ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บุษกร เชี่ยวจินดากานต์  
  ตำแหน่ง อาจารย์ประจำภาควิชาเทคโนโลยีการศึกษา  
     
การศึกษา :
  - ครุศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ปีการศึกษา 2556  
  - ครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาโสตทัศนศึกษา คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ปีการศึกษา 2548  
  - ศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาเทคโนโลยีการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร ปีการศึกษา 2545  
  - ประกาศนียบัตรบัณฑิตทางภาษาอังกฤษเพื่ออาชีพ สถาบันภาษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ปีการศึกษา 2551   
     
ประสบการณ์ :
  - ประธานกรรมการฝ่ายวิชาการ ภาควิชาเทคโนโลยีการศึกษา   
     
ผลงานทางวิชาการ :
  ตำรา :  
  - ณัชภัส ธีระเรืองไชยศรี, บุษกร เชี่ยวจินดากานต์, ณฐภัทร ติณเวส และมณีรัตน์ มั่นยืน. (2558). รายงานผลการวิเคราะห์ข้อมูลต่างประเทศและนำเสนอแนวปฏิบัติสำหรับการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ในระบบเปิดในประเทศไทย. โครงการพัฒนามหาวิทยาลัยไซเบอร์ไทยเพื่อการจัดการเรียนการสอนในระบบเปิด, กันยายน 2558.  
     
  วิจัย :  
  - ยศระวี วายทองคำ, บุษกร เชี่ยวจินดากานต์ และ ทิพา หาสาส์นศรี. (2559). การประเมินหลักสูตรศึกษาศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา (ปรับปรุง 2556) คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง. ได้รับทุนอุดหนุนวิจัยจากมหาวิทยาลัยรามคำแหง.  
  - บุษกร เชี่ยวจินดากานต์ และ ทิพา หาสาส์นศรี. (2559). การประเมินหลักสูตรศึกษาศาสตร์บัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา (ปรับปรุง 2555). คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง. ได้รับทุนอุดหนุนวิจัยจากมหาวิทยาลัยรามคำแหง.  
  - บุษกร เชี่ยวจินดากานต์. (2557). การสังเคราะห์ลักษณะการเรียนรู้แบบนำตนเอง: การวิจัยเอกสาร. ภาควิชาบริหารการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี.  
  - บุษกร เชี่ยวจินดากานต์. (2556). พหุกรณีศึกษาการบริหารเชิงกลยุทธ์ของศูนย์เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา ตามปัจจัยแห่งความสำเร็จสำหรับการเรียนทางไกลออนไลน์ในระดับอุดมศึกษา. ปริญญาครุศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา ภาควิชาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.  
  - บุษกร เชี่ยวจินดากานต์. (2548). ผลของการจัดกิจกรรมการแก้ปัญหาตามกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ โดยใช้การศึกษานอกสถานที่เสมือน ที่มีต่อการแก้ปัญหาสิ่งแวดล้อม ของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น. ปริญญาครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาโสตทัศนศึกษา ภาควิชาหลักสูตร การสอนและเทคโนโลยีการศึกษา คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.  
     
  บทความทางวิชาการ :  
  - บุษกร เชี่ยวจินดากานต์ และ ทิพา หาสาส์นศรี. (2561). การประเมินหลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา (ปรับปรุง 2555) มหาวิทยาลัยรามคำแหง. วารสารวิจัยรามคำแหง, ปีที่ 21 ฉบับที่ 1 (มกราคม-กรกฎาคม 2561).  
  - บุษกร เชี่ยวจินดากานต์. (2561). เทคนิคการวิจัยเชิงคุณภาพแบบกรณีศึกษา. วารสารศิลปศาสตร์ปริทัศน์ คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ, ปีที่ 13 ฉบับที่ 26 (กรกฎาคม-ธันวาคม 2561).  
  - บุษกร เชี่ยวจินดากานต์ และ ทิพา หาสาส์นศรี. (2560). การประเมินหลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา (ปรับปรุง 2556) มหาวิทยาลัยรามคำแหง. วารสารบัณฑิตวิทยาลัย (ฉบับเทคโนโลยีการศึกษา) มหาวิทยาลัยรามคำแหง. ปีที่ 1 ฉบับที่ 1 มกราคม - มิถุนายน 2560.  
  - บุษกร เชี่ยวจินดากานต์, ปราวีณยา สุวรรณัฐโชติ และ อนุชัย ธีระเรืองไชยศรี. (2559). การศึกษาขอบข่ายงานของศูนย์เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษาที่สนับสนุนหลักสูตรการเรียนทางไกลออนไลน์ในระดับอุดมศึกษาของประทศไทย. วารสารบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์. ปีที่ 10 ฉบับที่ 3 เดือนกันยายน – ธันวาคม 2559.  
  - บุษกร เชี่ยวจินดากานต์. (2557). การสังเคราะห์ลักษณะการเรียนรู้แบบนำตนเอง: การวิจัยเอกสาร. การประชุมวิชาการระดับชาติครั้งที่ 3 มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี. หน้า 771-783.  
  - B. Cheawjindakarn, P. Suwannathachote, A. Threeraroungchaisri. (2012). Critical Success Factors for Online Distance Learning in Higher Education: A Review of the Literature. The Creative Education. Scientific Research Publishing, Inc., USA. Vol. 3, Supplement, December 2012.  
  - Cheawjindakarn, Bussakorn. (2006). Effects of Using Virtual Field Trips in Scientific Problrm Solving Activity Management upon Environment Problem Solving of Lower Secondary School Students. An On–line Journal from the Faculty of Education, Chulalongkorn University, OJED, Vol.1, No.1, 2006  
  - บุษกร เชี่ยวจินดากานต์. (2549). ผลของการจัดกิจกรรมการแก้ปัญหาตามกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ โดยใช้การศึกษานอกสถานที่เสมือน ที่มีต่อการแก้ปัญหาสิ่งแวดล้อม ของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น. วารสารครุศาสตร์ ปีที่ 35 ฉบับที่ 1 กรกฎาคม 2549 – กันยายน 2549.  
     
วิชาที่รับผิดชอบ :
  ปริญญาตรี :  
  ECT1001, ECT2901, ECT2902, ECT3503, ECT4804, ECT4805, ECT4806  
  ปริญญาโท :  
  ECT6000, ECT6001, ECT6503  

 

  CITE LOGO

DESIGN BY
ออกแบบพัฒนาเว็บไซต์ โดย

ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา
คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง
Center for Information Technology in Education (CITE)
Ramkhamhaeng University.
e-Mail : iteduram@gmail.com

CONTACT US
คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง
เลขที่ 2086 ถนนรามคำแหง แขวงหัวหมาก
เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร 10240
โทร. 02-310-8315 (งานบริการการศึกษา)
โทร. 02-310-8335 (สำนักงานบัณฑิตศึกษา)