การประเมินผลการปฏิบัติราชการเพื่อเลื่อนเงินเดือน/เลื่อนค่าจ้าง/เพิ่มค่าจ้าง 
รอบการประเมินที่ 2 (1 เมษายน 2560 กึง 30 กันยายน 2560)
   
บันทึกข้อความ
   การประเมินผลการปฏิบัติราชการเพื่อเลื่อนเงินเดิน/เลื่อนค่าจ้าง/เพิ่มค่าจ้าง รอบการประเมินที่ 2 (1 เมษายน 2560 ถึง 30 กันยายน 2560) รายละเอียด
   
เอกสารแนบ
   เอกสารหมายเลข 1 - 8 รายละเอียด
   ตัวอย่าง แบบ ป.ม.ร.3 รายละเอียด
   
แบบประเมินฯ (ป.ม.ร.1, ป.ม.ร.2, ป.ม.ร.3)
   ข้าราชการ [ป.ม.ร.1, ป.ม.ร.2, ป.ม.ร.3]
   ลูกจ้างงบรายได้ [ป.ม.ร.1, ป.ม.ร.2, ป.ม.ร.3]
   พนักงานมหาวิทยาลัย [ป.ม.ร.1, ป.ม.ร.2, ป.ม.ร.3]
   ลูกจ้างปฏิบัติงานชั่วคราว [ป.ม.ร.1, ป.ม.ร.2, ป.ม.ร.3]
   ลูกจ้างประจำ [แบบประเมิน]
   ลูกจ้างปฏิบัติงานชั่วคราว (ลักษณะลูกจ้างประจำ) [แบบประเมิน]
   

  CITE LOGO

DESIGN BY
ออกแบบพัฒนาเว็บไซต์ โดย

ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา
คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง
Center for Information Technology in Education (CITE)
Ramkhamhaeng University.
e-Mail : iteduram@gmail.com

CONTACT US
คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง
เลขที่ 2086 ถนนรามคำแหง แขวงหัวหมาก
เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร 10240
โทร. 02-310-8315 (งานบริการการศึกษา)
โทร. 02-310-8335 (สำนักงานบัณฑิตศึกษา)