-ต.ค. 2553)
- บรรณารักษ์ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ ศูนย์บรรณสารสนเทศทางการศึกษา คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (พ.ค. 2547-ธ.ค. 2554)
 
  - ผู้อำนวยการศูนย์บรรณสารสนเทศทางการศึกษา คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (ก.ค.-ธ.ค. 2554)  
     
  ประสบการณ์สอน :  
  - วิทยากรประจำโมดูลเทคโนโลยีสารสนเทศ วิชาครูบรรณารักษ์ โครงการยกระดับครูและผู้บริหารสถานศึกษาทั้งระบบ ภายใต้แผนปฏิบัติการไทยเข็มแข็ง ปีงบประมาณ 2553 - 2555
- วิทยากรประจำโครงการการฝึกอบรมการสืบค้นทรัพยากรสารสนเทศ ของคณะครุศาสตร์ ตั้งแต่ปีการศึกษา 2547 - 2554
- วิทยากรในโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรสายวิชาชีพห้องสมุด แห่งจุฬาฯ ตั้งแต่ปีการศึกษา 2553 - 2554
- วิทยากรรับเชิญบรรยายในรายวิชาของ ปริญญาตรี-โท-เอก สาขาวิชาการศึกษานอกระบบโรงเรียน คณะครุศาสตร์ จุฬาฯ
 
     
  ประสบการณ์ทำงาน :  
  – ผู้ออกแบบ พัฒนา และบำรุงรักษา เว็บไซต์ของศูนย์บรรณสารสนเทศทางการศึกษา หรือ ห้องสมุดคณะครุศาสตร์ จุฬาฯ (http://lib.edu.chula.ac.th) ตั้งแต่ปี 2547-2554 (อ้างอิง1) l (อ้างอิง2)  
  - ผู้พัฒนาระบบการฝึกอบรมการรู้สารสนเทศผ่านเว็บ (Web-based Training : WBT) ของ ศูนย์บรรณสารสนเทศทางการศึกษา (www.educhula.net)  
  - คณะกรรมการฝ่ายประกันคุณภาพของคณะครุศาสตร์ จุฬาฯ (2553-2554)  
  - คณะกรรมการพัฒนาศักยภาพบุคลากรสายวิชาชีพห้องสมุดของจุฬาฯ (ประจำปี 2554)  
     
เกียรติประวัติ : 
  2553 :   
  - รางวัลชมเชย ประเภทนวัตกรรมการให้บริการ จากผลงาน OSS-One Stop Search ในโครงการรางวัลคุณภาพการให้บริการประชาชน และรางวัลมาตรฐานศูนย์บริการร่วม/เคาน์เตอร์บริการประชาชน ประจำปี 2553 (มอบรางวัลโดย นายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ นายกรัฐมนตรี) ดูรายละเอียดที่นี่ l ดูภาพถ่ายการรับร่างวัลที่นี่   
  - ชนะเลิศลำดับที่ 1 จากผลงาน eContent@lib และชนะเลิศลำดับที่ 3 จากผลงาน EDUeBook ในโครงงานห้องสมุด ปี 2553 ประเภทโครงงานสิ่งประดิษฐ์เพื่อประยุกต์ใช้ในห้องสมุด  
  - ชนะเลิศลำดับที่ 2 จากผลงาน New Bib Online และชนะเลิศลำดับที่ 3 จากผลงาน Chat@Lib ในโครงงานห้องสมุด ปี 2553 ประเภทโครงงานการปรับลดขั้นตอนและรอบระยะเวลาการปฏิบัติงานในห้องสมุด ดูรายละเอียดรางวัลทั้งหมดที่นี่  
  - ทดลองใช้งาน eContent@lib, DUeBook, New Bib Online, Chat@Lib  
  2552 :   
  - ชนะเลิศลำดับที่ 3 จากผลงาน One Stop Search (OSS) ในการเข้าร่วมกิจกรรมการประกวดโครงงานสิ่งประดิษฐ์ เพื่อประยุกต์ใช้ในห้องสมุดครั้งที่ 1 ของมหาวิทยาลัย (รางวัลที่ 1 และ 2 ไม่มีผู้ใดได้รับรางวัล) ดูรายละเอียดที่นี่ l ทดลองใช้งาน OSS  
  2547 :   
  - วิทยานิพนธ์ได้รับเลือกให้เผยแพร่ในรายการ สารคดีคุยกันสักนิด ช่วง ก้าวไกลกับวิทยบริการ (ดูรายละเอียดที่นี่) สำหรับท่านที่สนใจงานวิจัยของผม สามารถดูวิทยานิพนธ์ฉบับเต็มได้ที่นี่ (fulltext)  
  2543 :  
  - นิสิตดีเด่นด้านกิจกรรมของคณะอักษรศาสตร์ จุฬาฯ โดยปี 2541 ได้รับเลือกเป็นประธานชมรมดนตรีสากลของคณะฯ (ตำแหน่งมือกลองประจำวง) ได้เข้าร่วมการประกวดวงดนตรีกับทางมหาวิทยาลัยครั้งที่ 2 (CU Music Award #2 – 1998) ส่วนในปี 2542 ได้รับเลือกเป็นคณะกรรมการนิสิตอักษรศาสตร์ (ก.อศ.) ในตำแหน่งประธานฝ่ายแสงเสียงและสถานที่ ได้เข้าร่วมกิจกรรมจุฬาฯ วิชาการครั้งที่ 10 ประจำปี 2542 โดยรับหน้าที่เป็นหัวหน้าฝ่ายสถานที่และโสตทัศน์ของเมืองมนุษยศาสตร์  
     
