EDU004  
   รองศาสตราจารย์ ดร. สุวิมล  ติรกานันท์  
   ตำแหน่ง อาจารย์ประจำภาควิชาการประเมินและการวิจัย  
     
การศึกษา :
  - ปริญญาเอก ค.ด. (การวัดและประเมินผลการศึกษา) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย พ.ศ.2538  
  - ปริญญาโท พบ.ม. (รัฐประศาสนศาสตร์) สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ พ.ศ.2526  
  - ปริญญาตรี วท.บ. (เกษตรศาสตร์) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ พ.ศ.2521  
     
ประสบการณ์ : 
 

- ปัจจุบัน รักษาการแทนหัวหน้าภาควิชาการประเมินและการวิจัย คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง

 
 

- ที่ปรึกษานักศึกษาระดับปริญญาตรี ปริญญาโท และปริญญาเอก สาขาการวัดผลการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง

 
  - กรรมการสอบวิทยานิพนธ์ในระดับปริญญาโท  
  - เจ้าหน้าที่ฝึกอบรม ของสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (2527-2539)  
     
ผลงานทางวิชาการ : 
  ตำรา :  
 

- สุวิมล ติรกานันท์. (2556). MER 2003 (MR 203) สถิติและการวิจัยทางการศึกษาเบื้องต้น (พิมพ์ครั้งที่ 10). กรุงเทพฯ: สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยรามคำแหง.

 
 

- สุวิมล ติรกานันท์. (2553). สถิตินันพาราเมตริก. กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.

 
 

- สุวิมล ติรกานันท์. (2553). การวิเคราะห์ตัวแปรพหุในงานวิจัยทางสังคมศาสตร์. กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.

 
 

- สุวิมล ติรกานันท์. (2551). การสร้างเครื่องมือวัดตัวแปรในการวิจัยทางสังคมศาสตร์: แนวทางสู่การปฏิบัติ. กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.

 
  - สุวิมล  ติรกานันท์. (2550). การประเมินโครงการ: แนวทางสู่การปฏิบัติ.กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.  
     
  งานวิจัย :  
 

- Tirakanant, S. (2009). Applying the Project Evaluation Process as a Project Management Tool: An Evaluation on the Offenders Rehabilitation Project. (เอกสารอัดสำเนา). Presented at The International Conference “Global and trends in Educational Research, Measurement, Evaluation, Statistics, and Psychology. Organized by Department of Educational Research and Psychology, Faculty of Education, Chulalongkorn University at Cholapruek Resort, Nakornayok, Thailand. January 29-30, 2009.

 
 

- Tirakanant, S. (2011). Evaluation on the development of Department of Probation’s drug addicts rehabilitation program in compulsory treatment and rehabilitation system under the benefaction for homeland camp and the behavioral change camp projects. Presented at The 2nd Kasetsart University International Conference on Education and The 19th Thailand Research, Measurement and Evaluation Conference: Research and Evaluation to Develop the Educational Quality. Organized by Faculty of Education, Kasesart University at Maruay Garden Hotel Bangkok, January 26-27, 2011

 
 

- Tirakanant, S. (2011). The Development of the Readiness for Behavioral Change Inventory Using for the Offenders in Drugs Cases. (เอกสารอัดสำเนา). Presented at The 2nd Kasetsart University International Conference on Education and The 19th Thailand Research, Measurement and Evaluation Conference: Research and Evaluation to Develop the Educational Quality. Organized by Faculty of Education, Kasesart University at Maruay Garden Hotel Bangkok, January 26-27, 2011

 
  - แนวทางการติดตามและประเมินโครงการพัฒนาจังหวัด (2541)  
  - การพัฒนาตัวชี้วัดความสำเร็จของโครงการพัฒนาจังหวัด (2540)  
  - การศึกษาความเป็นอยู่ของชาวชนบทในจังหวัดที่มีการพัฒนาอุตสาหกรรม : ศึกษาเปรียบเทียบกรณีจังหวัดลำพูนและลำปาง (2539)  
  - ความพร้อมของเกษตรกรต่อการทำการเกษตรแบบผสมผสาน : ศึกษาเฉพาะกรณีจังหวัดสงขลา (2538)  
  - ขีดความสามารถในการพึ่งตนเองเกี่ยวกับการอนุรักษ์แหล่งน้ำของชาวชนบทภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (2537)  
  - การศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อความสะอาดของอาหารในศูนย์อาหารเขตกทม. (2546)  
  - การติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานตามกฎหมาย (2547)  
     
วิชาที่รับผิดชอบ
  ปริญญาตรี :   
  MER 2003 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับสถิติและวิจัยทางการศึกษา (สอนร่วม)  
  MER 3006 การวัดและประเมินผลในระดับประถมศึกษา  
  MER 4403 ปัญหาการวัดและประเมินผลทางการศึกษา  
  ปริญญาตรี :   
  MER 6706 การวิจัยเชิงทดลอง  
  MER 6709 วิธีการวิเคราะห์ข้อมูลทางการศึกษา 2  
  MER 6803 คอมพิวเตอร์ประยุกต์ทางการศึกษา  
  MER 6903 ระเบียบวิธีวิจัยทางการศึกษา  
     

  CITE LOGO

DESIGN BY
ออกแบบพัฒนาเว็บไซต์ โดย

ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา
คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง
Center for Information Technology in Education (CITE)
Ramkhamhaeng University.
e-Mail : iteduram@gmail.com

CONTACT US
คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง
เลขที่ 2086 ถนนรามคำแหง แขวงหัวหมาก
เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร 10240
โทร. 02-310-8315 (งานบริการการศึกษา)
โทร. 02-310-8335 (สำนักงานบัณฑิตศึกษา)