รองศาสตราจารย์ ดร.ธิรตา  ภาสะวณิช  
  ตำแหน่ง อาจารย์ประจำภาควิชาพลานามัย  
     
ที่อยู่ : มหาวิทยาลัยรามคำแหง แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ 10240
e-Mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
โทรศัพท์ : (+66) 02-310-8000 ต่อ 8342 (ในเวลาราชการ)
     
ผลงานทางวิชาการ :
การฝึกอบรม : 
  - 2558 การอบรมเชิงปฏิบัติการ “ผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร” สำนักประกันคุณภาพการศึกษา สถาบันพลศึกษา ณ โรงแรมดราก้อนบีช รีสอร์ท หาดจอมเทียน พัทยา จังหวัดชลบุรี ระหว่างวันที่ 27-28 มิถุนายน พ.ศ.2558
- 2558 การอบรมเชิงปฏิบัติการ “ผู้ตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร” สำนักประกันคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยรามคำแหง วันที่ 1-2 กรกฎาคม พ.ศ.2558
- 2558 การอบรมเชิงปฏิบัติการ “เทคนิคการสอนตามผลการเรียนรู้ 6 ด้านระดับรายวิชา” ณ ห้องประมวลกุลมาตย์ หอประชุมรามคำแหงมหาราช วันที่ 10 กันยายน พ.ศ.2558
- 2558 การอบรมเชิงปฏิบัติการ “วิธีการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ ๕ ด้านของ TQF ระดับรายวิชา/หลักสูตร” อาคารหอประชุมรามคำแหงมหาราช วันที่ 14 กันยายน พ.ศ.2558
- 2558 การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ “หลักจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์” ณ อาคารท่าชัย ชั้น 2 ห้อง 0213 มหาวิทยาลัยรามคำแหง วันที่ 28 กรกฎาคม พ.ศ.2558
- 2560 หลักสูตรการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ “หลักจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ และการเขียน การใช้ SOP” วิทยากร: รองศาสตราจารย์ เภสัชกรหญิงโสภิต ธรรมอารี สถาบันวิจัยแห่งชาติ ณ อาคารท่าชัย ชั้น 2 ห้อง 0213 มหาวิทยาลัยรามคำแหง วันที่ 13-15 มีนาคม พ.ศ.2560
- 2560 หลักสูตรนานาชาติ (SIDCER FERCAP) “การฝึกตรวจประเมินเพื่อรับรองคุณภาพการดำเนินงานด้านจริยธรรมการวิจัยในคน” โดย โดยชมรมจริยธรรมการวิจัยในคนในประเทศไทย (FERCIT) ณ สำนักงานจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ สถาบันยุทธศาสตร์ทางปัญญาและวิจัย มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ในวันที่ 3-5 สิงหาคม พ.ศ.2560
- 2561 หลักสูตรการฝึกอบรมโครงการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ เรื่อง “หลักจริยธรรมพื้นฐาน และการทบทวนพิจารณาโครงการวิจัยด้านวิทยาศาสตร์การแพทย์ และด้านสังคมศาสตร์ (IRB)” โดยชมรมจริยธรรมการวิจัยในคนในประเทศไทย (FERCIT) ร่วมกับ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ สำนักงานจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ สถาบันยุทธศาสตร์ทางปัญญาและวิจัย มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ในวันที่ 24 มกราคม พ.ศ.2561
