รองศาสตราจารย์ ดร. ยศระวี  วายทองคำ  
  ตำแหน่ง อาจารย์ประจำภาควิชาเทคโนโลยีการศึกษา  
     
การศึกษา :
  - ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (ปร.ด.) เทคโนโลยีการศึกษา มหาวิทยาลัยรามคำแหง 2558  
  - ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต (ศษ.ม.) เทคโนโลยีการศึกษา มหาวิทยาลัยรามคำแหง 2547  
  - ศิลปศาสตรบัณฑิต (ศ.บ.) ทัศนศิลป์ มหาวิทยาลัยรังสิต 2541  
     
ประสบการณ์ :
  - 2551 – ปัจจุบัน อาจารย์ประจำภาควิชาเทคโนโลยีการศึกษา ภาควิชาเทคโนโลยีการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง  
  - ปัจจุบัน – 2556 หัวหน้าภาควิชาเทคโนโลยีการศึกษา ภาควิชาเทคโนโลยีการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง  
  - ปัจจุบัน – 2556 รักษาราชการแทนรองผู้อำนวยการสำนักพิมพ์ สำนักพิมพ์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง  
  - ปัจจุบัน – 2552 ผู้ตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน มร. สำนักประกันคุณภาพการศึกษามหาวิทยาลัยรามคำแหง  
  - พ.ศ. 2556 – 2554 รองหัวหน้าภาควิชาเทคโนโลยีการศึกษา ภาควิชาเทคโนโลยีการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง  
  - พ.ศ. 2556 – 2554 ประธานกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์ สภาคณาจารย์ รุ่นที่ ๒๘ สภาคณาจารย์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง  
  - พ.ศ. 2550 – 2541 นักวิชาการโสตทัศนศึกษา สำนักพิมพ์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง  
     
ผลงานทางวิชาการ : 
  ตำรา :  
  - ยศระวี วายทองคำ. (2555). คอมพิวเตอร์กราฟิกเพื่อการศึกษา ECT 3107 (ET 312). กรุงเทพมหานคร: สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยรามคำแหง   
  - ยศระวี วายทองคำ. (2555). เทคนิคการนำเสนอสื่อการศึกษาเบื้องต้น ECT 4504 (ET 481). กรุงเทพมหานคร: สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยรามคำแหง  
  - ยศระวี วายทองคำ. (2557). การผลิตสิ่งพิมพ์ทางการศึกษา ECT 3103 (ET 212). กรุงเทพมหานคร: สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยรามคำแหง  
     
  วิจัย :  
  [1] ยศระวี วายทองคำ, “ความชัดเจนของคู่สีตัวอักษรกับพื้นหลังที่มีแบบอักษรต่างกันเมื่อนำเสนอบนจอโทรทัศน์แอลซีดี”. วารสารวิจัยรามคำแหง, ปีที่ 14, ฉบับที่ 2, หน้า 18-30, กรกฎาคม – ธันวาคม.   
     
วิชาที่รับผิดชอบ : 
  ปริญญาตรี :  
  ECT 1001 นวัตกรรมและเทคโนโลยีการศึกษา (สอนร่วม)  
  ECT 3107 คอมพิวเตอร์กราฟิกเพื่อการศึกษา  
  ECT 4504 เทคนิคการนำเสนอสื่อการศึกษาเบื้องต้น  
  ECT 4805 การฝึกงานทางเทคโนโลยีการศึกษา (สอนร่วม)  
  ECT 4806 สัมมนาทางเทคโนโลยีการศึกษา (สอนร่วม)  
  ปริญญาโท :  
  ECT 6101 เทคโนโลยีการศึกษาร่วมสมัยและการพัฒนาระบบการสอน  
  ECT 6405 สื่อประสมเพื่อการเรียนการสอน  
  ECT 6701 ประสบการณ์วิชาชีพทางเทคโนโลยีการศึกษา   
     

  CITE LOGO

DESIGN BY
ออกแบบพัฒนาเว็บไซต์ โดย

ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา
คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง
Center for Information Technology in Education (CITE)
Ramkhamhaeng University.
e-Mail : iteduram@gmail.com

CONTACT US
คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง
เลขที่ 2086 ถนนรามคำแหง แขวงหัวหมาก
เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร 10240
โทร. 02-310-8315 (งานบริการการศึกษา)
โทร. 02-310-8335 (สำนักงานบัณฑิตศึกษา)