ตารางสอบซ่อมภาค 2 และฤดูร้อน ประจำปีการศึกษา 2558 ภาควิชาจัดสอบเอง รายละเอียด

 นักศึกษาคณะศึกษาศาสตร์ ที่มีรายชื่อต่อไปนี้สามารถติดต่อรับใบประกอบวิชาชีพครู ตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ 19 สิงหาคม 2559 ในวันและเวลาราชการ ได้ที่ งานบริการการศึกษา ชั้น 1 อาคารคณะศึกษาศาสตร์ (EOB) รายละเอียด

 กระบวนวิชาที่จัดสอบเอง ภาควิชาเทคโนโลยีการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ ประจำภาคซ่อม 2 และฤดูร้อน ปีการศึกษา 2558 รายละเอียด

 กำหนดสอบทฤษฎีวิชาทักษะ ภาคซ่อม 2 และภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2558 สถานที่สอบ อาคารศรีชุม ชั้น 3 ห้อง 303 (SCB 303) รายละเอียด

 รายชื่อเข้ารับการอบรมลูกเสือ ภาคเรียนที่ 1/2559 (รุ่นที่ 1) ระหว่างวันที่ 12 - 14 สิงหาคม 2559 รายละเอียด 

 แบบสอบถามเพื่อพิจารณาเปิดหลักสูตรอักษรศาสตรมหาบัณฑิต (ปริญญาโท) สาขาปรัชญาประยุกต์ ภาควิชาปรัชญา คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย สำหรับนักศึกษาปริญญาตรี ชั้นปีสุดท้าย และนักศึกษาที่สำเร็จการศึกษาแล้ว ทำแบบสอบถาม

 การประเมินผลการปฏิบัติราชการ รอบการประเมินที่ 1 (1 ตุลาคม 2558 ถึง 31 มีนาคม 2559) กำหนดส่งแบบ ป.ม.ร. ที่หน่วยการเจ้าหน้าที่ ศษ. ภายในวันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2559 รายละเอียด

bulleticon ตารางสอบ ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2558 (จัดสอบเอง) ภาควิชาการประเมินและการวิจัย รายละเอียด

 ม.ร. กำหนดพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษา รุ่นที่ 41 ประจำปีการศึกษา 2557-2558 ระหว่างวันจันทร์ที่ 14 - วันศุกร์ที่ 18 มีนาคม 2559 รายละเอียด

bulleticon ประกาศมหาวิทยาลัยรามคำแหง เรื่อง การเปิดสอนกระบวนวิชา เพิ่มเติม (ครั้งที่ 3) ภาค 2 ปีการศึกษา 2558 รายละเอียด

bulleticon ผลการตัดสินการประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ "RU to SBP Math Camp 2015" รายละเอียด

bulleticon ประกาศโครงการพิเศษ เรื่อง เปลี่ยนแปลง และกำหนดลงทะเบียนเรียน หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา จังหวัดน่าน รุ่นที่ 6 (งวดที่ 6) รายละเอียด

bulleticon ประกาศโครงการพิเศษ เรื่อง เปลี่ยนแปลง และกำหนดลงทะเบียนเรียน หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา วิทยาเขตบางนา รุ่นที่ 1 (งวดที่ 5) รายละเอียด

bulleticon วิชาที่เปิดเพิ่ม ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2558 ภาควิชาพลานามัย รายละเอียด

bulleticon ตารางสอบไล่ ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2558 (จัดสอบเอง) ภาควิชาการประเมินและการวิจัย รายละเอียด

bulleticon งดบรรยาย รายวิชา ECT 1301 ใน วันที่ 17 สิงหาคม 2558

bulleticon รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา (เพิ่มเติม) หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู รุ่นที่ 3 กลุ่มที่ 6  ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2558 คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง รายละเอียด

bulleticon รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2558 รายละเอียด

bulleticon ประกาศโครงการพิเศษ เรื่อง เปลี่ยนแปลง และกำหนดลงทะเบียนเรียน หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีและการสื่อสารการศึกษา วิทยาเขตบางนา รุ่นที่ 1 (งวดที่ 4) รายละเอียด

 ตารางสอบซ่อม ภาคเรียนที่ 2 และภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2557 (จัดสอบเอง) ภาควิชาการประเมินและการวิจัย รายละเอียด

 แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการทำวิทยานิพนธ์/สารนิพนธ์ โดย สำนักงานบัณฑิตศึกษา ศษ. (ข้อมูล ณ กรกฎาคม 2558) รายละเอียด

 เปลี่ยนแปลงสถานที่เรียน วิชา CTL 3004 เดิมเรียนวันอังคาร เวลา 15.30 - 17.20 น. อาคาร VKB 402 ย้ายไปเรียนที่ SBB 401 วันอังคาร เวลา 15.30 - 17.20 น. 

 รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อ (สำรอง) หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา กทม. รุ่นที่ 7 (เรียนวันเสาร์) (เรียนวันอาทิตย์)

 ขั้นตอนการขึ้นทะเบียนบัณฑิต หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา กทม. รุ่นที่ 7 รายละเอียด

 รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อ หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา กรุงเทพมหานคร รุ่นที่ 7 (เรียนวันเสาร์) (เรียนวันอาทิตย์) **หมายเหตุ ให้ผู้ที่มีรายชื่อเข้าศึกษาต่อรายงานตัวตามวันเวลาที่กำหนดไว้ในรายละเอียดแนบท้ายรายชื่อในแต่ละวัน และให้ทำแคชเชียร์เช็ค (cashier's check) สั่งจ่ายในนาม มหาวิทยาลัยรามคำแหง จำนวน 14,000 บาท (ไม่รับชำระด้วยเงินสด)

bulleticon ตารางสอนและตารางสอบ สาขาวิชาการประเมินและการวิจัยการศึกษา ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2558 ภาคพิเศษ รายละเอียด

bulleticon รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา กรุงเทพมหานคร รุ่นที่ 7 (สอบวันที่ 27 มิ.ย. 58) (สอบวันที่ 28 มิ.ย. 58) **หมายเหตุ ให้ผู้ที่สมัครเรียนวันเสาร์ มาสอบสัมภาษณ์ ในวันที่ 27 มิถุนายน 2558 และ ผู้ที่สมัครเรียนวันอาทิตย์ มาสอบสัมภาษณ์ ในวันที่ 28 มิถุนายน 2558 ณ ชั้น 5 อาคารบริการและบริหาร (แผนที่) โดย ลำดับที่ 1-300 สอบสัมภาษณ์ เวลา 09.00 น. - 12.00 น.  และ ลำดับที่ 301 เป็นต้นไป สอบสัมภาษณ์ เวลา 13.00 น. - 16.00 น.

bulleticon ผลการคัดเลือกเข้าศึกษา หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาการสอนภาษาอังกฤษ หัวหมาก รุ่นที่ 3 ปีการศึกษา 2558 รายละเอียด

bulleticon รายชื่อผู้มีสิทธิสอบสัมภาษณ์ เข้าศึกษาหลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษ หัวหมาก รุ่นที่ 3 รายละเอียด

bulleticon กำหนดวันเวลาลงทะเบียนเรียนวิชาปรับพื้นฐาน หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตรศึกษา หัวหมาก รุ่นที่ 4 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2558 รายละเอียด

bulleticon ประกาศ เรื่อง ผลการคัดเลือกเข้าศึกษาโครงการศึกษาภาคพิเศษ หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตรศึกษา หัวหมาก รุ่นที่ 4 (เพิ่มเติม) รายละเอียด

bulleticon ประกาศคุรุสภา เรื่อง การรับรองปริญญาและประกาศนียบัตรทางการศึกษาเพื่อการประกอบวิชาชีพ รายละเอียด 

bulleticon เปลี่ยนแปลงการรับสมัครคัดเลือกเข้าศึกษาชั้นปริญญาโท โครงการศึกษาภาคพิเศษ หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษ หัวหมาก รุ่นที่ 3 ปีการศึกษา 2558 รายละเอียด

bulleticon ตารางสอบภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2557 (จัดสอบเอง) ภาควิชาการประเมินและการวิจัย รายละเอียด

bulleticon รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ (เพิ่มเติม) เข้าศึกษาหลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตรศึกษา หัวหมาก รุ่นที่ 4 รายละเอียด

bulleticon ตารางการสอบประมวลความรู้ ภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2557 สาขาวิชาการประเมินและการวิจัยการศึกษา (วิชาเอกการวัดและประเมินผลการศึกษา) รายละเอียด