- 2561 หลักสูตรผู้บริหารจัดการคณะกรรมการจริยธรรมวิจัยในคน เรื่อง “การบริหารจัดการข้อมูลวิจัยในคน” ครั้งที่ 1 ประจำปี
- 2561 บรรยายโดย ศาสตราจารย์ แพทย์หญิงพรรณแข มไหสวริยะ ณ ห้องประชุมศาสตราจารย์เกียรติคุณนที รักษ์พลเมือง ชั้น 5 สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหิดล ระหว่างวันที่ 22-23 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2561
- 2561 การอบรมเชิงปฏิบัติการ “ผู้ตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร” สำนักประกันคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยรามคำแหง วันที่ 3 พฤษภาคม พ.ศ.2561
- 2561 การอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “หลักจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์และการทบทวนพิจารณาโครงการวิจัยด้านวิทยาศาสตร์การแพทย์และด้านสังคมศาสตร์ (IRB)” ชั้น 2 ตึกท่าชัย มหาวิทยาลัยรามคำแหง วันที่ 31 พฤษภาคม พ.ศ.2561
- 2561 การอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “หลักสูตรการปฏิบัติการวิจัยทางคลินิกที่ดี (Good Clinical Practice : GCP)” สถาบันยุทธศาสตร์ทางปัญญาและวิจัย มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร ณ ชั้น 19 อาคารนวัตกรรม ศาสตราจารย์ ดร.สาโรช บัวศรี วันที่ 25-26 มิถุนายน พ.ศ.2561
- 2561 การอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “หลักสูตรการปฏิบัติการวิจัยทางคลินิกที่ดี (Advanced Good Clinical Practice : GCP)” สถาบันยุทธศาสตร์ทางปัญญาและวิจัย มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ณ ชั้น 19 อาคารนวัตกรรม ศาสตราจารย์ ดร.สาโรช บัวศรี วันที่ 26 กรกฎาคม พ.ศ.2561
- 2561 การอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “แนวทางการจัดตั้งคณะกรรมการการวิจัยในมนุษย์ประจำสถาบัน รุ่นที่ 1” ระหว่างวันที่ 13-14 กันยายน พ.ศ.2561 โดย สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ณ ห้องประชุมจอมพลสฤษดิ์ ธนะรัตน์ ชั้น 2 อาคาร วช.1
- 2561 การสัมมนา เรื่อง “การกำกับดูแลสัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์” ระหว่างวันที่ 24-25 กันยายน พ.ศ.2561 โดย สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ณ โรงแรมเจ้าพระยาปาร์ค
- 2561 การประชุมวิชาการนานาชาติ เรื่อง การพัฒนาการฝึกตรวจประเมินเพื่อรับรองคุณภาพการดำเนินงานด้านจริยธรรมการวิจัยในคน ระหว่างวันที่ 22-23 ตุลาคม พ.ศ.2561 โดย สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ณ โรงแรมเอสติน แกรนด โฮเทล
 
