ช่องทางติดต่อสื่อสารอาจารย์ผู้สอน และการเรียนการสอนออนไลน์
คณะศึกษาศาสตร์ ภาคเรียนที่ 2  ปีการศึกษา 2564 
   ภาควิชาหลักสูตรและการสอน  [FILE_01] [FILE_02
   ภาควิชาการประเมินและการวิจัย  รายละเอียด
   ภาควิชาจิตวิทยา  รายละเอียด
   ภาควิชาบริหารการศึกษาและอุดมศึกษา  รายละเอียด
   ภาควิชาเทคโนโลยีการศึกษา  รายละเอียด
   ภาควิชาภูมิศาสตร์  รายละเอียด
   ภาควิชาพื้นฐานการศึกษา  รายละเอียด
   ภาควิชาคหกรรมศาสตร์  รายละเอียด
   ภาควิชาพลานามัย  รายละเอียด
   ภาควิชาการศึกษาต่อเนื่องและอาชีวศึกษา  รายละเอียด

CONTACT US
คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง เลขที่ 2086 ถนนรามคำแหง แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร 10240
โทร. 02-310-8315 (ปริญญาตรี) โทร. 02-310-8335,8347 (ปริญญาโท)