รองศาสตราจารย์พิชญา ช่างจัตุรัส   
  ตำแหน่ง อาจารย์ประจำภาควิชาภูมิศาสตร์   
     
การศึกษา :
  - วท.ม. (วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ พ.ศ. 2533  
  - วท.บ. (ภูมิศาสตร์) มหาวิทยาลัยรามคำแหง พ.ศ. 2527  
     
ประสบการณ์ :
  - 2539 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ โรงเรียนสาธิต ม.รามคำแหง (ฝ่ายมัธยม)   
  - 2547 รองศาสตราจารย์ โรงเรียนสาธิต ม.รามคำแหง (ฝ่ายมัธยม)  
  - 2549 รองศาสตราจารย์ ภาควิชาภูมิศาสตร์ คณะศึกษาศาสตร์ ม.รามคำแหง  
     
เครื่องราชอิสริยาภรณ์ :
  - พ.ศ. 2558 มหาวชิรมงกุฏ  
  - พ.ศ. 2553 ประถมาภรณ์ช้างเผือก  
  - พ.ศ. 2550 ประถมาภรณ์มงกุฎไทย  
     
ผลงานทางวิชาการ :
  วิจัย :   
  - สุรัตวดี ช่างจัตุรัส. (2533). การจัดเก็บข้อมูลด้วยระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตร์ เพื่อประเมินศักยภาพที่ดินบริเวณพื้นที่ลุ่มน้ำดอยตุง จังหวัดเชียงราย.(ทุนอุดหนุนจากมหาวิทยาลัยรามคำแหง)  
  - สุรัตวดี ช่างจัตุรัส. (2534). เจตคติต่อการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติของนักศึกษามหาวิทยาลัยรามคำแหง. (ทุนอุดหนุนจากมหาวิทยาลัยรามคำแหง)  
  - นิชนันท์ ช่างจัตุรัส. (2538). การศึกษาคุณภาพน้ำบาดาลบริเวณกองขยะ:กรณีศึกษากองขยะอ่อนนุช. กรุงเทพมหานคร (ทุนอุดหนุนจากมหาวิทยาลัยรามคำแหง)  
  - นิชนันท์ ช่างจัตุรัส. (2546). การรับรู้บทบาทขององค์การบริหารส่วนตำบลต่อการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม : กรณีศึกษา จังหวัดภูเก็ต. ทุนอุดหนุนจากมหาวิทยาลัยรามคำแหง)  
  - สิทธิชัย ตันธนะสฤษดิ์ และ นิชนันท์ ช่างจัตุรัส. (2547).การศึกษาสมรรถนะการรองรับมลพิษบริเวณลุ่มน้ำปิง วัง ยมและน่าน . สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (ปีงบประมาณ พ.ศ.2546-2547)  
  - สิทธิชัย ตันธนะสฤษดิ์ และ นิชนันท์ ช่างจัตุรัส.(2548).การมีส่วนร่วมของประชาชนในการบริหารจัดการคุณภาพน้ำบริเวณลุ่มน้ำป่าสัก. สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติปีงบประมาณ พ.ศ. 2547-2548  
     
วิชาที่รับผิดชอบ :
  ปริญญาตรี :  
  GEO 2203     GEO 2501     GEO 2604     GEO 3104  
  GEO 3106     GEO 3603    GEO 3604     GEO 4001  
  GEO 4002   GEO 4204     GEO 4803     GEO 4900  
     
  ปริญญาโท :  
     

  CITE LOGO

DESIGN BY
ออกแบบพัฒนาเว็บไซต์ โดย

ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา
คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง
Center for Information Technology in Education (CITE)
Ramkhamhaeng University.
e-Mail : iteduram@gmail.com

CONTACT US
คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง
เลขที่ 2086 ถนนรามคำแหง แขวงหัวหมาก
เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร 10240
โทร. 02-310-8315 (งานบริการการศึกษา)
โทร. 02-310-8335 (สำนักงานบัณฑิตศึกษา)