งานบริหารและธุรการ
   หน่วยสารบรรณ
    1. นางปทุม  นิลสมัย
    2. นายนพรัตน์  แต่งนาวา
    3. นายพิชญุตม์  คำวชิรพิทักษ์
     
   หน่วยการเจ้าหน้าที่
    1. นายอนันต์  แพงไพรี
    2. นางศิริญา  จันทร์เพ็ชร์
    3. นางสาววไลพรรณ  อาจารีวัฒนา
    4. นายอัมรี  วาเลาะ
     
   หน่วยอาคารสถานที่และยานพาหนะ
    1. นายสามารถ  ปากพลีนอก
    2. นายไพรสนธิ์  สาระมิตร
    3. นายธันยพัต  จันทร์เพ็ง
    4. นายกฤษฎา  บุญมาเลิศ
     
   หน่วยผลิตเอกสาร
    1. นางหนูจีน  ภูสพาน
    2. นางสุณี  รัตนกุล
    3. นายนคร  เต่าทอง

CONTACT US
คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง เลขที่ 2086 ถนนรามคำแหง แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร 10240
โทร. 02-310-8315 (งานบริการการศึกษา)    โทร. 02-310-8347 (สำนักงานบัณฑิตศึกษา)