อาจารย์ นฤมล  มณีขาว
ตำแหน่ง อาจารย์ประจำภาควิชาหลักสูตรและการสอน
     
การศึกษา :
  - M.A. (Teaching English to Speakers of Other Languages), Middlesex University, London  
  - ศษ.บ. (การสอนภาษาอังกฤษ) มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร  
     
ประสอบการณ์ :
  - อาจารย์ประจำภาควิชาหลักสูตรและการสอน (วิชาเอกภาษาอังกฤษ) คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง  
     
ผลงานทางวิชาการ :
  ตำรา/หนังสือ/เอกสารประกอบการสอน :  
     
  งานวิจัย :   
     
  บทความ :  
  - นฤมล มณีขาวและ ชัยพรรณ ชำนาญณรงค์. (2560) Cognitive Behavioral Therapy เพื่อการพัฒนาครูในศตวรรษที่ 21. ตีพิมพ์เผยแพร่ในการประชุมวิชาการครั้งที่ 9: ชุมชนแห่งการเรียนรู้เชิงวิชาชีพสู่มิติใหม่การศึกษาไทย 4.0 ระหว่างวันที่ 16-17 กันยายน 2560 คณะคุรุศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช. หน้า 37-45.    
     
วิชาที่รับผิดชอบ :
  ปริญญาตรี :  
  CEN 2105 การวิเคราะห์หนังสือเรียน และหนังสืออ่านประกอบวิชาภาษาอังกฤษ   
  CEN 3102 การสอนภาษาอังกฤษ (เฉพาะนักศึกษารหัส 52-55)  
  CEN 4102 พฤติกรรมการสอนภาษาอังกฤษ 2 (ผู้สอนร่วม)  
  CEN 4105 การเขียนภาษาอังกฤษสำหรับครู  
  CEN 4003 การศึกษาเป็นรายบุคคล (เฉพาะนักศึกษารหัส 52-55)  
  CTL 5001 การฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 1 (นิเทศนักศึกษาฝึกสอน)  
  CTL 5002 การฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 2 (นิเทศนักศึกษาฝึกสอน)  
  CTL 5057 สัมมนาการสอน 2 (แยกวิชาเอก) (ผู้สอนร่วม)  
     

  CITE LOGO

DESIGN BY
ออกแบบพัฒนาเว็บไซต์ โดย

ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา
คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง
Center for Information Technology in Education (CITE)
Ramkhamhaeng University.
e-Mail : iteduram@gmail.com

CONTACT US
คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง
เลขที่ 2086 ถนนรามคำแหง แขวงหัวหมาก
เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร 10240
โทร. 02-310-8315 (งานบริการการศึกษา)
โทร. 02-310-8335 (สำนักงานบัณฑิตศึกษา)