ผลงานทางวิชาการ :  
  บทความ :   
  - Sakcharoen, Piya. 2011. Development of a Web-based Non-formal Education Training Model, Based on Self-directed Leaning and Resource-based Learning Approaches to Enhance Information Literacy and Self-directed Leaning of Users of Education Information Resources Centers. The Journal SCHOLAR. Vol 3, No. 2 .  
  - ปิยะ ศักดิ์เจริญ. 2555. การพัฒนารูปแบบการฝึกอบรมผ่านเพื่อส่งเสริมการรู้สารสนเทศและการเรียนรู้แบบ นำตนเองของผู้เรียนวัยผู้ใหญ่. วารสารครุศาสตร์. ปีที่ 40, ฉบับที่ 1 (กรกฎาคม-ตุลาคม).  
  - ปิยะ ศักดิ์เจริญ. 2553. บริการเครือข่ายสังคมกับงานห้องสมุด. ใน ชุดฝึกอบรมบรรณารักษ์โครงการยกระดับคุณภาพครูทั้งระบบตามแผนปฏิบัติการไทย เข้มแข็ง, 192-211. กรุงเทพฯ: คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.  
     
  งานวิจัย :   
  - ปิยะ ศักดิ์เจริญ. 2553. การพัฒนารูปแบบการฝึกอบรมการศึกษานอกระบบโรงเรียนผ่านเว็บตามแนวคิดการเรียน รู้แบบนำตนเองและแบบใช้ทรัพยากรเป็นฐานเพื่อส่งเสริมการรู้สารสนเทศและการ เรียนรู้แบบนำตนเองของผู้ใช้บริการศูนย์บรรณสารสนเทศทางการศึกษา. วิทยานิพนธ์ปริญญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษานอกระบบโรงเรียน คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. (ได้รับทุนสนับสนุนจาก จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ปีงบประมาณ 2551) - (fulltext)  
  - ปิยะ ศักดิ์เจริญ. 2546. ความพึงพอใจของผู้ใช้ต่อระบบจัดเก็บและบริการสื่อประสม ของศูนย์สารนิเทศมนุษยศาสตร์ คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ผ่านระบบเครือข่ายอินทราเน็ต. วิทยานิพนธ์ปริญญามหาบัณฑิต สาขาบรรณารักษ์ศาสตร์และสารนิเทศศาสตร์ คณะอักษณศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. (ได้รับทุนสนับสนุนจาก จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ปีงบประมาณ 2545) - (fulltext)  
  - การพัฒนารูปแบบการเรียนรู้ตลอดชีวิตตามแนวคิดนีโอฮิวแมนนิสเพื่อส่งเสริมการ พัฒนามนุษย์และสังคมอย่างยั่งยืน (Development of Lifelong Learning Model Based on Neo-humanist Concept for Sustainable Human and Society Development) - นักวิจัยร่วม (ได้รับทุนสนับสนุนจากกองทุนการวิจัย คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ปีงบประมาณ 2555)  
  - แนวโน้มการส่งเสริมการเรียนการสอนด้วยแนวคิดการเรียนรู้ของผู้ใหญ่ สำหรับสถาบันอุดมศึกษาระบบเปิด (Trends in the Instructional Enhancement Based on Adult Learning Theories for Open Education University) (อยู่ระหว่างดำเนินการ โดยได้รับทุนจากมหาวิทยาลัย ประจำปี 2557)  
     
วิชาที่รับผิดชอบ :  
  ปริญญาตรี :   
  VEN2202 สารสนเทศด้านสิ่งแวดล้อมศึกษา   
  VID2202 การประยุกต์ใช้โปรแกรมสำเร็จรูปในงานอุตสาหกรรมศึกษา   
  VID2204 การพัฒนาสื่อการเรียนการสอนอุตสาหกรรมศึกษา   
  VNC1201 ปรัชญาและหลักการจัดการศึกษานอกระบบโรงเรียน   
  VNC2202 ผู้ใหญ่กับการเรียนรู้ทางการศึกษานอกระบบโรงเรียน   
  VNC2203 นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษานอกระบบโรงเรียน   
  VNC3101 การวางแผนและพัฒนาหลักสูตรเพื่อชุมชน   
  VNC3208 จรรยาบรรณวิชาชีพสำหรับนักการศึกษานอกระบบโรงเรียน   
  ปริญญาโท :   
  VEM6002 มโนมติทางการจัดการอาชีวศึกษา (สอนร่วม)  
  VEM6003 แนวคิด ทฤษฎี และกระบวนการจัดการอาชีวศึกษา (สอนร่วม)  
  VEM6103 ภาวะผู้นำทางการอาชีวศึกษา (สอนร่วม)  
  VEM6201 การพัฒนาหลักสูตรอาชีวศึกษา (สอนร่วม)  
  VEM6301 การวิเคราะห์อาชีพและการจัดการความรู้ด้านอาชีวศึกษา  
  VEM6702 เทคโนโลยีสารสนเทศทางอาชีวศึกษา  
     

  CITE LOGO

DESIGN BY
ออกแบบพัฒนาเว็บไซต์ โดย

ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา
คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง
Center for Information Technology in Education (CITE)
Ramkhamhaeng University.
e-Mail : iteduram@gmail.com

CONTACT US
คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง
เลขที่ 2086 ถนนรามคำแหง แขวงหัวหมาก
เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร 10240
โทร. 02-310-8315 (งานบริการการศึกษา)
โทร. 02-310-8335 (สำนักงานบัณฑิตศึกษา)