แบบการประเมินผลการปฏิบัติราชการ 
รอบการประเมินที่ 2 (1 เมษายน 2565 ถึง 30 กันยายน 2565)
   
ประกาศมหาวิทยาลัยรามคำแหง
   เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติราชการ รอบการประเมินที่ 2 รายละเอียด
   เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการดำเนินการเลื่อนเงินเดือนข้าราชการ รอบการประเมินที่ 2 รายละเอียด
   เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินและเลื่อนขั้นค่าจ้างลูกจ้างประจำ รอบการประเมินที่ 2 รายละเอียด
   
บันทึกข้อความ
   กำหนดส่งแบบประเมินผลการปฏิบัติราชการเพื่อเลื่อนเงินเดือน/เลื่อนค่าจ้าง/เพิ่มค่าจ้าง รอบการประเมินที่ 2 (1 เมษายน 2565 ถึง 30 กันยายน 2565) รายละเอียด
   
แบบประเมินฯ (ป.มร.)
   แบบที่ 1 ป.มร.1 [รายละเอียด]
   แบบที่ 1 ป.มร.2 [รายละเอียด]
   แบบที่ 1 ป.มร.3 [รายละเอียด]
   แบบประเมินฯ ของลูกจ้างประจำ [รายละเอียด]
   แบบประเมินฯ ของลูกจ้างมหาวิทยาลัย (ลักษณะลูกจ้างประจำ) [รายละเอียด]

CONTACT US
คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง เลขที่ 2086 ถนนรามคำแหง แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร 10240
โทร. 02-310-8315 (งานบริการการศึกษา) โทร. 02-310-8335,8347 (สำนักงานบัณฑิตศึกษา)