b0124 รายชื่อเสนอสภามหาวิทยาลัย (รายชื่อผู้สำเร็จการศึกษา) ระดับปริญญาตรี คณะศึกษาศาสตร์ 
 ปีการศึกษา 2563  
  ภาคฤดูร้อน  
  ครั้งที่ 1 ครั้งที่ 6 ครั้งที่ 11 ครั้งที่ 16  ครั้งที่ 21        
  ครั้งที่ 2 ครั้งที่ 7 ครั้งที่ 12  ครั้งที่ 17  ครั้งที่ 22 ครั้งที่ 27 ครั้งที่ 32    
  ครั้งที่ 3 ครั้งที่ 8 ครั้งที่ 13  ครั้งที่ 18  ครั้งที่ 23 ครั้งที่ 28 ครั้งที่ 33    
  ครั้งที่ 4 ครั้งที่ 9 ครั้งที่ 14 ครั้งที่ 19 ครั้งที่ 24 ครั้งที่ 29 ครั้งที่ 34    
  ครั้งที่ 5 ครั้งที่ 10  ครั้งที่ 15  ครั้งที่ 20          
 ภาคเรียนที่ 2  
  ครั้งที่ 1 ครั้งที่ 6 ครั้งที่ 11 ครั้งที่ 16 ครั้งที่ 21 ครั้งที่ 26 ครั้งที่ 31 ครั้งที่ 36  ครั้งที่ 41  ครั้งที่ 46
  ครั้งที่ 2 ครั้งที่ 7 ครั้งที่ 12 ครั้งที่ 17 ครั้งที่ 22 ครั้งที่ 27 ครั้งที่ 32 ครั้งที่ 37  ครั้งที่ 42  ครั้งที่ 47
  ครั้งที่ 3 ครั้งที่ 8 ครั้งที่ 13 ครั้งที่ 18 ครั้งที่ 23 ครั้งที่ 28 ครั้งที่ 33 ครั้งที่ 38  ครั้งที่ 43  ครั้งที่ 48
  ครั้งที่ 4 ครั้งที่ 9 ครั้งที่ 14 ครั้งที่ 19 ครั้งที่ 24 ครั้งที่ 29 ครั้งที่ 34 ครั้งที่ 39  ครั้งที่ 44  ครั้งที่ 49
  ครั้งที่ 5 ครั้งที่ 10 ครั้งที่ 15 ครั้งที่ 20 ครั้งที่ 25 ครั้งที่ 30 ครั้งที่ 35  ครั้งที่ 40  ครั้งที่ 45  ครั้งที่ 50
  ครั้งที่ 6                   
 ภาคเรียนที่ 1  
  ครั้งที่ 1 ครั้งที่ 6 ครั้งที่ 11 ครั้งที่ 16 ครั้งที่ 21 ครั้งที่ 26 ครั้งที่ 31    
  ครั้งที่ 2 ครั้งที่ 7 ครั้งที่ 12 ครั้งที่ 17 ครั้งที่ 22 ครั้งที่ 27 ครั้งที่ 32    
  ครั้งที่ 3 ครั้งที่ 8 ครั้งที่ 13 ครั้งที่ 18 ครั้งที่ 23 ครั้งที่ 28 ครั้งที่ 33    
  ครั้งที่ 4 ครั้งที่ 9 ครั้งที่ 14 ครั้งที่ 19 ครั้งที่ 24 ครั้งที่ 29 ครั้งที่ 34    
  ครั้งที่ 5 ครั้งที่ 10 ครั้งที่ 15 ครั้งที่ 20 ครั้งที่ 25 ครั้งที่ 30 ครั้งที่ 35     

CONTACT US
คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง เลขที่ 2086 ถนนรามคำแหง แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร 10240
โทร. 02-310-8315 (ปริญญาตรี) โทร. 02-310-8335,8347 (ปริญญาโท)