งานนโยบายและแผน
   หน่วยวิเคราะห์แผนและงบประมาณ
    1. นายสมชาย  กองเป็ง
    2. นายธนารัตน์  พูลสี
     
   หน่วยวิจัยสถาบันและสารสนเทศ
    1. นางสาวภิญญา  คงทรัพย์
    2. นายปิติพงษ์  กิจการ 
   หน่วยวิเทศสัมพันธ์
    - ว่าง -

 

CONTACT US
คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง เลขที่ 2086 ถนนรามคำแหง แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร 10240
โทร. 02-310-8315 (งานบริการการศึกษา)    โทร. 02-310-8347 (สำนักงานบัณฑิตศึกษา)