อาจารย์ ดร.อัญชลี วิมลศิลป์  
  ตำแหน่ง อาจารย์ประจำภาควิชาเทคโนโลยีการศึกษา  
     
การศึกษา :
  - ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (ปร.ด.) เทคโนโลยีการศึกษา มหาวิทยาลัยรามคำแหง 2559
- ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต (ศษ.ม.) เทคโนโลยีการศึกษา มหาวิทยาลัยรามคำแหง 2547
- ศิลปศาสตรบัณฑิต (ศศ.บ.) ภาษาไทย มหาวิทยาลัยนเรศวร 2537
 
     
ประสบการณ์ :
  - ปัจจุบัน-2561 อาจารย์ประจำภาควิชาเทคโนโลยีการศึกษา ภาควิชาเทคโนโลยีการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง
- 2561 รักษาการหัวหน้างานบริการการศึกษา คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง
- พ.ศ. 2560-2557 รักษาการหัวหน้าหน่วยกิจการนักศึกษา คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง
- พ.ศ. 2561-2541 นักวิชาการศึกษา คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง
- พ.ศ. 2541-2539 ฝ่ายบริการสื่อโฆษณา (Media Service) แผนกสื่อโฆษณา บริษัท ได-อิจิ คิคากุ (ประเทศไทย) จำกัด
 
     
ผลงานทางวิชาการ :
  วิจัย :  
  - อัญชลี วิมลศิลป์. (2559). การพัฒนาระบบการให้บริการข้อมูลข่าวสารคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง ด้วย Mobile Application. กรุงเทพฯ: คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง (ทุนวิจัยคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง)  
     
  บทความ :  
  - อัญชลี วิมลศิลป์. (2560). เทคโนโลยีการศึกษาก้าวหน้าสู่การศึกษาแบบตลาดวิชาบนระบบเครือข่าย. วารสารบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยรามคำแหง ฉบับเทคโนโลยีการศึกษา 1(1) (มกราคม - มิถุนายน 2560), 62-75.
- อัญชลี วิมลศิลป์ และปัญญา ศิริโรจน์. (2562). แนวทางการพัฒนาระบบการให้บริการข้อมูลข่าวสารคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหงด้วย Mobile Application. วารสารโครงการปรัชญาดุษฎีบัณฑิตทางสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง 9(2) (พฤษภาคม - สิงหาคม 2562).
 
     
วิชาที่รับผิดชอบ :
  ปริญญาตรี : ECT2001, ECT2083, ECT3207, ECT3304, ECT4409  
     

  CITE LOGO

DESIGN BY
ออกแบบพัฒนาเว็บไซต์ โดย

ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา
คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง
Center for Information Technology in Education (CITE)
Ramkhamhaeng University.
e-Mail : iteduram@gmail.com

CONTACT US
คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง
เลขที่ 2086 ถนนรามคำแหง แขวงหัวหมาก
เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร 10240
โทร. 02-310-8315 (งานบริการการศึกษา)
โทร. 02-310-8335 (สำนักงานบัณฑิตศึกษา)