แบบการประเมินผลการปฏิบัติราชการ 
รอบการประเมินที่ 1 (1 ตุลาคม 2561 ถึง 31 มีนาคม 2562)
   
บันทึกข้อความ
   การประเมินผลการปฏิบัติราชการเพื่อเลื่อนเงินเดือน/เลื่อนค่าจ้าง/เพิ่มค่าจ้าง
รอบการประเมินที่ 1 (1 ตุลาคม 2561 ถึง 31 มีนาคม 2562) รายละเอียด
   
เอกสารแนบ
   เอกสารแนบ หมายเลข 1-7 รายละเอียด
   ประกาศมหาวิทยาลัยรามคำแหง
เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติราชการ รอบการประเมินที่ 1 รายละเอียด
   ประกาศมหาวิทยาลัยรามคำแหง
เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการดำเนินการเลื่อนเงินเดือนข้าราชการ รอบการประเมินที่ 1 รายละเอียด
   บันทึกข้อความ การเลื่อนขั้นค่าจ้างลูกจ้างประจำ ลูกจ้างงบรายได้ (ลักษณะลูกจ้างประจำ), พนักงานมหาวิทยาลัย (งบรายได้ลักษณะลูกจ้างประจำ), ลูกจ้างปฏิบัติงานชั่วคราว (ลักษณะลูกจ้างประจำ) และเงินค่าตอบแทนพิเศษ
(1 เมษายน 2562) รายละเอียด 
   
แบบประเมินฯ (ป.มร.)
   แบบที่ 1 ป.มร.1 (แบบใหม่) [รายละเอียด]
   แบบที่ 1 ป.มร.2 (แบบใหม่) [รายละเอียด]
   แบบที่ 1 ป.มร.3 (แบบใหม่) [รายละเอียด]
   แบบที่ 2 แบบประเมินลูกจ้างประจำ [รายละเอียด]
   แบบที่ 3 แบบประเมินลูกจ้างปฏิบัติงานชั่วคราว (ลักษณะลูกจ้างประจำ) [รายละเอียด]
   

  CITE LOGO

DESIGN BY
ออกแบบพัฒนาเว็บไซต์ โดย

ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา
คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง
Center for Information Technology in Education (CITE)
Ramkhamhaeng University.
e-Mail : iteduram@gmail.com

CONTACT US
คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง
เลขที่ 2086 ถนนรามคำแหง แขวงหัวหมาก
เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร 10240
โทร. 02-310-8315 (งานบริการการศึกษา)
โทร. 02-310-8335 (สำนักงานบัณฑิตศึกษา)