อาจารย์ โชติมา เวสารัชชานนท์   
  ตำแหน่ง  อาจารย์ประจำภาควิชาการศึกษาต่อเนื่องและอาชีวศึกษา   
     
การศึกษา : 
  - B.B.A Marketing, Assumption University, Thailand  
  - M.Ed. Practical Art and Vocational-Technical Education, University of Missouri - Columbia , USA  
     
ประสบการณ์ : 
  - พ.ศ. 2543-2546 อาจารย์สถาบันการศึกษานานาชาติ   
  - พ.ศ. 2547-2555 อาจารย์ประจำบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยรามคำแหง  
  - พ.ศ. 2555-ปัจจุบัน ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิทยบริการจังหวัดอำนาจเจริญ  
  - พ.ศ. 2556-ปัจจุบัน อาจารย์ประจำภาควิชาการศึกษาต่อเนื่องและอาชีวศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง  
     
ผลงานทางวิชาการ : 
     
วิชาที่รับผิดชอบ : 
  ปริญญาตรี :  
  VEN1201 สิ่งแวดล้อมศึกษาสำหรับครู  
  VEN2204 นวัตกรรมสิ่งแวดล้อมศึกษา  
  VEN3102 เทคนิคการสอนสิ่งแวดล้อมศึกษา  
  VEN3206 การวางแผนด้านสิ่งแวดล้อมศึกษาสำหรับครู  
  VID1201 อุตสาหกรรมศึกษาเปรียบเทียบ(สอนร่วม)  
  VID3206 การจัดการอุตสาหกรรมศึกษา  
  ปริญญาโท :  
  VEM6201 การพัฒนาหลักสูตรอาชีวศึกษา (สอนร่วม)  
     

 

 

 

  CITE LOGO

DESIGN BY
ออกแบบพัฒนาเว็บไซต์ โดย

ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา
คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง
Center for Information Technology in Education (CITE)
Ramkhamhaeng University.
e-Mail : iteduram@gmail.com

CONTACT US
คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง
เลขที่ 2086 ถนนรามคำแหง แขวงหัวหมาก
เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร 10240
โทร. 02-310-8315 (งานบริการการศึกษา)
โทร. 02-310-8335 (สำนักงานบัณฑิตศึกษา)