siripat  
  รองศาสตราจารย์ ดร. สิริพัชร์ เจษฎาวิโรจน์   
  ตำแหน่ง อาจารย์ประจำภาควิชาหลักสูตรและการสอน  
     
การศึกษา : 
  - ศษ.ด. สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
- ค.ม. สาขาวิชาประถมศึกษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- กศ.บ. วิชาเอกภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ บางเขน
 
     
  1 ตุลาคม 2561 - ปัจจุบัน : (เกษียณอายุราชการ)
- อาจารย์รับผิดชอบหลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการประถมศึกษา
 
     
ประสบการณ์ :
  - อาจารย์ประจำภาควิชาหลักสูตรและการสอน คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง- อาจารย์ประจำภาควิชาหลักสูตรและการสอน คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง
- กรรมการสภามหาวิทยาลัยรามคำแหง 2 สมัย (กันยายน 2554 ถึง เมษายน 2559)
- อาจารย์นิเทศก์โรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลัยรามคำแหง (ฝ่ายประถม)
- กรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนประชานิเวศน์ สำนักงานเขตจตุจักร และโรงเรียนวิชากร สำนักงานเขตดินแดง กรุงเทพมหานคร
- วิทยากรบรรยาย เกี่ยวกับเรื่อง หลักสูตรและการสอน
- กรรมการอำนวยการสมาคมสตรีอุดมศึกษาแห่งประเทศไทย ในพระอุปถัมภ์ของสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนากรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์
- มิถุนายน 2515 - มีนาคม 2533 : อาจารย์โรงเรียนสามเสนนอก (ประชาราษฎร์อนุกูล) เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร
- พ.ศ. 2527, 2529, 2530, 2531 : ได้รับเชิญจากคณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ไปสอนภาษาไทยและวัฒนธรรมไทยแก่นักเรียนไทยในภาคฤดูร้อน ที่วัดไทยลอสแองเจลิส รัฐแคลิฟอร์เนีย ประเทศสหรัฐอเมริกา ในโครงการสอนภาษาไทยและวัฒนธรรมไทย ของคณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (ชื่อเดิม สาหร่าย แตงนาวา) โดย ศ.กิตติคุณ สุมน อมรวิวัฒน์ เป็นหัวหน้าโครงการ รุ่นแรกเมื่อ พ.ศ. 2527 มีคณาจารย์ร่วมโครงการด้วยคือ ศ.ประภาศรี สีหอำไพ ศ.กิตติคุณ อำไพ สุจริตกุล รศ.ไขสิริ ปราโมช ณ อยุธยา รศ.ดร.ประสาร มาลากุล ณ อยุธยา รศ.ดร.ทิศนา แขมมณี และ อ.วรวรรณ ทวีศิลป์ ฯลฯ และได้จัดตั้งหน่วยสอบเทียบการศึกษานอกระบบสำหรับเด็กไทยเป็นครั้งแรกในต่างประเทศ
- 23 มีนาคม 2533 - 14 ตุลาคม 2535 : ผู้ช่วยอาจารย์ใหญ่โรงเรียนวัดพิชัยญาติ สำนักงานเขตคลองสาน กรุงเทพมหานคร
- 15 ตุลาคม พ.ศ. 2535 - 30 กันยายน 2561 : รับราชการที่ภาควิชาหลักสูตรและการสอน คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง
 
     
  พ.ศ. 2535-2546 :  
  - สร้างหลักสูตรวิชาโท การประถมศึกษา และสอนนักศึกษาปริญญาตรี- สร้างหลักสูตรวิชาโท การประถมศึกษา และสอนนักศึกษาปริญญาตรี
- สร้างหลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต วิชาเอกการประถมศึกษา (หลักสูตร 4 ปี) และสอนนักศึกษาปริญญาตรี
- สร้างหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู และสอนนักศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู
- ได้รับการแต่งตั้งตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ เมื่อ พ.ศ. 2541
- ปีการศึกษา 2541 ศึกษาต่อระดับปริญญาเอก สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
 
     
  พ.ศ. 2547-2551 :   
  - รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย คณะศึกษาศาสตร์- รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย คณะศึกษาศาสตร์
- ประธานคณะกรรมการวิชาการ คณะศึกษาศาสตร์ จัดโครงการบริการทางวิชาการแก่สังคม และคณะกรรมการจัดนิทรรศการทางวิชาการ วันสถาปนามหาวิทยาลัยรามคำแหง
- รองประธานกรรมการประกันคุณภาพภายใน คณะศึกษาศาสตร์
- คณะกรรมการวิชาการ มหาวิทยาลัยรามคำแหง
- คณะกรรมการพัฒนาบุคลากร มหาวิทยาลัยรามคำแหง
- สร้างหลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต วิชาเอกการประถมศึกษา (หลักสูตร 5 ปี) และหลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต วิชาเอกภาษาจีน (หลักสูตร 5 ปี)
- ประธานกรรมการสร้างหลักสูตรเศรษฐกิจพอเพียงกับการพัฒนาชีวิต (วิชา RAM3099)
 
     
  พ.ศ. 2551-2552 :   
  - รักษาการรองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย, รองคณบดีฝ่ายบริหาร, รองคณบดีฝ่ายโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยรามคำแหง (ฝ่ายมัธยม), และปฏิบัติหน้าที่แทนรักษาการคณบดีคณะศึกษาศาสตร์ (รศ.คิม ไชยแสนสุข)
- ประธานกรรมการอำนวยการการแข่งขันกีฬาสาธิตสามัคคี ครั้งที่ 33 โดยโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยรามคำแหง เป็นเจ้าภาพ
 
