in2012112832152705   
  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ จิณห์นิภา  แสงสุข   
  ตำแหน่ง อาจารย์ประจำภาควิชาเทคโนโลยีการศึกษา   
     
การศึกษา :
  - ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาเทคโนโลยีการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง M.Ed (Educational  Technology)  
  - ศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาโสตทัศนศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง B.Ed (Audio Visual Education)  
     
ประสบการณ์ :
  - 2555-ปัจจุบัน อาจารย์ประจำภาควิชาเทคโนโลยีการศึกษา  
  - 2553-2555 นักวิชาการโสตทัศนศึกษา สำนักเทคโนโลยีการศึกษา   
  - 2545-2552 หัวหน้างานโสตทัศนศึกษา สถาบันการศึกษานานาชาติ  มหาวิทยาลัยรามคำแหง   
  - 2542-2544 เจ้าหน้าที่ฝ่ายผลิต สำนักเทคโนโลยีการศึกษา มหาวิทยาลัยรามคำแหง  
  - 2553-2554 เจ้าหน้าที่ฝ่ายผลิตรับผิดชอบ Producer รายการ “คุยกฎหมายกับอาจารย์พัฒนะ”   
  - 2534-2537 บรรณาธิการหนังสือพิมพ์ “ชนใต้”  
     
ผลงานทางวิชาการ :
  ตำรา/เอกสารประกอบการสอน :  
  - จิณห์นิภา แสงสุข. (2560). ECT3404 วิทยุกระจายเสียงและโทรทัศน์เพื่อการศึกษา. พิมพ์ครั้งที่ 1. กรุงเทพฯ: มหาวิทยาลัยรามคำแหง.  
  - ยศระวี วายทองคำ และคณะฯ (2560). ECT2001 นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา. พิมพ์ครั้งที่ 1. กรุงเทพฯ: มหาวิทยาลัยรามคำแหง.   
  - ยศระวี วายทองคำ และจิณห์นิภา แสงสุข. (2561). ECT6404 ระบบการศึกษาทางไกล. สำหรับนักศึกษาปริญญาโท สาขาวิชาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง. (เอกสารประกอบการสอน)  
  - จิณห์นิภา แสงสุข. (2561). ECT6102 การจัดการทางเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา สำหรับนักศึกษาปริญญาโท สาขาวิชาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง  
     
  วิจัย :  
  - พ.ศ. 2559 การสร้างบทเรียนวีดิทัศน์เรื่อง การฝึก-ปฏิบัติการควบคุมการบันทึกเสียง สำหรับนักศึกษาระดับปริญญา-ตรี มหาวิทยาลัยรามคำแหง  
  - เรื่อง “ความต้องและปัญหาการใช้สื่อการเรียนการสอนในสถาบันการศึกษานานาชาติ  
  - การสร้างบทเรียนวีดิทัศน์เรื่อง การฝึกปฏิบัติการควบคุมการบันทึกเสียง  สำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง  
     
  บทความ :   
  - บทความต่อยอดทางความรู้ (KM) ทางเว็บไซร์ชุมชนนักปฏิบัติ สถาบันคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง  
     
วิชาที่รับผิดชอบ :
  ปริญญาตรี : ECT1001 ECT3403 ECT3404 ECT4409 ECT4410  
  ปริญญาโท :  
     

  CITE LOGO

DESIGN BY
ออกแบบพัฒนาเว็บไซต์ โดย

ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา
คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง
Center for Information Technology in Education (CITE)
Ramkhamhaeng University.
e-Mail : iteduram@gmail.com

CONTACT US
คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง
เลขที่ 2086 ถนนรามคำแหง แขวงหัวหมาก
เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร 10240
โทร. 02-310-8315 (งานบริการการศึกษา)
โทร. 02-310-8335 (สำนักงานบัณฑิตศึกษา)