อาจารย์ ชัยวัฒน์  หมู่เจริญ   
  ตำแหน่ง อาจารย์ประจำภาควิชาหลักสูตรและการสอน  
     
การศึกษา :
  - วท.ม. (วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  
  - ประกาศนียบัตรบัณฑิต (สาขาวิชาชีพครู) มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช  
  - วท.บ. (ชีววิทยา) มหาวิทยาลัยรามคำแหง  
ประสบการณ์ :
  - รองประธานศูนย์ฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู คณะศึกษาศาสตร์  
  - คณะกรรมการฝึกสอนนักศึกษาหลักสูตร ๕ ปี  
  - คณะกรรมการฝ่ายบริหาร คณะศึกษาศาสตร์   
  - อาจารย์นิเทศก์ ประจำภาคหลักสูตรและการสอน มหาวิทยาลัยรามคำแหง   
  - อาจารย์ที่ปรึกษา ประจำภาคหลักสูตรและการสอน มหาวิทยาลัยรามคำแหง   
  - ครู/อาจารย์กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยรามคำแหง สอนวิชา วิทยาศาสตร์พื้นฐาน ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น และ วิทยาศาสตร์พื้นฐานและสาระเพิ่มเติม (ชีววิทยา) แผนการเรียนวิทย์-คณิต และแผนการเรียน GIFTED วิทย์-คณิต วิชา โครงงานวิทยาศาสตร์  
  - อาจารย์ผู้บรรยาย วิชา วิทยาศาสตร์พื้นฐาน ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น และ วิทยาศาสตร์ พื้นฐานและสาระเพิ่มเติม (ชีววิทยา) โครงการโรงเรียนต้นแบบโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัย รามคำแหง ผ่านดาวเทียม   
  - หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์  
  - หัวหน้าโครงการนักเรียนที่มีความถนัดทางวิทยาศาสตร์ GIFTED  
  - ผู้แทนของมหาวิทยาลัยรามคำแหง โครงการสนับสนุนการจัดตั้งห้องเรียนวิทยาศาสตร์ ของโครงการ วมว. โดยกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  
  - อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์ โดย สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ สวทช. NSTDA คณะกรรมการฝ่ายนโยบายและแผน สภาคณาจารย์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง  
  - ประธานกรรมการ การสรรหาอธิการบดี ฝ่ายการจัดการสรรหาอธิการบดี สายสนับสนุน  
  - ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายสาขาวิทยบริการฯ จังหวัดนครราชสีมา  
  - รักษาราชการรองผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยรามคำแหง  
  - อาจารย์ที่ปรึกษาชมรมหมากกระดานของโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยรามคำแหงและของมหาวิทยาลัยรามคำแหง  
  - วิทยากรบรรยายภาคสนามเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม  
  - วิทยากรบรรยายค่ายอบรมผู้นำนักเรียน  
     
ผลงานทางวิชาการ :
  งานวิจัย :   
  - วิจัยในชั้นเรียน เรื่อง การฝึกทักษะการใช้กล้องจุลทรรศน์ สำหรับนักเรียนโปรแกรม วิทยาศาสตร์ - คณิตศาสตร์ ที่มีความถนัดทางวิทยาศาสตร์ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยรามคำแหง  
  - วิจัย (วิทยานิพนธ์) เรื่อง ผลของการเปลี่ยนแปลงการใช้ที่ดินและสิ่งปกคลุมดินต่อความหลากหลายชนิดของนก ในลุ่มน้ำเชิญ จังหวัดขอนแก่น  
     
  ตำรา/หนังสือ/เอกสารประกอบการสอน :  
  - เอกสารประกอบการสอน วิชา วิทยาศาสตร์พื้นฐาน มัธยมศึกษาตอนต้น โครงการโรงเรียนต้นแบบของโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยรามคำแหง ผ่านดาวเทียม  
  - เอกสารประกอบการสอน วิชา วิทยาศาสตร์พื้นฐานและสาระเพิ่มเติม (ชีววิทยา) ชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย  
     
วิชาที่รับผิดชอบ :
  ปริญญาตรี :   
  CSC 4121 วิชาพฤติกรรมการสอนวิชาชีววิทยา  
  CSC 4221 วิชาหลักสูตรและสาระการเรียนรู้ชีววิทยา  
  CTL 5001 วิชาสัมมนา 1  
  CTL 5002 วิชาสัมมนา 2  
  CTL 5006 วิชาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู 1  
  CTL 5007 วิชาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู 2  
     
  ปริญญาโท :  
  TSC 6001 วิชาวิทยาศาสตร์พื้นฐานสำหรับครู 1  
     

  CITE LOGO

DESIGN BY
ออกแบบพัฒนาเว็บไซต์ โดย

ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา
คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง
Center for Information Technology in Education (CITE)
Ramkhamhaeng University.
e-Mail : iteduram@gmail.com

CONTACT US
คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง
เลขที่ 2086 ถนนรามคำแหง แขวงหัวหมาก
เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร 10240
โทร. 02-310-8315 (งานบริการการศึกษา)
โทร. 02-310-8335 (สำนักงานบัณฑิตศึกษา)