ผู้ช่วยศาสตราจารย์ผ่องพรรณ สิทธิชัย   
  ตำแหน่ง อาจารย์ประจำภาควิชาพื้นฐานการศึกษา   
     
การศึกษา :
  - ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต ศษ.ม. (พื้นฐานการศึกษา) มหาวิทยาลัยรามคำแหง  
  - ครุศาสตรบัณฑิต ค.บ.(บริหารการศึกษา) วิทยาลัยครูจันทรเกษม  
     
ประสบการณ์ :
  - รองหัวหน้าภาควิชาพื้นฐานการศึกษา   
  - เลขานุการรองอธิการบดีฝ่ายบัณฑิตศึกษาภูมิภาค  
     
ผลงานทางวิชาการ :
  ตำรา/หนังสือ/เอกสารประกอบการสอน :   
  - EDF 2107 ปรัชญาการศึกษาเบื้องต้น (เขียนร่วม)   
  - EF 313 การศึกษาในประเทศไทย (เขียนร่วม)  
     
  วิจัย :  
  -อการศึกษาความต้องการ ปัญา และเจตคติของครูที่มีต่อการเรียนร่วมในโรงเรียนสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการ ศึกษาขั้นพื้นฐาน ในเขตกรุงเทพมหานคร (2547) (วิจัยร่วม)   
  - การจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลางในภาควิชาพื้นฐานการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง (วิจัยร่วม)   
  - เจตคติของอาจารย์ที่มีต่อการจัดการศึกษาสำหรับนักศึกษาพิการในมหาวิทยาลัยรามคำแหง (วิจัยร่วม)  
     
  บทความ :   
  - มนุษย์ : ศาสนาและสิ่งที่ได้รับ. สารบัณฑิตวิทยาลัย. ปีที่ 10 ฉบับที่ 12 หน้า 6-7.   
  - เจตคติของอาจารย์ที่มีต่อการจัดการศึกษาสำหรับนักศึกษาพิการในมหาวิทยาลัยรามคำแหง  
     
วิชาที่รับผิดชอบ :
  ปริญญาตรี :   
  EDF 1104 ความรู้เบื้องต้นด้านการศึกษา  
  EDF 2104 ความรู้ทั่วไปสำหรับครู  
  EDF 3110 การอาชีวศึกษา  
  EDF 3118 สตรีกับการศึกษา  
  EDF 3119 การศึกษากับการพัฒนาชุมชน  
  EDF 3123 การศึกษากับสิ่งแวดล้อม  
  ปริญญาโท :  
  EDU 6001 ความรู้เกี่ยวกับการศึกษา จิตวิทยาการศึกษา และเทคโนโลยีการศึกษา (สอนร่วม)   
     

  CITE LOGO

DESIGN BY
ออกแบบพัฒนาเว็บไซต์ โดย

ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา
คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง
Center for Information Technology in Education (CITE)
Ramkhamhaeng University.
e-Mail : iteduram@gmail.com

CONTACT US
คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง
เลขที่ 2086 ถนนรามคำแหง แขวงหัวหมาก
เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร 10240
โทร. 02-310-8315 (งานบริการการศึกษา)
โทร. 02-310-8335 (สำนักงานบัณฑิตศึกษา)