ผู้ช่วยศาสตราจารย์พนัชกร  ภวภูตานนท์ ณ มหาสารคาม   
  ตำแหน่ง อาจารย์ประจำภาควิชาพลานามัย  
     
การศึกษา :
  - ศษ.ม. (สุขศึกษา) จากมหาวิทยาลัยรามคำแหง กรุงเทพมหานคร
- ค.บ. (คหกรรมศาสตร์) จากสถาบันราชภัฏอุตรดิตถ์ จังหวัดอุตรดิตถ์
 
     
ประสบการณ์ :
  - ปัจจุบันอาจารย์ประจำภาควิชาพลานามัย คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง  
     
ผลงานทางวิชาการ :
  ตำรา :  
  - พนัชกร ภวภูตานนท์ ณ มหาสารคาม. (2561). สุขภาพผู้สูงอายุ. กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยรามคำแหง. ISBN: 978-616-414-930-4  
     
  งานวิจัย :  
  - ศิริวรรณ ชอบธรรมสกุล, กรสรวง ปาณินท์, พนัชกร ภวภูตานนท์ ณ มหาสารคาม, คัดนางค์ ประไพทรัพย์ และกฤชญา  พุ่มพิน. (2560). อุณหภูมิร่างกายและการรับรู้ ความอ่อนล้าของกล้ามเนื้อในนักศึกษาต่างชาติชาวเอเชียขณะทำการพักการฝึกทางกายที่ 20 นาทีและ 50 นาที และการฝึกการจินตภาพ.  ตีพิมพ์เผยแพร่ในการประชุมวิชาการและการนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ ทางจิตวิทยา พ.ศ.2560  “INCP2017” ระหว่างวันที่ 6-7 กรกฎาคม 2560 คณะศึกษาศาสตร์มหาวิยาลัยรามคำแหง หน้า 327-337.  
     
  บทความวิชาการ :  
  - ศิวนันท์ ฟองจันทร์, สุรีพันธุ์  วรพงศธร, พนัชกร ภวภูตานนท์ ณ มหาสารคาม และเกษม ชูรัตน์. (2562). การป้องกันและควบคุมมะเร็งตับ. กรุงเทพฯ : วารสารโรคมะเร็ง ปีที่ 39 ฉบับที่ 2 เมษายน-มิถุนายน 2562 (สถาบันมะเร็งแห่งชาติ กรมการแพทย์).  
     
วิชาที่รับผิดชอบ :
  ปริญญาตรี :  
  HED 1101 การสร้างเสริมสุขภาพเพื่อชีวิต (สอนร่วม)
HED 1111 / RHE 2101 สุขภาพเพื่อคุณภาพชีวิต
HED 2303 อาชีวอนามัย
HED 3206 / RHE 3203 สุขภาพผู้บริโภค
HED 4501 / RHE 3105 สุขภาพผู้สูงอายุ
RHE 3102 โภชนาการเพื่อสุขภาพ (สอนร่วม)
 
     

  CITE LOGO

DESIGN BY
ออกแบบพัฒนาเว็บไซต์ โดย

ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา
คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง
Center for Information Technology in Education (CITE)
Ramkhamhaeng University.
e-Mail : iteduram@gmail.com

CONTACT US
คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง
เลขที่ 2086 ถนนรามคำแหง แขวงหัวหมาก
เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร 10240
โทร. 02-310-8315 (งานบริการการศึกษา)
โทร. 02-310-8335 (สำนักงานบัณฑิตศึกษา)