แบบการประเมินผลการปฏิบัติราชการ
  รอบการประเมินที่ 1 (1 ตุลาคม 2566 ถึง 31 มีนาคม 2567)
         
  ประกาศมหาวิทยาลัยรามคำแหง
     หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติราชการ รอบการประเมินที่ 1 (ณ 1 เมษายน 2567) (รายละเอียด)  
     หลักเกณฑ์และวิธีการดำเนินการเลื่อนเงินเดือนข้าราชการ รอบการประเมินที่ 1 (ณ 1 เมษายน 2567) (รายละเอียด)
     หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินและเลื่อนขั้นค่าจ้างลูกจ้างประจำ รอบการประเมินที่ 1 (ณ 1 เมษายน 2567) (รายละเอียด)
         
  บันทึกข้อความ
     กำหนดส่งแบบประเมินผลการปฏิบัติราชการเพื่อเลื่อนเงินเดือน/เลื่อนค่าจ้าง/เพิ่มค่าจ้าง รอบการประเมินที่ 1 (1 ตุลาคม 2566 ถึง 31 มีนาคม 2567) (รายละเอียด)  
         
  แบบ ป.ม.ร. 2 สายวิชาการ (อาจารย์) [WORD] [PDF]   
   
  มติที่ประชุม กปค. วาระที่ 4.2 ครั้งที่ 11/2566 วันที่ 19 ตุลาคม 2566 เรื่อง ข้อตกลงแบบประเมินผลสัมฤทธิ์ของงาน (องค์ประกอบที่ 1) สายสนับสนุนวิชาการ (รายละเอียด)
   
  แบบประเมินผลการปฏิบัติราชการ : ป.มร. (แบบใหม่)
  1. กลุ่มทดลองงาน    
     1.1 ตำแหน่งประเภทวิชการ สำหรับบรรจุใหม่ (ปฏิบัติงานไม่ถึง 4 เดือน)
      - แบบ ป.มร.1 [WORD]       - แบบ ป.มร.2 [WORD]       - แบบ ป.มร.3 [WORD]
     1.2 ตำแหน่งประเภทวิชาชีพเฉพาะหรือเชี่ยวชาญ และตำแหน่งทั่วไป สำหรับบรรจุใหม่ (ปฏิบัติงานไม่ถึง 4 เดือน)
      - แบบ ป.มร.1 [WORD]       - แบบ ป.มร.2 [WORD]       - แบบ ป.มร.3 [WORD]
         
  2. ตำแหน่งประเภทวิชาการ ที่มีตำแหน่งผู้บริหาร   
      - แบบ ป.มร.1 [WORD]       - แบบ ป.มร.2 [WORD]       - แบบ ป.มร.3 [WORD]     
         
  3. ตำแหน่งประเภทวิชาชีพเฉพาะหรือเชี่ยวชาญเฉพาะ และตำแหน่งทั่วไป ที่มีตำแหน่งผู้บริหาร
      - แบบ ป.มร.1 [WORD]       - แบบ ป.มร.2 [WORD]       - แบบ ป.มร.3 [WORD]    
         
  4. ตำแหน่งประเภทวิชาการ
      - แบบ ป.มร.1 [WORD]       - แบบ ป.มร.2 [WORD]       - แบบ ป.มร.3 [WORD
         
  5. ตำแหน่งประเภทวิชาชีพเฉพาะหรือเชี่ยวชาญ และตำแหน่งประเภททั่วไป
      - แบบ ป.มร.1 [WORD]       - แบบ ป.มร.2 [WORD]       - แบบ ป.มร.3 [WORD]
         
  6. กลุ่มลูกจ้างประจำ และลูกจ้างมหาวิทยาลัย (ลักษณะลูกจ้างประจำ)
     6.1 ลูกจ้างประจำ [WORD] 
     6.2 ลูกจ้างมหาวิทยาลัย (ลักษณะลูกจ้างประจำ) [WORD]     
         

 

CONTACT US
คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง เลขที่ 2086 ถนนรามคำแหง แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร 10240
โทร. 02-310-8315 (ปริญญาตรี) โทร. 02-310-8335,8347 (ปริญญาโท)