     
วิทยานิพนธ์ :
  - 2547 โปรแกรมการฝึกความตั้งใจสำหรับนักกอล์ฟระดับเริ่มเล่น (ทดสอบด้วยการวัดคลื่นไฟฟ้าสมอง: EEG), วิทยานิพนธ์ปริญญาโท สาขาพลศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์.
- 2553 Imagery Training Program for Temperature Increment and Golf Putting Performance Enhancement in Cold Condition. Degree of Doctor of Philosophy, Faculty of Sport Science, Burapha University. (2010).
 
     
บทความในตำราภาษาต่างประเทศ :
  - Bhasavanija, T. & Morris, T. (2014). Imagery. In A.G. Papaioannou & Hackfort, D. (Eds.), Routledge Companion to Sport and Exercise Psychology: Global perspectives and fundamental concepts. New York: Routledge, p.356-371, 1002 p. https://www.routledgehandbooks.com/doi/10.../9781315880198.ch23.   
     
ตำราภาษาไทย :
  ธิรตา ภาสะวณิช. (2559). จิตวิทยาการกีฬา PED 4303. กรุงเทพมหานคร: โรงพิมพ์มหาวิทยาลัยรามคำแหง.  
     
งานวิจัยภาษาต่างประเทศ :
  - Kueh, Y.C., Bhasavanija, T., Abdullah, N., Morris, T., & Kuan, G. (2019). The validation of the Thai version of the physical activity and leisure motivation scale (PALMS-T) using confirmatory factor analysis. Journal of Gazzetta Medica Italiana - Archivio per le Scienze Mediche. (April 3, 2019).
- Panurushthanon, P., & Bhasavanija, T. (2019). Aggressive behaviour assessment of contact team sport athletes: a survey design. Proceedings: The 6th International Seminar of Sport and Exercise Psychology. Bang Saen, Chonburi: ISSEP, pp.135-140. (26-28 January). http://issep2019-thailand.com/ISSEP2019%20Proceeding.pdf
- Kuan, G., Bhasavanija, T., Abdullah, N., Morris, T., & Kueh, Y.C. (2018). The physical activity and leisure motivation scale in Thai language: a confirmatory factor analysis. Proceedings: The 8th ASPASP International Congress of Sport Psychology, p.64. (29 June). file:///C:/Users/user28162/Downloads/Program_prelim.pdf
- Bhasavanija, T. (2018). Thai monozygotic triplets’ recovery from Thai dance activity using imagery intervention. Proceedings: The 5th International Seminar in Sports and Exercise Psychology Conference. Kuching, Sarawak, Malaysia. p.194. https://umexpert.um.edu.my/file/publication/00009021_159588_71114.pdf
- Bhasavanija, T., & Panin, K. (2018). Thai monozygotic triplets’ differences of body temperature, oxygen saturation, heart rate and perceived fatigue during Thai dance over a period of 44 min. Proceedings: The 5th International Seminar in Sports and Exercise Psychology Conference. Kuching, Sarawak, Malaysia. p.195. https://umexpert.um.edu.my/file/publication/00009021_159588_71114.pdf
- Arjareewattana, W., Narkwachara, S., Pradittharom, A., Sanamthong, E., Meksuwan, W., & Bhasavanija, T. (2018). The Needs of Competency Development of Thai Sport Organisation Employees. Proceedings: The 5th International Seminar in Sports and Exercise Psychology Conference. Kuching, Sarawak, Malaysia. pp.78-83. https://umexpert.um.edu.my/file/publication/00009021_159588_71114.pdf
- Bhasavanija, T., & Kuan, G. (2017). The effect of warmth imagery on physiological, physical and psychological states among injured youth sepaktakraw athletes: a case study design. International Journal of Sport, Exercise and Health Research, 1(1), 35-40. https://www.researchgate.net/publication/317869990.
- Panurushthanon, P., & Bhasavanija, T. (2017). Comparison of free-throw performance on routine, real image, and mental image in female basketball players. Proceedings: Sports Psychology Conference. Korea. pp.64-70. Bhasavanija, T., & Morris, T. (2015). Muangthong United football players’ recovery from football matches using a warmth imagery intervention. Proceedings: The 1st Malaysian Sports Psychology Conference. Kota Bharu, Kelantan, Malaysia: MSPC. p.34.
