รองศาสตราจารย์ ดร.ศยามน อินสะอาด  
  ตำแหน่ง อาจารย์ประจำภาควิชาเทคโนโลยีการศึกษา  
     
การศึกษา :
  - ครุศาสตรดุษฎีบัณฑิต (ค.ด.) สาขาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  
  - ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต (ศษ.ม) สาขาเทคโนโลยีการศึกษา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  
  - นิเทศศาสตรบัณฑิต (นศ.บ.) สาขาการสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์  
  - ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง สาขาการถ่ายภาพและภาพยนตร์ วิทยาเขตเทคนิคกรุงเทพ  
     
ประสบการณ์ :
  - หัวหน้าฝ่ายวิจัยและพัฒนาสื่อการศึกษา ศูนย์นวัตกรรมและเทคโนโลยีการศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี  
  - หัวหน้าฝ่ายผลิตสื่อคอมพิวเตอร์ โครงการการศึกษาไร้พรมแดน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี  
  - นักเทคโนโลยีการศึกษา โครงการการศึกษาไร้พรมแดน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี  
  - นักวิชาการโสตทัศนศึกษา สำนักเทคโนโลยีการศึกษา มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช  
  - นวัตกรรมเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา e-Learning, e-Training  
     
ผลงาน
  - พ.ศ. 2554 ได้รับรางวัลจากการประกวดสิ่งประดิษฐ์ ครั้งที่ 6 วันที่ 22 กันยายน 2554 กองทุนนวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี  
     - รางวัลที่ 2 ระบบพิพิธภัณฑ์เสมือนสามมิติด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  
     - รางวัลที่ 3 MELE ระบบส่งเสริมการเรียนรู้แบบไร้สาย  
     - รางวัลที่ 3 นวัตกรรมการเชื่อมโยงความรู้ทางปัญญาสู่สังคมผ่านเครือข่ายเสมือนจริง  
  - พ.ศ. 2549 รางวัลที่ 3 ด้าน Education Software : SUTe-Training Development Project จากการประกวดสิ่งประดิษฐ์ ครั้งที่ 1 กองทุนนวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์สมเด็จพระเทพรัตนสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี  
     
ผลงานทางวิชาการ :    
  วิจัย :   
  - ศยามน  อินสะอาด. (๒๕๕๕). การศึกษารูปแบบการจัดการเรียนการสอนแบบผสมผสานรายวิชาวิศวกรรมพื้นฐาน. วารสารครุศาสตรอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยพระจอมเกล้าพระนครเหนือ, ปีที่ 3 ฉบับที่ 2 กรกฎาคม – ธันวาคม ๒๕๕๕.  
  - ศยามน  อินสะอาด. (๒๕๕๖). ผลการใช้เว็บบอร์ดเพื่อส่งเสริมจริยธรรมและการสร้างความรู้ของนักศึกษาระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยรามคำแหง. คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง.  
  - ศยามน  อินสะอาด. (๒๕๕๖). กลยุทธ์การสอนแบบ PSPSKAPE สำหรับส่งเสริมการสร้างความรู้ของผู้เรียนในศตวรรษที่ ๒๑. วารสารเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, ปีที่ ๘ ฉบับที่ ๑ มกราคม – มิถุนายน ๒๕๕๖.   
  - ศยามน อินสะอาด. ๒๕๕๖.กลยุทธ์การเรียนการสอน PSPSKAPE สำหรับส่งเสริมการสร้างความรู้ของผู้เรียนในศตวรรษที่ ๒๑. วารสารเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา. ปีที่ ๘ ฉบับที่ ๗-๘ พ.ศ. ๒๕๕๖. หน้า ๘-๒๐. รายละเอียด  
   - Insa-ard, S. (2013). The Effective of Using Web board to Enhance the Ethics and Knowledge Construction of Undergraduate Students of Ramkhamhaeng University. iCET2013 57 th World Assembly Innovations and Trends in Education, The Conference International on 21st Century Student Support Practices and Programs, Thailand. pp.480-488.  
  - Insa-ard, S. (2013). PSPSKAPE Instructional Strategy for Enhancing Knowledge Construction of Learners in the 21st Century. ICERI2013 Proceedings, 6th International Conference of Education, Research and Innovation Seville, Spain. 18-20 November, 2013. ISBN: 978-84-616-3847-5, pp.4495-4503.  
  - Insa-ard, S. (2015). A Development of Management System for Professional Learning Community Using ICT For Teachers. ACM ICEMIS 2015 Proceedings, Istanbul (Turkey), 24-26 September 2015. ISBN:978-1-4503-3418-1. pp.240-245. [More]  
     
  ตำรา/หนังสือ :   
  - พ.ศ. 2553 แนวโน้มการจัดการเรียนการสอนยุค 2011 (มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี)   
  - พ.ศ. 2551 การออกแบบ ผลิต และพัฒนา e-Learning (มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี)   
  - พ.ศ. 2549 การสร้างเว็บไซด์อย่างง่ายด้วยโปรแกรม SWISHMAX (มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี)    
     
งานพัฒนา :    
  - พ.ศ. 2554 พัฒนาโครงการฝึกอบรมทางไกลรูปแบบเสมือนจริง (Virtual Training) ศูนย์นวัตกรรมและเทคโนโลยีการศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี   
  - พ.ศ. 2552 พัฒนาโครงการพัฒนาระบบ Digital Media for Ubiquitous Learning ศูนย์นวัตกรรมและเทคโนโลยีการศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี  
  - พัฒนาระบบฝึกอบรมทางไกลรูปแบบออนไลน์ ศูนย์นวัตกรรมและเทคโนโลยีการศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี    
     
วิชาทที่รับผิดชอบ :   
  ปริญญาตรี :  ECT 2901  ECT 3503  ECT 2801  ECT 3106  
  ปริญญาโท :  ECT 6503  ECT6701  ECT6001  ECT 6203  
     

  CITE LOGO

DESIGN BY
ออกแบบพัฒนาเว็บไซต์ โดย

ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา
คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง
Center for Information Technology in Education (CITE)
Ramkhamhaeng University.
e-Mail : iteduram@gmail.com

CONTACT US
คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง
เลขที่ 2086 ถนนรามคำแหง แขวงหัวหมาก
เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร 10240
โทร. 02-310-8315 (งานบริการการศึกษา)
โทร. 02-310-8335 (สำนักงานบัณฑิตศึกษา)