in2011060334153906   
  รองศาสตราจารย์ ศุภนิต  อารีหทัยรัตน์   
  ตำแหน่ง อาจารย์ประจำภาควิชาเทคโนโลยีการศึกษา   
     
การศึกษา : 
  - ศษ.ม. ศึกษาศาสตร์มหาบัณฑิต (เทคโนโลยีการศึกษา) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  
  - ศษ.บ. ศึกษาศาสตร์บัณฑิต (โสตทัศนศึกษา) มหาวิทยาลัยรามคำแหง  
     
ประสบการณ์ :
  - พ.ศ.2558-2560 คณะกรรมการประเมินผลงานของผู้เข้ารับการประเมิน เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับเชี่ยวชาญ (ด้านวิชาการโสตทัศนศึกษา) สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร  
  - พ.ศ.2558-2559 ประธานกรรมการบัณฑิตศึกษา สาขาเทคโนโลยีการศึกษา มหาวิทยาลัยรามคำแหง   
  - พ.ศ.2552-2553 กรรมการฝ่ายวิชาการ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง   
  - พ.ศ.2548-2550 อนุกรรมการสภาคณาจารย์ ฝ่ายวิจัย มหาวิทยาลัยรามคำแหง   
  - พ.ศ.2546-2550 ผู้ช่วยอธิการบดี ฝ่ายกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยรามคำแหง   
  - พ.ศ.2544-2545 ประธานกรรมการบัณฑิตศึกษา สาขาเทคโนโลยีการศึกษา มหาวิทยาลัยรามคำแหง  
  - พ.ศ.2540-2552 กรรมการบัณฑิตศึกษา สาขาเทคโนโลยีการศึกษา มหาวิทยาลัยรามคำแหง   
  - พ.ศ.2533-ปัจจุบัน อาจารย์ประจำภาควิชาเทคโนโลยีการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง   
  - พ.ศ.2532-2536 หัวหน้าศูนย์สารสนเทศ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง   
     
ผลงานทางวิชาการ :   
  ตำรา :   
  - ศุภนิต อารีหทัยรัตน์. (2540). การผลิตภาพยนตร์ 8 มิลลิเมตร. พิมพ์ครั้งที่1. กรุงเทพฯ: มหาวิทยาลัยรามคำแหง.   
  - ศุภนิต อารีหทัยรัตน์. (2543). โสตวัสดุเบื้องต้น. พิมพ์ครั้งที่1. กรุงเทพฯ: มหาวิทยาลัยรามคำแหง.   
  - ศุภนิต อารีหทัยรัตน์. (2544). การผลิตภาพถ่ายเพื่อการศึกษา. พิมพ์ครั้งที่1. กรุงเทพฯ: มหาวิทยาลัยรามคำแหง.   
  - ศุภนิต อารีหทัยรัตน์. (2554). คอมพิวเตอร์เพื่อการเรียนการสอน. พิมพ์ครั้งที่1. กรุงเทพฯ: มหาวิทยาลัยรามคำแหง.   
  - ศุภนิต อารีหทัยรัตน์. (2556). คอมพิวเตอร์เพื่อการเรียนการสอน. พิมพ์ครั้งที่2. กรุงเทพฯ: มหาวิทยาลัยรามคำแหง.   
  - ศุภนิต อารีหทัยรัตน์. (2556). คอมพิวเตอร์เพื่อการศึกษา. พิมพ์ครั้งที่1. กรุงเทพฯ: มหาวิทยาลัยรามคำแหง.   
  - ศุภนิต อารีหทัยรัตน์. (2561). บทเรียนอิเล็กทรอนิกส์. พิมพ์ครั้งที่1. กรุงเทพฯ: มหาวิทยาลัยรามคำแหง.   
     
  วิจัย :   
  ศุภนิต อารีหทัยรัตน์, "การพัฒนาบทเรียนบนเว็บกระบวนวิชาคอมพิวเตอร์เพื่อการเรียนการสอน (ET105) เรื่องเครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ของนักศึกษาระดับปริญญาตรี". วารสารวิจัยรามคำแหง ฉบับมนุษยศาสตร์และสังคมศษสตร์ ปีที่12, ฉบับที่1, หน้า12-20, มกราคม-มิถุนายน, 2552.   
     
  บทความ :   
  - ภานุมาศ หมอสิทธิ์ และ ศุภนิต อารีหทัยรัตน์. 2559. การสร้างบทเรียนแบบผสมที่ใช้ทฤษฎีวัตถุประสงค์นิยมบนระบบเครือข่ายอิน เทอร์เน็ต. วารสารโครงการปรัชญาดุษฎีบัณฑิตทางสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง. หน้า 97-114.  
  - ศุภนิต อารีหทัยรัตน์. (2552). การพัฒนาบทเรียนบนเว็บกระบวนวิชาคอมพิวเตอร์เพื่อการเรียนการสอน (ET105) เรื่องเครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ของนักศึกษาระดับปริญญาตรี. วารสารวิจัยรามคำแหง ฉบับมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 12, 1 (มกราคม-มิถุนายน 2552).   
     
วิชาที่รับผิดชอบ :   
  ปริญญาตรี :   
  ECT 1301 คอมพิวเตอร์เพื่อการเรียนการสอน  
  ECT 3302 คอมพิวเตอร์เพื่อการศึกษา  
  ECT 3403 เทคโนโลยีเสียงเบื้องต้น  
  ECT 4805 การฝึกงานทางด้านเทคโนโลยีการศึกษา  
  ECT 4806 สัมมนาทางเทคโนโลยีการศึกษา  
  ปริญญาโท :   
  ECT 6002 นวัตกรรมและเทคโนโลยีการศึกษา 2   
  ECT 6503 บทเรียนอิเล็กทรอนิกส์  
  ECT 6601 วิจัยทางเทคโนโลยีการศึกษา  
  ECT 7099 วิทยานิพนธ์  
     

  CITE LOGO

DESIGN BY
ออกแบบพัฒนาเว็บไซต์ โดย

ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา
คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง
Center for Information Technology in Education (CITE)
Ramkhamhaeng University.
e-Mail : iteduram@gmail.com

CONTACT US
คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง
เลขที่ 2086 ถนนรามคำแหง แขวงหัวหมาก
เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร 10240
โทร. 02-310-8315 (งานบริการการศึกษา)
โทร. 02-310-8335 (สำนักงานบัณฑิตศึกษา)