- Poompin, K., Chirathammawat, P., Bhungobs, W., & Bhasavanija, T. (2015). Accuracy of the sepaktakraw serves with visual and kinaesthetic imagery in back servers. Proceedings: The 1st Malaysian Sports Psychology Conference. Kota Bharu, Kelantan, Malaysia: MSPC. p.46.
- Mansguan, So., Mansguan, Sr., & Bhasavanija, T. (2015). Basketball athletes’ hidden behaviours reported by sociometry. Proceedings: The 1st Malaysian Sports Psychology Conference. Kota Bharu, Kelantan, Malaysia: MSPC. p.47.
- Bhasavanija, T., Chirathamawat, P., Chobthamasakul, C., & Poompin, K. (2015). Validation of the Physical and Psychological State Measure in Sport for Thai athletes. Proceedings: The 2nd International Seminar in Exercise and Sport Psychology. Burapha University, Thailand: ISESP, p.34.
- Bhasavanija, T. (2014). Comparison of body temperature, oxygen saturation, and heart rate among rest, practice, stretch, and imagery in youth Takraw athletes. Proceedings: The 10th International Sport Sciences Conference. Kota Bharu, Kelantan, Malaysia: ISSC. p.12. https://www.scribd.com/document/281963792/57-274-1-PB-pdf.
- Bhasavanija, T., & Morris, T. (2013). Using imagery of warmth in competition for oxygen consumption and golf putting performance enhancement. Proceedings: The 13th World Congress of Sport Psychology. Beijing, China: ISSP, p.32. http://ucha.blogia.com/2013/062904-the-issp-13th-world-congress-of-sport-psychology.php.
- Bhasavanija, T., Vongjaturapat, N., Morris, T., & Muangnapo, P. (2011a). Psychometric validation of the Sport Imagery Ability Measure in a single sport sample: Thai golfers. Proceedings: Taiwan International Congress in Sport Psychology. Taipei, Taiwan: ASPASP.
- Bhasavanija, T., Vongjaturapat, N., Morris, T., & Muangnapo, P. (2011b). Imagery training to increase hand warmth in golfers. Proceedings: Taiwan International Congress in Sport Psychology. Taipei, Taiwan: ASPASP.
- Bhasavanija, T., Vongjaturapat, N., Morris, T., & Muangnapo, P. (2011c). Construct validity of the Sport Imagery Ability Measures-Thai among Thai golfers. Proceedings: Taiwan International Congress in Sport Psychology. Taipei, Taiwan: ASPASP.
- Bhasavanija, T., Vongjaturapat, N., Morris, T., & Muangnapo, P. (2011d). Validation of the Thai version of the Sport Imagery Ability Measure among golfers. Thai Journal of Exercise and Sport Science, 8(1), pp.1-18. https://www.tci-thaijo.org/index.php/buuss/article/view/92623.
- Vongjaturapat, N., Morris, T., Bhasavanija, T., Singhnoy, C. Julvanichpong, T, Tanpanich, A., Pattanamontri, C., Montree, A., Sinpatt, A., Prachakul, W., & Watt, A.P. (2010). Confirmatory Factor Analysis of the Thai language version of the Sport Imagery Ability Measure, Imagery in Sport Symposium. Proceedings: 27th International Congress of Applied Psychology (ICAP 2010), Melbourne, Australia.
- Bhasavanija, T., Vongjaturapat, N., Morris, T., & Muangnapo, P. (2010). Imagery Training Program for Temperature Increment and Golf Putting Performance Enhancement in Cold Condition. Degree of Doctor of Philosophy, Faculty of Sport Science, Burapha University, pp.1-7.
- Bhasavanija, T., Vongjaturapat, N., Morris, T., & Muangnapo, P. (2009a). Trend of body temperature during rest in cold conditions: A case study. Proceedings: India International Congress in Sport Psychology, pp.474-477, Gwalior, India: IICSP.
- Bhasavanija, T., Vongjaturapat, N., Morris, T., & Muangnapo, P. (2009b). Comparison of putting performance on an artificial turf carpet surface and a real turf putting green. Proceedings: India International Congress in Sport Psychology, pp.464-466. Gwalior, India: IICSP.
 
