งานบริการการศึกษา
   หน่วยทะเบียนและประเมินผล
    1. นางสาวบุษกร  แซ่อึ้ง
    2. นายมานพ  อาษา
    3. นายสามารถ  บุญมาเลิศ
    4. นายณัฐวุฒิ  แสนเสนาะ
    5. นางสาวเนตรนภิศ  พหลยุทธ
     
   หน่วยกิจการนักศึกษา
    1. นางจรรยาศิริ  สวงโท
     
   หน่วยส่งเสริมพัฒนาทางวิชาการ
    1. นางทิพย์วรรณ  ชูทอง
    2. นางสาวอุษณีย์  คงเจริญ
     
   หน่วยส่งเสริมวิจัย
    1. นางสาวธนัชพร  เกตุมณี
    2. นางสาวเบญจรัตน์  รัตนกุล
     
   หน่วยฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
    1. นางสาวพลอยไพลิน  วสุวัฏฏกุล
    2. นางสาวปิยวรรณ  พร้อมลาภ 

 

CONTACT US
คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง เลขที่ 2086 ถนนรามคำแหง แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร 10240
โทร. 02-310-8315 (งานบริการการศึกษา)    โทร. 02-310-8347 (สำนักงานบัณฑิตศึกษา)