aj100  
  รองศาสตราจารย์ ดร. สุรีย์พันธุ์  วรพงศธร  
  ตำแหน่ง อาจารย์ประจำภาควิชาพลานามัย  
     
การศึกษา :
  - ส.ด. (สุขศึกษาและพฤติกรรมศาสตร์) มหาวิทยาลัยมหิดล  
  - วท.ม. (สาธารณสุขศาสตร์) มหาวิทยาลัยมหิดล  
  - ค.บ. (คหกรรมศาสตร์) วิทยาลัยครูจันทรเกษม  
  - กศ.บ. (สุขศึกษา) มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร  
     
ประสบการณ์ :
     
ผลงานทางวิชาการ :
     
วิชาที่รับผิดชอบ :
  ปริญญาตรี :  
  HE 240 ไวรัส แบคทีเรียและพาราสิตกับการเกิดโรค  
  HE 355 สุขศึกษาในชนบท  
  HE 441 อนามัยชุมชน  
  HE 449 โรคติดต่อและไม่ติดต่อ  
  HE 450 ชีวะ สถิติสาธารณสุข  
  ปริญญาโท :  
  HE 602  HE 611  HE 672  HE 673  HE 693  
     

  CITE LOGO

DESIGN BY
ออกแบบพัฒนาเว็บไซต์ โดย

ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา
คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง
Center for Information Technology in Education (CITE)
Ramkhamhaeng University.
e-Mail : iteduram@gmail.com

CONTACT US
คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง
เลขที่ 2086 ถนนรามคำแหง แขวงหัวหมาก
เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร 10240
โทร. 02-310-8315 (งานบริการการศึกษา)
โทร. 02-310-8335 (สำนักงานบัณฑิตศึกษา)