รองศาสตราจารย์ ดร. สุพจน์ อิงอาจ  
   ตำแหน่ง อาจารย์ประจำภาควิชาเทคโนโลยีการศึกษา  
     
การศึกษา :
  - ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (ปร.ด.) เทคโนโลยีการศึกษา มหาวิทยาลัยรามคำแหง 2549  
  - ครุศาสตร์อุตสาหกรรมมหาบัณฑิต (ค.อ.ม.) เทคโนโลยีเทคนิคศึกษา สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ 2539  
  - ครุศาสตรบัณฑิต (ค.บ.) เทคโนโลยีและนวัตกรรมทางการศึกษา วิทยาลัยครูบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 2534  
     
ประสบการณ์ :
  - 2560 - ปัจจุบัน รองศาสตราจารย์  
  - 2556 - 2558 รองคณบดีฝ่ายบริหาร คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง  
  - 2555 - ปัจจุบัน ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ภาควิชาเทคโนโลยีการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง  
  - 2556 - 2557 รักษาราชการแทนหัวหน้าภาควิชาเทคโนโลยีการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง  
  - 2553 - 2555 อาจารย์ภาควิชาเทคโนโลยีการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง  
  - 2553 - ปัจจุบัน กรรมการบัณฑิตศึกษา ภาควิชาเทคโนโลยีการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง  
  - 2553 - 2556 กรรมการวิจัยและกรรมการวิชาการ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง   
  - 2553 - ปัจจุบัน กรรมการภาควิชาเทคโนโลยีการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง  
  - 2552- 2553 อาจารย์ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎมหาสารคาม  
  - 2551 -2552 อาจารย์ แผนกบริการโสตทัศนูปกรณ์รังสิต มหาวิทยาลัยกรุงเทพ  
  - 2547 -2551 หัวหน้าแผนกบริการโสตทัศนูปกรณ์รังสิต ศูนย์เทคโนโลยีการศึกษา มหาวิทยาลัยกรุงเทพ  
  - 2534 - 2547 อาจารย์ประจำศูนย์เทคโนโลยีการศึกษา ฝ่ายประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ  
  - 2534 ช่างภาพ บริษัทรถไฟดนตรี  
  - 2534 ช่างภาพ บริษัทโฟลิโอส์โปรดักชั่น  
     
ผลงานทางวิชาการ :
  วิจัย :  
  - สุพจน์ อิงอาจ. (2559). การจัดการเรียนการสอนด้วยสื่อนำเสนอด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์แบบบรรยายสำหรับนักศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพครู. กรุงเทพมหานคร:มหาวิทยาลัยรามคำแหง.  
  - สุพจน์ อิงอาจ. (2556). อิทธิพลของความสำเร็จที่จำเป็นในการเรียนการสอนด้วยอีเลิร์นนิ่งต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษามหาวิทยาลัยรามคำแหง. กรุงเทพมหานคร:มหาวิทยาลัยรามคำแหง. (ได้รับทุนอุดหนุนการวิจัยจากมหาวิทยาลัยรามคำแหง)  
  - สุพจน์ อิงอาจ. (2556). การจัดการเรียนการสอนโดยการเรียนรู้แบบวิจัยเป็นฐานวิชาการวิจัยทางเทคโนโลยีการศึกษาเบื้องต้นระดับปริญญาตรี. กรุงเทพมหานคร: มหาวิทยาลัยรามคำแหง. (ได้รับทุนอุดหนุนการวิจัยชั้นเรียนจากมหาวิทยาลัยรามคำแหง)  
  - สุพจน์ อิงอาจ. (2553). การจัดการเรียนการสอนด้วยวิธีการอภิปรายสำหรับนักศึกษาวิชาชีพครู. มหาสารคาม: มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม. (ได้รับทุนอุดหนุนการวิจัยจากมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม)  
  - สุพจน์ อิงอาจ. (2550). การจัดการเรียนการสอนด้วยอินเทอร์เน็ตเพื่อการเรียนรู้ของนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลายในเขตกรุงเทพมหานคร. กรุงเทพมหานคร: มหาวิทยาลัยกรุงเทพ. (ได้รับทุนอุดหนุนการวิจัยจากมหาวิทยาลัยกรุงเทพ)  
  - สุพจน์ อิงอาจ. (2548). การพัฒนาแผนกเทคโนโลยีการศึกษามหาวิทยาลัยกรุงเทพด้วยวิธีระบบ. กรุงเทพมหานคร: มหาวิทยาลัยกรุงเทพ. (ได้รับทุนอุดหนุนการวิจัยจากมหาวิทยาลัยกรุงเทพ)  
     