bulleticon กำหนดการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ระดับบัณฑิตศึกษา สาขาวิชาการประเมินและการวิจัย ปีการศึกษา 2558 รายละเอียด

bulleticon ผลการคัดเลือกเข้าศึกษาโครงการศึกษาภาคพิเศษ หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตรศึกษา หัวหมาก รุ่นที่ 4 รายละเอียด

bulleticon ขยายเวลาสมัครคัดเลือกเข้าศึกษาชั้นปริญญาโท โครงการศึกษาภาคพิเศษ หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตรศึกษา หัวหมาก รุ่นที่ 4 ปีการศึกษา 2558 รายละเอียด   

bulleticon รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ (งบประมาณแผ่นดิน) ภาควิชาจิตวิทยา คณะศึกษาศาสตร์ รายละเอียด 

bulleticon โครงการศึกษาภาคพิเศษ เรื่อง คืนเงินค่าสมัครเข้าศึกษาโครงการหลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาการสอนสังคมศึกษา หัวหมาก รุ่นที่ 1 และสาขาการสอนวิทยาศาสตร์ หัวหมาก รุ่นที่ 1 ปีการศึกษา 2556 (ครั้งที่ 2) ติดต่อขอรับเงินคืนได้ที่ หน่วยการเจ้าหน้าที่ ชั้น 1 อาคารศึกษาศาสตร์ รายละเอียด

bulleticon ภาควิชาการประเมินและการวิจัย งดสอบกระบวนวิชา MER 4903 ในภาค 2/2557 วันที่ 12 มีนาคม 2558 เวลา 9.30-11.30 น.

bulleticon ตารางสอบ ภาค 2 ปีการศึกษา 2557 ภาควิชาการประเมินและการวิจัย (จัดสอบเอง) รายละเอียด

bulleticon ประกาศรายชื่อผู้เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร รุ่น 40 ระดับมหาบัณฑิต และ ดุษฎีบัณฑิต รายละเอียด

bulleticon วีดีทัศน์ฝึกซ้อมพระราชทานปริญญาบัตร มหาวิทยาลัยรามคำแหง รุ่นที่ 40 ประจำปีการศึกษา 2556-2557 รายละเอียด

bulleticon รายนามบัณฑิตคณะศึกษาศาสตร์ ที่จะเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร รุ่น 40 รายละเอียด

bulleticon ประชาสัมพันธ์ ข้อควรปฏิบัติ สำหรับบัณฑิต มหาบัณฑิต ดุษฎีบัณฑิต และญาติบัณฑิตในงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร รุ่น 40 รายละเอียด

bulleticon ประกาศ รายวิชา ECT 1301 คอมพิวเตอร์เพื่อการเรียนการสอน เลื่อนกำหนดการส่งงานภาคปฏิบัติ 2/2557 จากเดิม วันที่ 16-20 มีนาคม 2558 เป็นวันที่ 9-13 มีนาคม 2558

bulleticon โครงการศึกษาภาคพิเศษ เรื่อง กำหนดวันบรรยายสรุปและวันสอบประมวลความรู้ นักศึกษาชั้นปริญญาโท โครงการหลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาคณิตศาสตรศึกษา หัวหมาก รุ่นที่ 2 รายละเอียด 

bulleticon กำหนดการซ้อม และรับพระราชทานปริญญาบัตร มหาวิทยาลัยรามคำแหง ประจำปี 2556-2557 รุ่นที่ 40 รายละเอียด

bulleticon ภาควิชาจิตวิทยา ขอเปลี่ยนแปลง รายวิชาที่เปิดสอน วัน เวลา สถานที่ และผู้บรรยาย ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2557 รายละเอียด

bulleticon ตารางสอนและตารางสอบ สาขาวิชาการประเมินและการวิจัยการศึกษา ระดับบัณฑิตศึกษา ภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2557 ภาคพิเศษ รายละเอียด 

  CITE LOGO

DESIGN BY
ออกแบบพัฒนาเว็บไซต์ โดย

ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา
คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง
Center for Information Technology in Education (CITE)
Ramkhamhaeng University.
e-Mail : iteduram@gmail.com

CONTACT US
คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง
เลขที่ 2086 ถนนรามคำแหง แขวงหัวหมาก
เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร 10240
โทร. 02-310-8315 (งานบริการการศึกษา)
โทร. 02-310-8335 (สำนักงานบัณฑิตศึกษา)