wati  
  รองศาสตราจารย์ ดร. วัฒน์ บุญกอบ   
  ตำแหน่ง อาจารย์ประจำภาควิชาพลานามัย  
     
การศึกษา :
  - ปร.ด. (HRD) มหาวิทยาลัยรามคำแหง  
  - MS.Ed (Health Education) The City University of New York, U.S.A.  
  - กศ.บ. (พลศึกษา) มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  
     
ประสบการณ์ :
     
ผลงานทางวิชาการ :
  ตำรา/เอกสารประกอบการสอน :  
     
  วิจัย :  
     
  บทความ :  
     
วิชาที่รับผิดชอบ :
  ปริญญาตรี :  
  HE 245 สวัสดิศึกษา  
  HE 340 การควบคุมโรคติดต่อ  
  HE 442 อนามัยสิ่งแวดล้อม  
  ปริญญาโท :  
  HE 600  HE 612  HE 615  HE 692  
     

  CITE LOGO

DESIGN BY
ออกแบบพัฒนาเว็บไซต์ โดย

ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา
คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง
Center for Information Technology in Education (CITE)
Ramkhamhaeng University.
e-Mail : iteduram@gmail.com

CONTACT US
คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง
เลขที่ 2086 ถนนรามคำแหง แขวงหัวหมาก
เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร 10240
โทร. 02-310-8315 (งานบริการการศึกษา)
โทร. 02-310-8335 (สำนักงานบัณฑิตศึกษา)