     
งานวิจัยภาษาไทย :
  - ธิรตา ภาสะวณิช. (2562 ก). การบำบัดจิตใจของนักกีฬาฟุตบอลที่ได้รับการผ่าตัดเอ็นไขว้หน้าบริเวณเข่าด้วยการจินตภาพที่ส่งผลต่อระดับสภาวะกายและจิตใจ และการรับยาแก้ปวด: กรณีศึกษา. วารสารสถาบันพลศึกษา. ปีที่ 11, ฉบับที่ 1, มกราคม-เมษายน, หน้า 23-34. https://journal.ipe.ac.th/wp-content/uploads/2018/12/3.-Mental-Therapy-compressed.pdf
- ธิรตา ภาสะวณิช. (2562ข, รอการตีพิมพ์). การวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงสำรวจของแบบประเมินสภาวะกายและจิตใจสำหรับการบาดเจ็บทางการกีฬาในนักกีฬาไทย. วารสารสถาบันการพลศึกษา. ปีที่ 11.
- ธิรตา ภาสะวณิช. (2562ค, รอการตีพิมพ์). การวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันของแบบประเมินสภาวะกายและจิตใจสำหรับการบาดเจ็บทางการกีฬาในนักกีฬาไทย. วารสารสถาบันการพลศึกษา. ปีที่ 11.
- สืบพงษ์ ปราบใหญ่ และ ธิรตา ภาสะวณิช. (2562). STEM Education เพื่อการพัฒนาวิชาประวัติและนโยบายกีฬาในประเทศไทย. วารสารสถาบันการพลศึกษาศึกษา. ปีที่ 11, ฉบับที่ 2, พฤษภาคม-กรกฎาคม).
- ธิรตา ภาสะวณิช. (2561ก). การเปรียบเทียบกิจกรรมไฟฟ้าทางสมองระหว่างนักกอล์ฟที่มีประสบการณ์การจินตภาพสภาวะว่างเปล่ากับนักกอล์ฟที่ไม่มีประสบการณ์ กรณีศึกษา. วารสารสถาบันการพลศึกษา, ปีที่ 10, ฉบับที่ 2, พฤษภาคม-สิงหาคม, หน้า 263-272. https://journal.ipe.ac.th/wp-content/uploads/2018/08/18-0538263-27221.pdf
- ธิรตา ภาสะวณิช. (2561ข). การประเมินสภาวะกายและจิตใจสำหรับการบาดเจ็บทางการกีฬาในนักกีฬาไทย. วารสารสถาบันการพลศึกษา. ปีที่ 10, ฉบับที่ 3, กันยายน-ธันวาคม, หน้า 143-160. https://journal.ipe.ac.th/wp-content/uploads/2018/08/18-0558143-16011.pdf
- ธิรตา ภาสะวณิช. (2563, รอการตีพิมพ์). โมเดลการสร้างโปรแกรมการฝึกทางจิตใจ. วารสารสถาบันการพลศึกษา.
- พิชญาวีร์ ภานุรัชต์ฐนนท์ และ ธิรตา ภาสะวณิช. (2560). ผลของการชักจูงด้วยคำพูดที่มีต่อความสามารถในการยิงลูกโทษในกีฬาบาสเกตบอล. งานประชุมวิชาการ: จิตวิทยาการออกกำลังกายและกีฬาของเอเชีย: พัฒนา การวิจัย และการประยุกต์ใช้, สมาคมจิตวิทยาการกีฬาประยุกต์แห่งประเทศไทย, ศูนย์ศึกษายุทธศาสตร์กองทัพไทย, บางแสน, ชลบุรี. หน้า 25.
- กิตติพัทธ์ รุ่งชมคำ และ ธิรตา ภาสะวณิช, (2560). การศึกษาสภาวะกายและจิตใจทางการกีฬาในนักกีฬาเยาวชน. วารสารวิชาการ สถาบันการพลศึกษาปีที่ 9, ฉบับที่ 2, เดือนพฤษภาคม – สิงหาคม, หน้า 83-96. https://journal.ipe.ac.th/wp-content/uploads/2018/09/7.การศึกษาสภาวะกายและจิตใจทางการกีฬาในนักกีฬาเยาวชน.pdf
- กันตภณ วิชัยทา, อรุณี หรดาล, และ ธิรตา ภาสะวณิช. (2560). การใช้เกมกลางแจ้งโดยใช้สมองเป็นฐานที่มีต่อสมรรถภาพทางกลไกของเด็กปฐมวัยโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่. วารสารบัณฑิตวิจัย, ปีที่ 8, ฉบับที่ 1, หน้า 155-168. https://www.tci-thaijo.org/index.php/banditvijai/article/view/95824/74835
- ธิรตา ภาสะวณิช, เจษฎา เจียระนัย, เดชศักดิ์ จันทรสวัสดิ์, และ อริสา นิติธรรม. (2547). โปรแกรมการฝึกความตั้งใจสำหรับนักกอล์ฟระดับเริ่มเล่น: การทดสอบคลื่นไฟฟ้าสมอง: EEG. วิทยานิพนธ์ปริญญาโท, สาขาพลศึกษา, คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์.
 
