งานคลังและพัสดุ
   หน่วยการเงินและบัญชี
    1. นางสาวระพิน  ช่างทอง
    2. นางสาวพัชรา  เข็มปัญญา
    3. นางสาวลักษณา  จงจิตสัมฤทธิ์
     
   หน่วยพัสดุ
    1. นางวิเวียน วิทช์ จูงศิริ
    2. นายสมบัติ  คงสมบูรณ์
    3. นางสาวปัณณิกา  โมจินดา
    4. นายภัทรพล  คำคง
    5. นางสาวปิยะฉัตร  วิเชียรโสภณ
     

 

CONTACT US
คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง เลขที่ 2086 ถนนรามคำแหง แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร 10240
โทร. 02-310-8315 (งานบริการการศึกษา)    โทร. 02-310-8347 (สำนักงานบัณฑิตศึกษา)