แบบการประเมินผลการปฏิบัติราชการ 
รอบการประเมินที่ 2 (1 เมษายน 2562 ถึง 30 กันยายน 2562)
   
บันทึกข้อความ
   การประเมินผลการปฏิบัติราชการเพื่อเลื่อนเงินเดือน/เลื่อนค่าจ้าง/เพิ่มค่าจ้าง
รอบการประเมินที่ 2 (1 เมษายน 2562 ถึง 30 กันยายน 2562) รายละเอียด
   
เอกสารแนบ
   ประกาศมหาวิทยาลัยรามคำแหง เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการดำเนินการเลื่อนเงินเดือนข้าราชการ
รอบการประเมินที่ 2 รายละเอียด
   ประกาศมหาวิทยาลัยรามคำแหง เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติราชการ
รอบการประเมินที่ 2 รายละเอียด
   การเลื่อนขั้นค่าจ้างลูกจ้างประจำ, ลูกจ้างงบรายได้ (ลักษณะลูกจ้างประจำ), พนักงานมหาวิทยาลัย
(งบรายได้ลักษณะลูกจ้างประจำ), ลูกจ้างปฏิบัติงานชั่วคราว (ลักษณะลูกจ้างประจำ)
และเงินค่าตอบแทนพิเศษ (1 ตุลาคม 2562) รายละเอียด
   ระเบียบมหาวิทยาลัยรามคำแหง ว่าต้องการบริหารงานบุคคลลูกจ้างมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2562 รายละเอียด 
   
แบบประเมินฯ (ป.มร.)
   แบบที่ 1 ป.มร.1 [รายละเอียด]
   แบบที่ 1 ป.มร.2 [รายละเอียด]
   แบบที่ 1 ป.มร.3 [รายละเอียด]
   แบบที่ 2 แบบประเมินลูกจ้างประจำ [รายละเอียด]
   แบบที่ 3 แบบประเมินลูกจ้างปฏิบัติงานชั่วคราว (ลักษณะลูกจ้างประจำ) [รายละเอียด]
   

  CITE LOGO

DESIGN BY
ออกแบบพัฒนาเว็บไซต์ โดย

ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา
คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง
Center for Information Technology in Education (CITE)
Ramkhamhaeng University.
e-Mail : iteduram@gmail.com

CONTACT US
คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง
เลขที่ 2086 ถนนรามคำแหง แขวงหัวหมาก
เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร 10240
โทร. 02-310-8315 (งานบริการการศึกษา)
โทร. 02-310-8335 (สำนักงานบัณฑิตศึกษา)