อาจารย์ พิมพ์ชนก โพธิปัสสา  
  ตำแหน่ง อาจารย์ประจำภาควิชาเทคโนโลยีการศึกษา  
     
การศึกษา :
  - ครุศาสตรมหาบัณฑิต (ค.ม.) เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- การศึกษาบัณฑิต (กศ.บ.) เทคโนโลยีทางการศึกษา มหาวิทยาลัยบูรพา
 
     
ประสบการณ์ :
  - 2562 - ปัจจุบัน อาจารย์ประจำภาควิชาเทคโนโลยีการศึกษา ภาควิชาเทคโนโลยีการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง
- 2558 - 2560 อาจารย์พิเศษ กลุ่มวิชาเทคโนโลยีการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
 
     
ผลงานทางวิชาการ :
  บทความวิชาการ :   
  - พิมพ์ชนก โพธิปัสสา. (2563). สภาพของกระบวนการวิจัยปฏิบัติการในชั้นเรียน. วารสารครุศาสตร์ 48(3) (กรกรฎาคม - กันยายน 2563).
- เอกรัฐ พิลา และพิมพ์ชนก โพธิปัสสา. (2562). ผลการจัดการเรียนรู้วิชาดนตรีด้วยชุดกิจกรรมร่วมกับเทคโนโลยีความเป็นจริงเสริม. การประชุมทางวิชาการระดับชาติและนานาชาติ มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ ครั้งที่ 1 (The first National and International Conference of Kalasin University), 15-16 กรกฎาคม 2562.
 
     
วิชาที่รับผิดชอบ :
  ปริญญาตรี :   
  ECT2001 นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษา (สอนร่วม)
ECT3208 การผลิตภาพยนตร์เพื่อการศึกษา
ECT3108 การออกแบบตัวอักษรและสัญลักษณ์
ECT4409 การวิจารณ์วิทยุโทรทัศน์ทางการศึกษา (สอนร่วม) 
ECT4413 การผลิตรายการวิทยุโทรทัศน์เพื่อการศึกษา (สอนร่วม)
ECT4808 การฝึกงานทางเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา (สอนร่วม)
ECT4809 สัมมนาทางเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา (สอนร่วม)
 
     

 

  CITE LOGO

DESIGN BY
ออกแบบพัฒนาเว็บไซต์ โดย

ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา
คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง
Center for Information Technology in Education (CITE)
Ramkhamhaeng University.
e-Mail : iteduram@gmail.com

CONTACT US
คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง
เลขที่ 2086 ถนนรามคำแหง แขวงหัวหมาก
เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร 10240
โทร. 02-310-8315 (งานบริการการศึกษา)
โทร. 02-310-8335 (สำนักงานบัณฑิตศึกษา)