in2012051052112952  
  รองศาสตราจารย์ อุไร สุทธิแย้ม   
  ตำแหน่ง  อาจารย์ประจำภาควิชาการศึกษาต่อเนื่องและอาชีวศึกษา   
     
  e-Mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  
     
การศึกษา :
  - ศษ.ม. บริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยรามคำแหง (2539)  
  - ศษ.บ. การสอนภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยรามคำแหง (2519)  
     
ประสบการณ์ :
  - พ.ศ. 2542 นักวิชาการศึกษาชำนาญการ ระดับ 8    
  - พ.ศ. 2549-ปัจจุบัน ผู้ช่วยศาสตราจารย์ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง  
  - พ.ศ. 2549 รับเครื่องราชอิสริยาภรณ์เหริยญจักรพรรดิมาลา  
  - พ.ศ. 2547 วิทยากรผู้ช่วยอาจารย์ชาวต่างประเทศ ในการอบรมภาษาอังกฤษ โครงการพัฒนาทักษะครูผู้สอนภาษาอังกฤษของคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ โดยสถาบันภาษามหาวิทยาลัยรามคำแหง  
  - พ.ศ. 2545-ปัจจุบัน อาจารย์บัณฑิตผู้ช่วย สาขาบริหารการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มร.  
  - พ.ศ. 2552-2554 นิเทศการเรียนการสอนวิชาภาษาอังกฤษ นักศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพครู (หลักสูตร 1 ปี) สำหรับผู้จบการศึกษาระดับปริญญาตรี  
  - พ.ศ. 2552-2554 นิเทศการเรียนการสอนวิชาภาษาอังกฤษ อาจารย์โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยรามคำแหง คณะศึกษาศาสตร์ มร.  
  - พ.ศ. 2553-2556 กรรมการส่งเสริมการวิจัยคณะศึกษาศาสตร์ มร.  
  - พ.ศ. 2554-ปัจจุบัน อาจารย์ประจำหลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการอาชีวศึกษา (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2555)  
  - พ.ศ. 2554-ปัจจุบัน กรรมการบริหารโครงการพัฒนาภาควิชาการศึกษาต่อเนื่องและอาชีวศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มร.  
  - พ.ศ. 2554-2556 กรรมการประเมินผลการปฏิบัติงาน พนักงานมหาวิทยาลัยรามคำแหง ตำแหน่งอาจารย์ สังกัดโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยรามคำแหง คณะศึกษาศาสตร์   
  - พ.ศ. 2554-2557 หัวหน้างานประกันคุณภาพ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยรามคำแหง  
  - พ.ศ. 2555-ปัจจุบัน ปฏิบัติหน้าที่สอนประจำภาควิชาการศึกษาต่อเนื่องและอาชีวศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มร.  
  - พ.ศ. 2555-ปัจจุบัน กรรมการและเลขานุการบัณฑิตศึกษา ประจำสาขาวิชาการจัดการอาชีวศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มร.  
  - พ.ศ. 2556 รับเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ชั้นสายสะพาย ป.ม.  
  - พ.ศ. 2556 วิทยากรบรรยาย เรื่อง "ปรัชญา ปณิธาน วิสัยทัศน์ พันธกิจและเอกลักษณ์ ของโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยรามคำแหง" คณะศึกษาศาสตร์ มร.   
  - พ.ศ. 2556 นิเทศการเรียนการสอนวิชาภาษาอังกฤษ โครงการพัฒนาโรงเรียนต้นแบบเข้าสู่ระบบสาธิต มหาวิทยาลัยรามคำแหงเต็มรูปแบบ   
  - พ.ศ. 2557 กรรมการประเมินผลการปฏิบัติงาน พนักงานมหาวิทยาลัยรามคำแหง ตำแหน่งอาจารย์ ภาควิชาการศึกษาต่อเนื่องและอาชีวศึกษา มร.  
     
ผลงานทางวิชาการ :
  งานวิจัย :  
 

- สภาพปัจจุบัน ปัญหา และความต้ัองการในการบริหารงานบริการการศึกษาของผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงานใน สถาบันอุดมศึกษาของรัฐ สังกัดทบวงมหาวิทยาลัย (2540)

 
 

- สภาพการคิดเป็นของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยรามคำแหง (2546)

 
 

- ผลการใช้บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรื่อง The Present Tense ของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยรามคำแหง (2552)

 
 

- คุณลักษณะที่เป็นจริงกับคุณลักษณะที่คาดหวัง ของผู้บริหารสถาบันอาชีวศึกษา กรุงเทพมหานครฯ (อยู่ระหว่างดำเนินการ โดยได้รับทุนจากมหาวิทยาลัย ประจำปี 2557)

 
     
  บทความ :  
  - เรื่อง เรียนอย่างไรจึงจะสำเร็จการศึกษา ของนักศึกษาระดับปริญญาตรี คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง  
  - เรื่อง ทำไม : นักเรียนนักศึกษาต้องทะเลาะวิวาท  
  - เรื่อง พัฒนาชีวิตแบบเศรษฐกิจพอเพียง  
     
  ตำรา/เอกสารประกอบการสอน :  
  - การพัฒนาหลักสูตรอาชีวศึกษา (VEM 6201)  
  - เอกสารประกอบการสอน หลักการบริหารการศึกษา EA 313   
  - เอกสารประกอบการสอน ภาษาอังกฤษทางการจัดการอาชีวศึกษา VEM 6001  
     
วิชาที่รับผิดชอบ :
  ปริญญาตรี :  
  VEN2203 Environment and Contemporary Technology  
  VEN3101 Curriculum Development in Environmental Education  
  VEN3205 Environmental Ethics  
  VEN3207 Environmental Education Projects and Evaluation  
  VID3101 Curriculum Development in Industrial Education  
  ปริญญาโท :  
  VEM 6002 มโนมติทางการจัดการอาชีวศึกษา  
  VEM 6003 แนวคิด ทฤษฎี และกระบวนการจัดการอาชีวศึกษา  
  VEM 6201 การพัฒนาหลักสูตรอาชีวศึกษา  
     

  CITE LOGO

DESIGN BY
ออกแบบพัฒนาเว็บไซต์ โดย

ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา
คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง
Center for Information Technology in Education (CITE)
Ramkhamhaeng University.
e-Mail : iteduram@gmail.com

CONTACT US
คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง
เลขที่ 2086 ถนนรามคำแหง แขวงหัวหมาก
เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร 10240
โทร. 02-310-8315 (งานบริการการศึกษา)
โทร. 02-310-8335 (สำนักงานบัณฑิตศึกษา)