     
อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ :   
  - มัสยา ดวงศรี. (2561). ความเชื่อมั่นในตนเองและความวิตกกังวลตามสถานการณ์ของนักเซปักตะกร้อทีมชาติไทยที่เข้าร่วมในการแข่งขันกีฬาเอเชียนเกมส์ ครั้งที่ 18 ณ ประเทศอินโดนีเชีย. สาขาพลศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง.
- เจษฏา จันทรประดิษฐ์. (2561). การศึกษาแรงจูงใจทางการกีฬาของนักกีฬาที่เป็นตัวแทนสถาบันการพลศึกษาในวิทยาเขตภาคใต้ที่เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาสถาบันการพลศึกษาแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 43. สาขาพลศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง.
- รวิช วทานิยกุล. (2561). การจินตภาพเกี่ยวกับการเคลื่อนไหวในชีวิตประจำวันที่ส่งผลต่อระดับทักษะกีฬาเทนนิส. PhD Service System, สำนักหอสมุด, มหาวิทยาลัยรามคำแหง.
- สมเจตต์ พริ้งสกุล. (2559). คุณลักษณะที่เป็นจริงและที่พึงประสงค์ของผู้ฝึกสอนฟิตเนสตามทัศนะของผู้ใช้บริการฟิตเนสเซ็นเตอร์ ในเขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร, สาขาพลศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง.
- วาทินี ลือขจร. (2558). ความสามารถในการจินตภาพของนักกีฬาศูนย์ฝึกกีฬาเยาวชน (โรงเรียนกีฬากรุงเทพมหานคร). สาขาพลศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง.
- กิตติพัทธ์ รุ่งชมคำ. (2558). การศึกษาสภาวะกายและจิตใจทางการกีฬาในนักกีฬาศูนย์ฝึกกีฬาเยาวชน (โรงเรียนกีฬากรุงเทพมหานคร). สาขาพลศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง.
- อัจฉราภรณ์ เชื้อช้าง, นฤพนธ์ วงศ์จตุรภัทร, สุรีพร อนุศาสนนันท์, และ ธิรตา ภาสะวณิช. (2557). โปรแกรมการฝึกการจินตภาพที่มีต่อการรับรู้การเคลื่อนไหวทักษะการตีกอล์ฟลูกสั้นและระดับคลื่นไฟฟ้ากล้ามเนื้อ. สาขาวิทยาศาสตร์การออกกำลังกายและการกีฬา คณะวิทยาศาสตร์การออกกำลังกายและการกีฬา มหาวิทยาลัยบูรพา.
- โชติรส แน่นอุดร. (2557). ความพึงพอใจของผู้ปกครองนักเรียนที่มีต่อการจัดการศึกษา วิทยาลัยการอาชีพโพธิ์ทอง จังหวัดอ่างทอง. สาขาบริหารการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง.
- จารุวรรณ ทองศักดิ์. (2557). ความพึงพอใจของบุคคลวัยทำงาน หมู่ที่ 1 ที่มีต่อการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลขององค์การบริหารส่วนตำบลเทวราช อำเภอไชโย จังหวัดอ่างทอง. สาขาบริหารการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง.
- แสงเดือน คำภู. (2557). ความพึงพอใจของนักศึกษาที่มีต่อการให้บริการของศูนย์การศึกษานอกระบบและศึกษาตามอัธยาศัยอำเภออินทร์บุรี. สาขาบริหารการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง.
- กรวิภา โสมาบุตร. (2557). ความพึงพอใจของผู้ปกครองที่มีต่อการจัดการศึกษา โรงเรียนบ้านเกาะรัง อำเภอชัยบาดาล สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลพบุรี เขต 2. สาขาบริหารการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง.
- สุพรรษา ประทับศักดิ์. (2557). ความคิดเห็นของครูกลุ่มโรงเรียนเสาไห้ที่มีต่อพฤติกรรมการเป็นผู้นำของผู้บริหารสถานศึกษาสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 1. สาขาบริหารการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง.
- กษิดินทร ศุภการกำจร. (2555). การฝึกจินตภาพที่มีผลต่อความแม่นยำในการตั้งลูกให้ตบในกีฬาเซปักตะกร้อของนักกีฬาเซปักตะกร้อหญิง โรงเรียนกีฬาจังหวัดชลบุรี. สาขาพลศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง. 
 