     
รางวัลและเกียรติคุณที่ได้รับ  
  - พ.ศ. 2527, 2529, และ 2530 ประกาศเกียรติคุณ ครูสอนนักเรียนไทยในสหรัฐอเมริกา จากพระเทพโสภณ (หลวงเตี่ย) เจ้าอาวาสวัดไทยลอสแองเจลิส รัฐแคลิฟอร์เนีย ประเทศสหรัฐอเมริกา- พ.ศ. 2527, 2529, และ 2530 ได้รับใบประกาศเกียรติคุณ ครูสอนนักเรียนไทยในสหรัฐอเมริกา จากพระเทพโสภณ (หลวงเตี่ย) เจ้าอาวาสวัดไทยลอสแองเจลิส รัฐแคลิฟอร์เนีย ประเทศสหรัฐอเมริกา
- 26 พฤศจิกายน 2551 ได้รับโล่เกียรติยศ รางวัลอาจารย์จรรยาบรรณดีเด่น จากมหาวิทยาลัยรามคำแหง (ปีที่1) โดยอธิการบดีมหาวิทยาลัยรามคำแหง รศ.คิม ไชยแสนสุข
- 30 มีนาคม 2552 ได้รับเข็มครุฑทองคำและใบประกาศเกียรติคุณ รางวัลข้าราชการ พลเรือนดีเด่นแห่งชาติ ประจำปี 2551 จากกระทรวงศึกษาธิการ โดย ฯพณฯ นายกรัฐมนตรี นายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ
- 20 ตุลาคม 2552 ได้รับโล่เกียรติยศและเข็มเชิดชูเกียรติ รางวัลอาสาสมัครดีเด่นแห่งชาติ จากสภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ โดย รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ นายอิสสระ สมชัย
- 31 มีนาคม 2554 ได้รับเข็มเชิดชูเกียรติและใบประกาศเกียรติคุณรางวัลคณาจารย์แห่งชาติ จากสภาคณบดีคณะครุศาสตร์/ศึกษาศาสตร์แห่งประเทศไทย โดย ศาสตราจารย์กิตติคุณ สุมน อมรวิวัฒน์ ราชบัณฑิต
- 24 พฤศจิกายน 2557 ได้รับพระราชทานเครื่องหมายเชิดชูเกียรติครูอาวุโส ประจำปี 2556 จากสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามกุฎราชกุมาร เมื่อวันจันทร์ที่ 24 พฤศจิกายน 2557 ณ ศาลาดุสิดาลัย พระราชวังสวนจิตรลดา
- 10 กรกฎาคม 2561 ได้รับโล่ศิษย์เก่าเกียรติยศ ประเภทผู้ทำคุณประโยชน์ต่อวงการศึกษา สังคม หรือประเทศชาติ จากคณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 
     
ผลงานทางวิชาการ :  
  ตำรา/เอกสารประกอบการสอน :  
  - CEE 3212 การสอนระดับประถมศึกษา 2
- CEE 3102 การพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา
- การจัดการเรียนการสอนแบบบูรณาการ. บริษัท บุ๊คพ้อยท์ จำกัด, 2546.
- แบบเรียนภาษาไทยและแบบฝึกหัด ชั้น ป.1-6, บริษัท อักษรเจริญทัศน์ จำกัด, 2551.
- แบบเรียนคณิตศาสตร์และแบบฝึกหัด ชั้น ป.1-6, บริษัท อักษรเจริญทัศน์ จำกัด, 2551.
 
     
  งานวิจัย :   
  - การพัฒนาหลักสูตรบูรณาการ สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยรามคำแหง ฝ่ายประถม, 2547.- การพัฒนาหลักสูตรบูรณาการ สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยรามคำแหง ฝ่ายประถม, 2547.
- ความคิดเห็นของบัณฑิตและนายจ้างที่มีต่อการจัดการศึกษาของคณะศึกษาศาสตร์, 2551. (วิจัยร่วม)
- ความคิดเห็นของมหาบัณฑิตที่มีต่อการจัดการศึกษาของบัณฑิตศึกษา คณะศึกษาศาสตร์, 2553. (วิจัยร่วม)
- กระบวนการเรียนรู้แบบสร้างสรรค์เป็นฐาน ในกระบวนวิชา CEE2205 ความคิดสร้างสรรค์สำหรับเด็ก, 2560.
 
     
วิชาที่รับผิดชอบ :  
  ปริญญาตรี :   
  CEE2203 การสอนเพื่อพัฒนาศักยภาพเด็ก
CEE2205 ความคิดสร้างสรรค์สำหรับเด็ก
CEE3102 การพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา
CEE3201 ภาษาไทยสำหรับครูระดับประถมศึกษา (สอนร่วม)
CEE3212 การสอนระดับประถมศึกษา 2
CEE4102 พฤติกรรมการสอนประถมศึกษา 2 (สอนร่วม)
CTL5001 การฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู 1
CTL5002 การฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู 2
CTL5006 สัมมนาการสอน 1
RAM3099 เศรษฐกิจพอเพียงกับการพัฒนาชีวิต (สอนร่วม)
 
     
  ปริญญาโท :  
  CLM6604 นวัตกรรมการบริหารจัดการหลักสูตร (สอนร่วม)
CLM7709 หลักสูตรและการจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนาชุมชน (สอนร่วม)
CLM7096 การศึกษาอิสระ (สอนร่วม)
 
     

  CITE LOGO

DESIGN BY
ออกแบบพัฒนาเว็บไซต์ โดย

ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา
คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง
Center for Information Technology in Education (CITE)
Ramkhamhaeng University.
e-Mail : iteduram@gmail.com

CONTACT US
คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง
เลขที่ 2086 ถนนรามคำแหง แขวงหัวหมาก
เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร 10240
โทร. 02-310-8315 (งานบริการการศึกษา)
โทร. 02-310-8335 (สำนักงานบัณฑิตศึกษา)