รองศาสตราจารย์ ดร.อริสา  สำรอง   
  ตำแหน่ง หัวหน้าภาควิชาจิตวิทยา  
     
การศึกษา :
  - ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์)  
  - วท.ม. (จิตวิทยาอุตสาหกรรม) Take Course วิชาเอกจิตวิทยาอุตสาหกรรม ระดับปริญญาตรี 8 วิชา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  
  - วท.บ. (พยาบาลและผดุงครรภ์) มหาวิทยาลัยมหิดล  
     
ประสบการณ์ :
  - กรรมการและเลขานุการฝ่ายวิชาการและวิจัย พ.ศ. 2541-2543  
  - รองเลขาธิการสภาคณาจารย์มหาวิทยาลัยรามคำแหง พ.ศ. 2551-2553   
  - รองหัวหน้าภาควิชาจิตวิทยา พ.ศ. 2555  
  - ฝึกอบรมและศึกษาดูงาน ณ ประเทศอเมริกาฝั่งตะวันอออก ระหว่างวันที่ 8-19 ต.ค. 2551 (Workshop by World Institute for Action Learning)(WIAL, George Washingtion University, Washingtion, DC, USA.)  
  - ศึกษาดูงาน ณ ประเทศญี่ปุ่น มหาวิทยาลัยที่มีหลักสูตรด้านการนวด และเยี่ยมชมศูนย์บริการการนวดโดยคนตาบอด ระหว่างวันที่ 21-25 มกราคม 2557 (ได้รับทุนจากมูลนิธิส่งเสริมอาชีพคนตาบอด)  
     
ผลงานทางวิชาการ :
  ตำรา :   
  - จิตวิทยาอุตสาหกรรมและองค์การ   
  - จิตวิทยาการจัดการและบุคลากร   
  - จิตวิทยาการตลาดและผู้บริโภค   
     
  งานวิจัย :   
  - การประเมินหลักสูตรจิตวิทยา และคุณภาพการทำงานของบัณฑิต (2549) (วิจัยร่วม)  
  - การศึกษาประสิทธิภาพการนวดเพื่อรักษาอาการออฟฟิศซินโดรมโดยหมอนวดที่มีความบกพร่องทางการเห็น (2557)(วิจัยร่วม ได้รับทุนสนับสนุนจากสำนักงานส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแห่งชาติ)  
     
  บทความ :  
  - จิตวิทยาอุตสาหกรรมและองค์การ : บทบาทต่อการพัฒนาองค์การ วารสารรามคำแหง ปีที่ 2549  
  - กลยุทธ์การพัฒนาการทรัพยากรมนุษย์เพื่อการพัฒนาองค์การ วารสารการพัฒนาการทรัพยากรมนุษย์ ปีที่ 2552  
  - The Prevalence of office syndrome and Attitude to wart Traditional thai Massage by Visual Inapairment Osteopath among office staffs at Port Authosity Of Thailand. (บทความวิจัย)  
     
วิชาที่รับผิดชอบ :
  ปริญญาตรี :  
  PSY 1001 จิตวิทยาทั่วไป (ร่วม)  
  PSY 2402 จิตวิทยาการบริหารบุคลากร  
  PSY 3003 วิธีวิจัยทางจิตวิทยา  
  PSY 3402 จิตวิทยาการตลาดและผู้บริโภค  
  PSY 3405 จิตวิทยาการทำงาน  
  PSY 4401 การทดสอบและการประเมินทางจิตวิทยาในอุตสาหกรรมและองค์การ  
  PSY 4497 การศึกษาและวิจัยทางจิตวิทยาอุตสาหกรรมและองค์การ  
  PSY 4499 การฝึกงานทางจิตวิทยาอุตสาหกรรมและองค์การ (ร่วม)  
  ปริญญาโท :  
  PSY 6041 จิตวิทยาอุตสาหกรรมและองค์การขั้นสูง   
  PSY 6402 จิตวิทยาบุคลากรและปัจจัยทางวิศวกรรมมนุษย์ในองค์การ  
  PSY 6403 การพัฒนาเครื่องมือการประเมินบุคคลในอุตสาหกรรมและองค์การ  
  PSY 7496 สัมมนาจิตวิทยาอุตสาหกรรมและองค์การ (ร่วม)  
     

  CITE LOGO

DESIGN BY
ออกแบบพัฒนาเว็บไซต์ โดย

ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา
คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง
Center for Information Technology in Education (CITE)
Ramkhamhaeng University.
e-Mail : iteduram@gmail.com

CONTACT US
คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง
เลขที่ 2086 ถนนรามคำแหง แขวงหัวหมาก
เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร 10240
โทร. 02-310-8315 (งานบริการการศึกษา)
โทร. 02-310-8335 (สำนักงานบัณฑิตศึกษา)