     
งานบริการวิชาการ :   
  - 2562 วิทยากรร่วม โครงการเสวนาการจัดการความรู้ เรื่อง เทคนิคการเลือกหัวข้อและพัฒนาเค้าโครงวิจัย คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง เวลา9.00-12.00 น. วันที่ 4 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2562
- 2562 วิทยากร อบรมในหัวข้อจรรยาบรรณการวิจัย เรื่อง การเขียนข้อเสนอโครงการวิจัยเพื่อขอรับทุนอุดหนุนการวิจัยจากแหล่งทุนภายนอก คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง เวลา 8.30-16.30 น. วันที่ 5 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2562
- 2560 วิทยากร โครงการพัฒนาบุคลากรและนักศึกษา เรื่อง “สุภาพดี ชีวิตดี 2017” จัดโดย ภาควิชาจิตวิทยา คณะศึกษาศาสตร์มหาวิทยาลัยรามคำแหง ห้องประชุม 601 ชั้น 6 อาคารนครชุม วันที่ 24 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2560
- 2560 พิธีกร และคณะกรรมการ จัดโครงการสัมมนา เรื่อง แนวทางการออกแบบการวิจัยให้ได้ตีพิมพ์ระดับนานาชาติ วันที่ 22 พฤษภาคม พ.ศ.2560 ณ อาคารท่าชัย ห้อง 802
- 2560 ที่ปรึกษางานวิจัยของ คัคนางค์ ประไพทรัพย์, ศิริวรรณ ชอบธรรมสกุล, กรสรวง ปาณินท์, พนัชกร ภวภูตานนท์ ณ มหาสารคาม, และ กฤชญา พุ่มพิน. อุณหภูมิร่างกาย และการรับรู้ความอ่อนล้าของกล้ามเนื้อในนักศึกษาต่างชาติชาวเอเชีย ขณะทำการพัก การฝึกกิจกรรมทางกาย นาทีที่ 20 และนาที่ 50 และการฝึกการจินตภาพ. งานวิจัยอาจารย์ประจำหลักสูตร สาขาพลศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง.
- 2560 ที่ปรึกษางานวิจัยของ ปัญญา พุดซ้อน, มณเฑียร อยู่เย็น, อุมาพร งามมีฤทธิ์, วัชระ รุ่งสว่าง, และผกามาศ รัตนบุษย์. แนวโน้มของอัตราการเต้นของหัวใจ และการรับรู้ความอ่อนล้าของกล้ามเนื้อ ขณะทำการพัก การฝึกกีฬายิมนาสติกที่เวลา 20 นาที และ 40 นาที และการฝึกการจินตภาพเกี่ยวกับความอบอุ่น. งานวิจัยอาจารย์ประจำหลักสูตร สาขาพลศึกษา คณะศึกษศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง.
- 2558 ที่ปรึกษางานวิจัยของ ปัญญา พุดซ้อน. ศึกษาพฤติกรรมการออกกําลังกายของนักศึกษาระดับปริญญาตรี คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง หัวหมาก. งานวิจัยอาจารย์ประจำหลักสูตร สาขาพลศึกษา คณะศึกษศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง.
- 2557 ผู้จัดโครงการสัมมนานานาชาติ เรื่อง “The Development of Physical and Mental Health’2014” โดยมี Dr. Garry Kaun จากโรงเรียนวิทยาศาสตร์การแพทย์ มหาวิทยาลัยเซียนส์มาเลเชีย รัฐกลันตัน ประเทศมาเลเชีย (The School of Medical Sciences, Universiti Sains Malaysia, Kelantan, Malaysia) รับเชิญเป็นวิทยากรบรรยาย ณ อาคารศรีชุม ชั้น ๓ ห้อง ๓๐๓ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง ในวันที่ 16 ธันวาคม พ.ศ.2557
- 2556 ที่ปรึกษางานวิจัยของ กัญญา เกียรติบุตร ผลของการฝึกเชิงซ้อน การฝึกน้ำหนัก และการฝึกพลัยโอเมตริกที่มีต่อความแข็งแรงและพลังระเบิดของกล้ามเนื้อในนักกีฬากอล์ฟ. วิทยาศาสตร์การกีฬาและสุขภาพ สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตกรุงเทพ.
- 2556 วิทยากรพิเศษบรรยายและฝึกปฏิบัติ โครงการการพัฒนาองค์ความรู้ 2/2556 เรื่อง “เตรียมการทดสอบสมรรถภาพทางกาย” วันที่ 19 เมษายน พ.ศ. 2556 ณ สำนักกีฬา มหาวิทยาลัยรามคำแหง
- 2556 ที่ปรึกษางานวิจัยของ ปิยาณี ชำนาญภักดี การพัฒนาแบบฝึกเต้นตาราง 9 ช่องด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์เพื่อลดค่าดัชนีมวลกายของนักเรียนที่มีภาวะโรคอ้วน ในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนฤทธิยะวรรณาลัย
- 2555 ผู้จัดโครงการสัมมนานานาชาติ เรื่อง “Comparison between RU-PE Curriculum in Thailand and VU-PE Curriculum in Australia ’2012” โดยมี Professor Dr. Tony Morris จาก โรงเรียนการเคลื่อนไหว นันทนาการ และประสิทธิภาพของมนุษย์ มหาวิทยาลัยวิคตอเรีย เมืองเมลเบิร์น ประเทศออสเตรเลีย (The School of Human Movement, Recreation and Performance, Victoria University, Melbourne, Australia) รับเชิญเป็นวิทยากรบรรยาย ณ อาคารศรีชุม ชั้น 3 ห้อง 303 คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง ในวันที่ 12 ธันวาคม พ.ศ.2555 
 
     

 

 

  CITE LOGO

DESIGN BY
ออกแบบพัฒนาเว็บไซต์ โดย

ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา
คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง
Center for Information Technology in Education (CITE)
Ramkhamhaeng University.
e-Mail : iteduram@gmail.com

CONTACT US
คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง
เลขที่ 2086 ถนนรามคำแหง แขวงหัวหมาก
เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร 10240
โทร. 02-310-8315 (งานบริการการศึกษา)
โทร. 02-310-8335 (สำนักงานบัณฑิตศึกษา)