in2007051128104259  
  อาจารย์ ดร. กรวิภา สรรพกิจจำนง   
 

ตำแหน่ง ประธานคณะกรรมการส่งเสริมการวิจัย ศึกษาศาสตร์ และอาจารย์ประจำภาควิชาหลักสูตรและการสอน

 
     
การศึกษา :
 

- กศ.ด. การศึกษาปฐมวัย มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวโรฒ

 
 

- กศ.บ. การศึกษาปฐมวัย (ปฐมวัยศึกษา) มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

 
 

- ศศ.บ. การประถมศึกษา (ประถมศึกษา) มหาวิทยาลัยขอนแก่น

 
     
ประสบการณ์ :
 

- พ.ศ. 2535-2536 เลขานุการวิชาภาควิชาหลักสูตรและการสอน คณธศึกาศาสตร์

 
 

- พ.ศ. 2537-2542 อาจารย์ใหญ่ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยรามคำแหง (ฝ่ายประถม)

 
 

- พ.ศ. 2549-ปัจจุบัน ประธานคณะกรรมการวิชาการภาคหลักสูตรและการสอนคณะศึกษาศาสตร์ ประธานคณะกรรมการส่งเสริมการวิจัย คณะศึกษาศาสตร์

 
     
ผลงานทางวิชาการ :
  เอกสารประกอบการสอน :  
 

- เอกสารและหน่วยการสอน หลักสูตรระดับปฐมวัยโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยรามคำแหง (ฝ่ายประถม) 2537-2542

 
 

- พัฒนาเว็บไซ้ เรื่อง “การพัฒนาพหุปัญญาเพื่อการเรียนรู้สำหรับเด็กปฐมวัย” http://www.Thai.net/kindergarten./page1.htm/.2542.

 
     
  วิจัย :  
 

- “ความสามารถด้านกล้ามเนื้อเล็กของเด็กปฐมวัยที่ได้รับการจัดกิจกรรมสร้าง สรรค์แบบชี้นำและแบบอิสระ”

 
 

- “การพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนแบบฮาร์ทสที่มีต่อความสามารถทางภาษาสำหรับเด็กปฐมวัย”

 
     
วิชาที่รับผิดชอบ :
  ปริญญาตรี :  
  - EE211 การปฐมวัยศึกษา  
  - EE313 หลักการจัดประสบการณ์การเรียนการสอนระดับปฐมวัย  
  - EE323 กิจกรรมสร้างสรรค์สำหรับเด็กปฐมวัย  
  - EE414 การพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาระดับปฐมวัย  
  - EE423 การสอนจริยศึกษาระดับปฐมวัย  
  - EE432 พฤติกรรมการสอนระดับปฐมวัย 2  
  - EE434 การวิจัยในชั้นเรียนระดับปฐมวัย  
  - EE435 สัมมนาครูสอนระดับปฐมวัย  
  ปริญญาโท :  
  - ED502 การศึกษาพื้นฐาน  
     

  CITE LOGO

DESIGN BY
ออกแบบพัฒนาเว็บไซต์ โดย

ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา
คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง
Center for Information Technology in Education (CITE)
Ramkhamhaeng University.
e-Mail : iteduram@gmail.com

CONTACT US
คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง
เลขที่ 2086 ถนนรามคำแหง แขวงหัวหมาก
เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร 10240
โทร. 02-310-8315 (งานบริการการศึกษา)
โทร. 02-310-8335 (สำนักงานบัณฑิตศึกษา)