แบบการประเมินผลการปฏิบัติราชการ 
รอบการประเมินที่ 2 (1 เมษายน 2561 ถึง 30 กันยายน 2561)
   
บันทึกข้อความ
   บันทึกข้อความ เรื่อง การประเมินผลการปฏิบัติราชการเพื่อเลื่อนเงินเดือน/เลื่อนค่าจ้าง/เพิ่มค่าจ้าง รอบการประเมินที่ 2 (1 เมษายน 2561 ถึง 30 กันยายน 2561) รายละเอียด
   
เอกสารแนบ
   เอกสารแนบ หมายเลข 1-8 รายละเอียด
   
แบบประเมินฯ (ป.มร.)
   แบบ ป.มร.1 [รายละเอียด]
   แบบ ป.มร.2 [รายละเอียด]
   แบบ ป.มร.3 [รายละเอียด]
   แบบประเมิน ลูกจ้างประจำ [รายละเอียด]
   แบบประเมิน ลูกจ้างชั่วคราว (ลักษณะลูกจ้างประจำ) [รายละเอียด]
   

  CITE LOGO

DESIGN BY
ออกแบบพัฒนาเว็บไซต์ โดย

ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา
คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง
Center for Information Technology in Education (CITE)
Ramkhamhaeng University.
e-Mail : iteduram@gmail.com

CONTACT US
คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง
เลขที่ 2086 ถนนรามคำแหง แขวงหัวหมาก
เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร 10240
โทร. 02-310-8315 (งานบริการการศึกษา)
โทร. 02-310-8335 (สำนักงานบัณฑิตศึกษา)