อาจารย์ ยงยุทธ  ขุนแสง  
  ตำแหน่ง อาจารย์ประจำภาควิชาเทคโนโลยีการศึกษา  
     
การศึกษา :
  - ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง ปีการศึกษา 2557
- ศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาโสตทัศนศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง ปีการศึกษา 2545 
 
     
ประสบการณ์ :
  - 2561 - ปัจจุบัน อาจารย์ประจำภาควิชาเทคโนโลยีการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง
- 2557 - 2560 รองผู้อำนวยการฝ่ายกิจการพิเศษ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยรามคำแหง (ฝ่ายประถม)
- 2557 - 2560 บรรณาธิการสารสาธิตรามประถม โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยรามคำแหง (ฝ่ายประถม)
- 2553 - 2557 หัวหน้าหน่วยโสตทัศนศึกษาและงานประชาสัมพันธ์ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยรามคำแหง (ฝ่ายประถม) 
 
     
ผลงานทางวิชาการ :
  บทความ :  
  - ยงยุทธ ขุนแสง. 2561. การพัฒนาการสอนผ่านคลังความรู้ด้วย ITunes U เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ของผู้เรียนในศตวรรษที่ 21. วารสารดุษฎีบัณฑิตทางสังคมศาสตร์ ปีที่ 8 (ฉบับที่3) เดือนกันยายน – ธันวาคม 2561    
     
วิชาที่รับผิดชอบ :
  ปริญญาตรี :   
  ECT2001 นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา (สอนร่วม)
ECT2102 การออกแบบสื่อกราฟิกเพื่อการศึกษา
ECT3208 การผลิตภาพยนตร์เพื่อการศึกษา
ECT2503 การผลิตชุดการเรียนการสอน
ECT3204 การถ่ายภาพในสตูดิโอ
ECT4509 สื่อประชาสัมพันธ์เพื่อการศึกษา 
 
     

 

  CITE LOGO

DESIGN BY
ออกแบบพัฒนาเว็บไซต์ โดย

ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา
คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง
Center for Information Technology in Education (CITE)
Ramkhamhaeng University.
e-Mail : iteduram@gmail.com

CONTACT US
คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง
เลขที่ 2086 ถนนรามคำแหง แขวงหัวหมาก
เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร 10240
โทร. 02-310-8315 (งานบริการการศึกษา)
โทร. 02-310-8335 (สำนักงานบัณฑิตศึกษา)