  ตำรา หนังสือ เอกสารประกอบการสอน :  
  - สุพจน์ อิงอาจ. (2558). การผลิตรายการวิทยุโทรทัศน์การศึกษา. กรุงเทพฯ: มหาวิทยาลัยรามคำแหง.  
  - สุพจน์ อิงอาจ. (2556). ECT 4505.(ET 484) สื่อเพื่อการฝึกอบรมเบื้อต้น.กรุงเทพมหานคร: สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยรามคำแหง.  
  - สุพจน์ อิงอาจ. (2555). ECT 4001 (ET 401) การวิจัยทางเทคโนโลยีการศึกษาเบื้องต้น. กรุงเทพมหานคร : สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยรามคำแหง.  
  - สุพจน์ อิงอาจ. (2552). การสัมมนาทางการศึกษา. มหาสารคาม: คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม  
  - สุพจน์ อิงอาจ. (2552). เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร : การประยุกต์ใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์สำหรับการวิเคราะห์ข้อมูล. มหาสารคาม: คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม  
     
  บทความทางวิชาการ :  
  - สุพจน์ อิงอาจ และ อภิญญา อิงอาจ. (2561). อิทธิพลของระบบการจัดการเรียนการสอนที่มีต่อการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อการเรียนรู้ของนักศึกษาระดับอุดมศึกษา. วารสารศึกษาศาสตร์มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตนานี, 29(2), 43-55.  
  - สุพจน์ อิงอาจ. (2560). เทคโนโลยีผู้สูงอายุ. วารสารรามคำแหง ฉบับศึกษาศาสตร์. ปีที่ 1 ฉบับที่ 2 กรกฎาคม-ธันวาคม 2560, หน้า 57-66.  
  - สุพจน์ อิงอาจ. (2557). อิทธิพลของปัจจัยความสำเร็จที่จำเป็นในการเรียนการสอนด้วยอีเลิร์นนิ่งต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษามหาวิทยาลัยรามคำแหง. วารสารวิจัยรามคำแหงมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์, 17(2), 10-24.  
  - สุพจน์ อิงอาจ. (2553). การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนด้วยอินเทอร์เน็ตเพื่อการเรียนรู้สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายในเขตกรุงเทพมหานคร วารสารวิชาการครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ปีที่7 ฉบับที่1(12) มกราคม–มิถุนายน 2553, 41-52.  
  - สุพจน์ อิงอาจ. (2550).การพัฒนาแผนกเทคโนโลยีการศึกษาของมหาวิทยาลัยกรุงเทพด้วยวิธีระบบ วารสาร BU ACADEMIC REVIEW ปีที่ 6 ฉบับที่ 1 มกราคม–มิถุนายน 2550.  
     
  การนำเสนองานวิจัยต่างประเทศ :  
  - Ingard, S. (2018). Higher her education in Thailand 4.0. Proceedings of GSRD International conference, Pula, Croatia, 26th-27th December, 2018, page 1-4.  
  - Ingard, S. (2017). The presentation media with computer program: learning management for students of diploma in teacher professional program. International journal of management and applied science, ISSN: 2394-7926. Volume-3, Issue-3, Mar.-2017, p.89-92.  
  - Ingard, S. (2015). The research based learning management method on introduction to research in Educational technology course for undergraduate students.The WEI International Academic Conference proceedings. April 12-15,2015 in Vienna,Austria (รายละเอียด)  
  - Ingard, S. (2012). "Using the Dicussion Method to student Centered Instruction Management of Teaching Profession students." The Conference International on International Journal of Arts and Sicences, The American University of Rome., Rome, ITALY  
  - Ingard, S. (2009). Internet-Based Instruction for High School Students’ Learning in Bangkok Metropolis, THAILAND. The Conference International on Education Learning and New Learning Technology, Barcelona, SPAIN  
  - Ingard, S. (2006). Using the System Approach to Develop Educational Technology Department in Bangkok University The 5th Annual Hawaii International Conference on Statistics, Mathematics and Related Fields, Hawaii, USA  
     
วิชาที่รับผิดชอบ :
  ปริญญาตรี :  
  ECT 4001 การวิจัยทางเทคโนโลยีการศึกษาเบื้องต้น  
  ECT 3404 วิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์เพื่อการศึกษา  
  ECT 4408 การผลิตรายการวิทยุโทรทัศน์การศึกษา  
  ECT 4505 สื่อเพื่อการฝึกอบรมเบื้องต้น  
  ECT 4805 การฝึกประสบการณ์วิชาชีพทางเทคโนโลยีการศึกษา  
  ECT 480ุ6 การสัมนาทางเทคโนโลยีการศึกษา  
  ปริญญาโท :  
  ECT 6601  วิธีการวิจัยทางเทคโนโลยีการศึกษา   
  ECT 6703  เทคโนโลยีการฝึกกอบรม  
  ECT 7097  การศึกษาอิสระ  
     

  CITE LOGO

DESIGN BY
ออกแบบพัฒนาเว็บไซต์ โดย

ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา
คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง
Center for Information Technology in Education (CITE)
Ramkhamhaeng University.
e-Mail : iteduram@gmail.com

CONTACT US
คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง
เลขที่ 2086 ถนนรามคำแหง แขวงหัวหมาก
เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร 10240
โทร. 02-310-8315 (งานบริการการศึกษา)
โทร. 02-310-8335 (สำนักงานบัณฑิตศึกษา)