sasitorn  
  รองศาสตราจารย์ ศศิธร แม้นสงวน   
  ตำแหน่ง อาจารย์ประจำภาควิชาหลักสูตรและการสอน  
     
การศึกษา :
  ครุศาสตรมหาบัณฑิต (สถิติวิจัยการศึกษา) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (2521)  
 

ศึกษาศาสตรบัณฑิต (คณิตศาสตร์) มหาวิทยาลัยศิลปากร (2518)

 
     
ประสบการณ์ :
 

- หัวหน้าหมวดวิชาคณิตศาสตร์ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยรามคำแหง

 
 

- ผู้ช่วยผู้อำนวยการโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยรามคำแหง

 
 

- ผู้อำนวยการโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยรามคำแหง

 
 

- รองอธิการบดีฝ่ายวิทยบริการจังหวัดแพร่ มหาวิทยาลัยรามคำแหง

 
 

- รองอธิการบดีฝ่ายวิทยาเขต (บางนา)

 
 

- ผู้เชี่ยวชาญสถาบันส่งเสริมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โครงการ พสวท.

 
 

- อาจารย์พิเศษมหาวิทยาลัยกรุงเทพ และมหาวิทยาลัยหอการค้าไทย

 
 

- กรรมการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับสถาบันของ สกอ.

 
 

- อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์นักศึกษาระดับปริญญาโท

 
 

- อาจารย์ที่ปรึกษาวิชาการศึกษาค้นคว้าอิสระ

 
     
ผลงานทางวิชาการ :
  งานวิจัย :  
 

- ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษามหาวิทยาลัยรามคำแหง ที่มีภูมิหลังแตกต่างกัน

 
 

- ความคิดเห็นของผู้ทรงคุณวุฒิ ผู้บริหารโรงเรียนและศึกษาธิการอำเภอที่มีต่อคุณลักษณะของครูโรงเรียนมัธยมศึกษา ในเขตการศึกษาที่ 12

 
  - สำรวจและประเมินผลร้านค้าชุมชนในเขตจังหวัดแพร่  
 

- การสำรวจความพึงพอใจของผู้ใช้บริการที่มีต่อเทศบาลจำนวน 5 แห่ง และองค์การบริหารส่วนตำบลจำนวน 11 แห่ง (จังหวัดแพร่) ในปีงบประมาณ 2550

 
 

- การสำรวจความพึงพอใจของผู้ใช้บริการที่มีต่อ องค์การบริหารส่วนตำบล จำนวน 4 แห่ง ในปีงบประมาณ 2550 (จังหวัดน่าน)

 
 

- การสำรวจความพึงพอใจของผู้ใช้บริการที่มีต่อ เทศบาบ จำนวน 5 แห่ง และองค์การบริหารส่วนตำบล จำนวน 11 แห่ง ในปีงบประมาณ 2551 (จังหวัดแพร่)

 
 

- การประเมินติดตามผลโครงการตามยุทธศาสตร์อยู่ดีมีสุข จังหวัดน่าน ปี 2551

 
 

- การสำรวจความพึงพอใจของผู้ใช้บริการที่มีต่อ เทศบาลตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบลจำนวน 4 แห่ง ในปีงบประมาณ 2552 (จังหวัดแพร่)

 
     
วิชาที่รับผิดชอบ :
  ปริญญาตรี :  
  CMA 3103 การสอนคณิตศาสตร์  
 

CMA 3104 การสอนคณิตศาสตร์ในโรงเรียนมัธยม

 
  CMA 3105 เทคโนโลยีและการสืบค้นทางคณิตศาสตร์สำหรับครู  
  CMA 3201 คณิตศาสตร์ในหลักสูตรมัธยมศึกษา 1  
  CMA 4102 พฤติกรรมการสอนวิชาคณิตศาสตร์ 2 (สอนร่วม)  
  CMA 4103 การสอนคณิตศาสตร์เชิงบูรณาการ (สอนร่วม)  
  CMA 4107 การวิจัยทางด้านการจัดการเรียนรู้คณิตศาสตร์  
  ปริญญาโท :  
  ME 505 คณิตศาสตร์พื้นฐานสำหรับครู 2  
  ME 361 วิธีวิเคราะห์ข้อมูลทางคณิตศาสตร์ศึกษา  
  ME 643 โครงงานและกิจกรรมคณิตศาสตร์  
  ME 651 การวิจัยและพัฒนาหลักสูตรคณิตศาสตร์  
  ME 661 การสัมมนาคณิตศาสตร์ศึกษา  
     

  CITE LOGO

DESIGN BY
ออกแบบพัฒนาเว็บไซต์ โดย

ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา
คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง
Center for Information Technology in Education (CITE)
Ramkhamhaeng University.
e-Mail : iteduram@gmail.com

CONTACT US
คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง
เลขที่ 2086 ถนนรามคำแหง แขวงหัวหมาก
เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร 10240
โทร. 02-310-8315 (งานบริการการศึกษา)
โทร. 02-310-8335 (สำนักงานบัณฑิตศึกษา)